تفاوت سود خالص و ناخالص


توضیحات نوشته شده توسط: Super User دسته: بلاگ منتشر شده در 13 بهمن 1398 بازدید: 1591 حاشیه سود ناخالص چیست

حسابداری .

در دنیای امروز هدف از سرمایه گذاری کسب سود و افزایش ثروت می باشدو برای ارزیابی انواع سرمایه گذاریها روشهای گوناگونی داریم که 4 مورد زیر از مهم ترین آنها می باشند .

1- رویکردهای حسابداری :

با سود حسابداری در ارتباط است و به همین که با سود حسابداری در ارتباط است معیار خوبی نیست زیرا صود حسابدرای می تواند توسط مدیریت از طریق هموار سازی سود دستخوش تحول گردد .

2- رویکردهای مدیریت مالی :

از مهمترین نوع معیارها capm می باشد که این نوع رویکردها مدلها را با محاسبه بازده سرمایه گذاری ومقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران عملکرد واحد تجاری را مورد ارزیابی قرار می دهد .

3- رویکرد تلفیقی :

که از ترکیب دو نوع اطلاعات ،اطلاعات بازار وحسابداری به وجود آمده است. مانند نسبت ونسبت ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری آنها .

4- رویکرد اقتصادی :

در این نوع رویکرد بیشتر مفاهیم اقتصادی مطرح است یعنی با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی این اطلاعات مبنای عملکرد شرکت قرار می گیرد که از آن جمله میتوان به معیارهای مانند ارزش افزوده اقصادی EVA اشاره نمود.که بحث ما در این مقاله میباشد .

تعریف ارزش افزوده :

ارزش افزوده ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری است که این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی تمامی افراد ی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده انند .

. + کارمندان دولت + اعتبار دهندگان + بازده حاصل از سرمایه گذاری = ارزش افزوده

صورت ارزش افزوده را براحتی می توان از صورت سود وزیان استخراج کرد: یعنی :

الف) تهیه از روی صورت سودوزیان :

RE = سود تقسیم نشده (سوانباشته ) DP= استهلاک S= حقوق ودسمتزد D= سود سهام پرداختی

SR= درآمد فروش I= بهره T= مالیات M= مواد وخدمات

ب) با جابجایی عوامل تشکیل دهنده بالا می توان ارزش افزوده را به دو صورت زیر تهیه نمود :

B 1= ناخالص SR-M=S+I+D+T+DP+RE

B2= خالص SR-M-DP=S+I+D+T+RE

برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از اقلام حسابداری تحت فرض تعهدی استفاده می شود .

درباره ارزش افزوده اقتصادی می توان گفت که اولین کسانی که به بحث در رابطه آن پرداختند :

1- اقتصادانان کلاسیک بودند که سود اقتصادی را در برابر سود حسابداری مطرح نمودند از جمله آلفرد مارشال در سال 1890 سوداقتصادی را چنین تعریف نمود :

سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان را سود مدیریت ویا سود تعهد شده نیز نامید .

اقتصاددانان کلاسیک اعتقاد دارند که شرکت زمانی سودآور است که دارای سود اقتصادی مثبت باشد .

2- استرن واستوارت: در سال 1982 مفهوم EVA را به دنیا معرفی کردند. ارزش افزوده اقتصادی که بر مبنای نظریه سود اقتصادی بنا شده است که به آن سود باقی مانده هم می گویند بر این اساس است که ارزش زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه ای خود را پوشش داده و مبالغی نیز به عنوان سود یا ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد. تفاوت اساسی سود حسابداری با سود اقتصادی در هزینه سرمایه منابع به کار رفته می باشد .

مفهوم اساسی وبنیادی ارزش افزوده اقتصادی این نیست که آیا واحد تجاری سودآور است یا خیر. بلکه این است که الف) آیا سود حسابداری برای پوشش هزینه سرمایه کافی است یا خیر؟ ب) آیا بازده سرمایه گذاری ارزشی برای شرکت ایجاد می کند یا خیر؟

ودر نتیجه این دوسوال میتوان گفت که:ارزش افزوده اقتصادی مشخص می کند که آیا سود عملیاتی برای کل هزینه های سرمایه بکار گرفته شده کفایت می کند یا خیر؟

استوارت ارزش افزوده اقتصادی را حاصل کسر هزینه سرمایه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات در نظر می گیرد :

EVA= NOPAT –(WACC*CAPITAL(

EVA= ارزش افزوده اقتصادی

NOPAT= سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات

WACC= میانگین موزون هزینه سرمایه در دوره t

Acapital = سرمایه ابتدای دوره t

اگر eva بزرگتر از صفر باشد یعنی شرکت موفق عمل کرده و توانسته است برای سهامداران خود ایجاد ثروت نماید .

اگر eva مساوی صفر باشد شرکت صرفاً به بازدهی معادل هزینه سرمایه دست یافته است پس ارزش افزوده صفر است. اگر eva کوچکتر از صفر باشد به معنی زایل شدن ثروت سهامداران است در این مواقع عموماً سهام این گونه شرکتها به کسر فروخته می شود .

ارزش شرکت وبازهای سه گانه مدیران

ارزش کل شرکت از سه عنصر زیر تشکیل می شود :

الف) سرمایه بکار گرفته شده در دارایی های موجود

ب) ارزش فعلی ارزش افزوده اقتصادی ناشی از دارائیهای موجود

ج) ارزش فعلی ارزش افزوده اقتصادی ناشی از سرمایه گذاریهای آینده

بطور کلی مدیران عموماً برای افزایش ارزش شرکت که ارزش اقتصادی استفاده می کنند وباتوجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی نیز با وجود برتری بر سود حسابداری با به کارگیری ترفندهایی از سوی مدیران، به تخریب ارزش شرکت می انجامد .

بازیهای سه گانه مدیران :

اگر ارزش افزوده اقتصادی یک معیار برای ارزیابی مدیران مورد استفاده قرار می گیرد این امکان وجود دارد که مدیران ضمن اینکه ارزش افزوده های مورد انتظار را ایجاد می کنند همزمان ارزش شرکت را تخریب کنند.(تضاد بین EVA وارزش شرکت )

بازی سرمایه بکار گرفته شده

در معادله ارزش شرکت (که قبلاً گفته شده) هم سرمایه بکار گرفه شده وهم ارزش فعلی ارزش افزودهای اقتصادی این سرمایگذاریها، به میزان سرمایه حساس هستند. اگر سرمایه بکار رفته در دارایی های موجود کاهش یابد ودرا»دهای عملیاتی ثابت بماند، اولین عنصر معادله ی ارزش شرکت، یعنی سرمایه،کااهش می یابد، ولی ارزش فعلی ارزش افزوده های اقتصادی، متناسب با این کاهش ،افزایش می یابد .

همانطوریکه قبلاً گفته شده است ارزش یک شرکت ارزش دارائیهای موجود وفرصت های رشد آینده آن ناشی می شود. زمانی که مدیران براساس ارزش افزودهای اقتصادی جاری یا تغییرات سال به سال ارزش افزوده های اقتصادی قضاوت می شوند، ارزش افزوده های اقتصاد دارایی های موجود شرکت ملاک عمل قرار می گیرد. بنابراین ممکن است مدیران بین ارزش افزوده های اقتصادی با مبالغ زیاد ناشی از دارائیهای موجود وفرصت های رشد آینده «بده بستان» انجام دهند .

بازی انتقال ریسک :

یک شرکت می تواند از طریق سرمایه گذاری در پروژه هایی که ریسک عملیاتی وهزینه های سرمایه را افزایش می دهند ارزش افزوده اقتصادی شرکت را افزایش دهد ولی ارزش کل شرکت را پایین بیاورد .

مالیات برارزش افزوده :

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم فردی آلمانی به قو- زیمنس جهت ایجاد درآمد برای دولت ونیز بازسازی کشور طرح مالیات ارزش افزوده را ارائه داد. اما این فرانسه بود که بعنوان اولین کشور ،موفق گردید در سال 1954 نظام مالیات افزوده را راه اندازی نماید. وتا سال 1986 ایننظام مالیاتی را بصورت کامل اجرا نمود. دانمارک، آلمان غربی(1968) ،بلژیک،ایرلند .

تعریف مالیات بر ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم مصرف « مالاً هزینه» است که بطور غیر انباشته به کلیه مراحل تولید وتوزیع مخصوص کالا وخدمات تعلق می گیرد. بعبارت دیگر «مالیات ارزش افزوده مالیاتی است که از تفاوت ارزش کالا وخدمات در مقاطع مبادله ی تا مصرف نهایی وضع می شود وتوسط فروشنده هر مرحله . و یا به حساب دولت واریز می شود .»

علل اخذ مالیات ارزش افزوده

محاسن وعلل اخذ مالیات عبارتنداز :

درآمد دولت: واقعیت امر این است که دولتها فقط بعلت درآمدزایی تمایلی به اخذ مالیات ندارند واگر این بخش وجود نداشت شاید دولتها ازسایر خواص مالیاتی ها صرفنظر می کردند وبه صور دیگری دست به اقداماتی می زدند .

وجودسازوکار کنترل متقابل: در مالیات ارزش افزوده مودیان مالیاتی همانند زنجیره ای به همدیگر پیوسته اند. اگر فرضاً یک مودی مالیاتی نخواهد اظهارنامه بدهد مودی بود از آن با دادن اظهارنامه مشخص می کند ومی توان خطای اولی را گرفت .

سهولت کنترل وحسابرسی باتوجه به فرم بندی اخذ این مالیات در شکل کامل ونهایی خود وباتوجه به توضیحات بند 2 علی الخصوص اگرنظام تک فرض رواج داشته باشد رسیدگی وحسابرسی مالیاتی مودیان در این روش بسیار است .

تحول در نظام مالیاتی: اساساً بط وترویج مالیات ارزش افزوده به خودی خود تحول نظام مالیاتی تلقی می شود. حال آنکه خود این مالیات برسایر مالیاتها به خصوص مالیات فروش ومالیات درآمد تأثیر مستقیم دارد .

تغییر الگوی مصرف: از آنجا که در نهایت مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده آخر(نهایی) گرفته می شود لذا این نوع مالیات می تواند ابزاری جهت سمت وسو دادن به الگوی مصرف آحاد جامعه باشد که به واسطه آن می توان بخشی از مصرف را با بالا بردن نرخ مالیات تحریم نمود یا بخش دیگری مثل صادرات را با اعمال نرخ صفر یا معافیت تشویق کرد .

سهولت در ورود به قراردادهای بین المللی: گاهی یکی از شرکاهای ورود به قراردادهای جهانی داشتن نظام مالیات ارزش افزوده است. از آن جمله جامعه اروپا را می توان نام برد .

روشهای اخذ مالیات ارزش افزوده :

شاید بتوان گفت مالیات ارزش افزوده بیش ترین وابستگی را به نظام خود اظهاری مالیاتها دارد. لذا فرهنگ مالیاتی درآن بسیار موثر می باشد لذا باید شکلی جهت ایجاد این نظام رایج گردد که در نهایت سادگی وسهولت مودیان مالیاتی هم از آن آگاهی می یابند وهم بتوانند به آن عمل نمایند :

اصولاً در دنیا 4 روش جهت محاسبه مالیات ارزش افزوده مطرح است عبارتنداز :

نرخ مالیات × دستمزد+ مرخ مالیات ×سود + .

در این روش نرخ مالیاتی در تک تک درون داده ها ضرب می شود ودر پایان با جمع تمام این ارقام میزان مالیات ارزش افزوده محاسبه می شود این روش هم زمانبر وهم بعضاً امکان محاسبه ی دقیق میزان دستمزد یا سود وغیره خیلی عملی نیست .

نرخ مالیات ×(دستمزد +سود +. )

این روش همان روش اول است با این تفاوت که درون داده ها ابتدائاً جمع می شود وسپس مالیات ارزش افزوده با اعمال نرخ محاسبه می شود .

نرخ مالیات×(خروجی ها – ورودیها )

این همان روش دومی است که قبلاً برای محاسبه ی مالیات ارزش افزوده گفته شده در واقع با اعمال نرخ به تفاوت داده ها وستاده ها محاسبه می شود و در عمل تنها مشکل آن این است که سوی حین محاسبه سمت چپ معادله امکان سردرگمی برایش وجود دارد. این روش به مراتب از 2 روش اول اجرایی تر است .

نرخ مالیاتی× خروجی ها(فروش) نرخ مالیاتی×ورودیها(خرید )

این روش فارغ از هر محاسبه ی دیگر مالیات ارزش افزوده های مودی مالیاتی را برای هر فروش وهر خرید با اعمال ضریب مالیاتی محاسبه نماید

ارسال کننده این متن: آقای جسور * استاد دانشگاه *

با سلام خدمت دوستان,برای ارتباط با من می توانید ایمیل بزنید [email protected]

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

به تفاوت بین درآمد و هزینه‌های ساخت محصول یا ارائه خدمات سود ناخالص یا سود ناویژه گفته می‌شود. به عبارت دیگر، چنانچه بهای تمام شده‌ی کالای فروش رفته را از فروش آن کم کنیم، سود ناخالص به دست می‌آید.

سود ناخالص برابر است با فروش کالا منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته

سود ناخالص با سود عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات تفاوت دارد. در واقع سود ناخالص نشان دهنده میزان سود کسب شده حاصل از فروش کالا و یا خدمات، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اداری و توزیع و فروش، مالیات و هزینه‌های مالی است.

سود همراه در یک سال رشد ۱۶ درصدی کرد

در ۹ ماهه بمپنا چه گذشت؟

شرکت تولید برق عسلویه مپنا در پایان ۹ ماهه امسال با رشد ۸۶ درصدی سود خالص ۱۵۷ میلیارد تومانی محقق کرد.

عملکرد ۹ ماهه زگلدشت چگونه بود؟

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در پایان دوره ۹ ماهه با رشد ۲۱ درصدی به سود ۳۱.۵ میلیارد تومانی رسید.

آیا عملکرد دسینا شبیه به سال قبل بود؟

شرکت لابراتوارهای سینادارو در ۹ ماهه امسال با عملکردی مشابه به سال گذشته در سود خود ۱ درصد رشد تجربه کرده است و سود ۷۹ میلیارد تومانی محقق کرده است.

عملکرد شپترو بهتر از سال قبل بود!

تراز مثبت وپاسار در 2 ماه نخست امسال سبزتر شد

بررسی عملکرد ماهانه بانک پاسارگاد در دو ماه نخست سال جاری یعنی(فروردین و اردیبهشت ماه)حکایت از آن دارد که تراز مثبت این بانک خصوصی نسبت به مدت مشابه قبلی رشد داشته است.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان : صورت سود و زیان یا همان صورت درآمد و هزینه ، تعیین کننده میزان مخارج ، درآمد ها یا مقدار سود و زیان ناشی از تمامی فعالیت های هر مجموعه در انتهای هر سال مالی می باشد . مبنای تهیه این گزارش ، حسابداری تعهدی می باشد ،یعنی اینکه درآمد و هزینه ها تنها زمانی باید شناسایی شوند که وجه نقد برای درآمد ها دریافت شود و برای مخارج وجوه مربوط به آن تفاوت سود خالص و ناخالص ها پرداخت شود ؛ حتی اگر هزینه ها مربوط به گذشته باشند .

صورت سود و زیان

البته باید توجه داشت که سود و زیان سهام پرداختی یه سهام داران عادی شرکت ها به عنوان هزینه و درآمد ناشی از صدور سهام در این گزارش منعکس نمی شود بلکه آن ها را تفاوت سود خالص و ناخالص به صورت جداگانه در گزارش حقوق صاحبان سهام منعکس می کنند .

اجزای صورت سود و زیان در حسابداری شرکت ها

اجزای-صورت-سود-و-زیان-در-حسابداری-شرکت-ها

درآمد ها : تنها کلیه عایدی اصلی شرکت یا هر مجموعه را در این گزارش منعکس می کنند . شاید برایتان سوال مطرح شود که درآمد اصلی چیست ؟ به همین منظور باید با مثالی تفاوت آنها را بیان کرد . شرکت تولیدی را در نظر بگیرید که برای مثال پارچه تولید می کند . درآمد اصلی آن ها از فروش پارچه حاصل می شود . حال اگر آن ها گوشه ای از زمین شرکت را به پارکینگ تبدیل کرده باشند و از ورود و خروج ماشین ها پول دریافت کنند ، این درآمدی فرعی خواهد بود یعنی جدا از فعالیت اصلی .

قیمت تمام شده کالای فروش رفته و یا مخارج فروش : بهای تمام شده تولیدات به فروش رفته نشان دهنده هزینه و خدمات ارائه شده در طول دوره حسابداری است . برای مثال در مجموعه های کوچک ب.ت.ک.ف برابر خواهد بود با مجموع موجودی اول دوره و خرید طی دوره منهای موجودی پایان دوره . در حالتی که مجموعه مذکور یک تولیدی باشد علاوه بر موارد بالا هزینه های پرداختی برای تولید محصول را نیز در آن لحاظ می کنند .هزینه های چون دستمزد مستقیم ،مواد مستقیم ، سربار ،استهلاک کارخانه و مواردی از این دست .

سایر درآمد ها : درآمد های فرعی هر شرکت که از فعالیت های اصلی بدست نمی آید مانند مثال ذکر شده در مورد تولیدی پارچه . البته باید توجه کرد که درآمد ناشی از سودهای دریافتی از سپرده ها نزد بانک ها یا درآمد ناشی از فروش ارزجز درآمد های فرعی محسوب می شوند .

هزینه های توزیع و فروش : این مخارج مواردی را در بر می گیرد که هر شرکت متحمل می شود تا محصولات تولیدی خود را به مشتریلن تحویل دهد ، هزینه های بازاریابی و حمل و نقل محصول مواردی از این دست می باشند .

مخارج اداری : این هزینه ها به طور مستقیم در تولید کالا ها و خدمات دخیل نیستند . برای مثال می توان از هزینه های حقوق حرفه ای، استهلاک ساختمان اداری، اجاره بهای پرداختی برای دفاتر مدیریت نام برد .

هزینه های مالی : مخارج پرداختی بابت بهره وام دریافتی و اوراق قرضه در این دسته بندی قرار می گیرد

مالیات بر درآمد نیز جزئی از هزینه ها است و به سه دسته تقسیم می شود ، مالیات بر درآمد دوره جاری ، سال قبل و مالیات معوقه

دلایل و هدف استفاده از صورت سود و زیان

دلایل-و-هدف-استفاده-از-صورت-سود-و-زیان

این گزارش مبنایی را برای اندازه گیری عملکرد هر مجموعه در طول یک سال مالی فراهم می آورد ، به همین خاطر بیشتر در موارد زیر کاربرد دارد

  • برسی تغییراد در درآمد حاصل از فروش هر دوره در مقایسه با رشد صنعت
  • برسی تغییرات در حاشیه سود ناخالص
  • ارزیابی تغییر در سود خالص ، نا خالص و عملیاتی در هر دوره
  • بررسی میزان سود دهی مجموعه در مقایسه با دیگر گروه های فعال در آن صنعت

روش بررسی داده ها در صورت سود و زیان توسط شرکت حسابداری یا افراد چگونه است ؟

در کل هر شرکت دو نوع گزارش مالی را بیشتر در اختیار ندارد ، تراز نامه و صورت سود و زیان . اگر می خواهید تا از وضعیت یک شرکت و میزان درآمد ها و مخارج آن مطلع شوید بهتر است تا در ابتدا سراغ این گزارشات بروید . اگر بخواهیم هر دو این گزارشات را در این مقاله بررسی کنیم ، دچار سردرگمی خواهیم شد بنابراین بهتر است تا به یکی از اآن ها یعتی صورت سود و زیان بپردازیم.

به هر میزان که اطلاعات گرد آوری شما در هر سال برای یک شرکت بیشتر باشد ، بهتر خواهید توانست روند تغییرات در درامد ها و هزینه های یک شرکت را مشاهده کنید ؛ این یکی از روش های بررسی تغییرات است . روش دیگر متمرکز شدن روی هزینه ها می باشد ، چرا که با این کار می توانید هزینه ها را در مقابل درامد ها قرار داده و به دنبال نوع هزینه ها باشید ، این کار مخارج منابع درآمدی را برای آن ها مشخص خواهد کرد . در شیوه بعد لازم است تا به جای بررسی خط به خط داده ها ی شرکت ، به رابطه بین حاشیه سود ناخالص و نسبت هزینه ها به درآمد ها توجه کنید . برای مثال از خود بپرسید که برای داشتن هزار تومان درامد چقدر باید هزینه کنید .این شیوه به شما کمک می کند تا بفهمید که تمایل شرکت برای سرمایه گذاری در چه مواردی بیشتر است .

همیشه در بررسی داده ها با احتیاط پیش بروید ، چرا که حتی در زمان بررسی نقاط بحرانی ،قادر نخواهید بود تا به همه دلایل ایجاد آن ها پی ببرید . برای مثال زمانی که افراد با هزینه های فروش بالا روبرو می شوند ، تصور می کنند که تعداد فروشنده ها افزایش یافته است یا آنرا مرتبط با افزایش تبلیغات شرکت می دانند ولی اگر بخواهیم با خود روراست باشیم این شیوه استدلال ممکن است درست نباشد ، چرا که در دل این هزینه ها ممکن است هزینه های باشد که مستقیماً مربوط به فروش نیستند .در پایان می توان گفت که ویژگی خوب صورت سود و زیان این است که شبیه به اشعه ایکس که تمامی نقاط درون بدن را می توان با آن دید ، می توان از سلامت مالی شرکت اطمینان حاصل کرد.

حاشیه سود ناخالص چیست

حاشیه سود ناخالص چیست

توضیحات نوشته شده توسط: Super User دسته: بلاگ منتشر شده در 13 بهمن 1398 بازدید: 1591 حاشیه سود ناخالص چیست

حاشیه سود ناخالص چیست؟ ، حاشیه سود ناخالص یک معیار سودآوری است که نشان دهنده درصد درآمد است که بیش از هزینه کالاهای فروخته شده است.

این نشان می دهد که چگونه یک تیم مدیریت اجرایی شرکت موفق به تولید درآمد از هزینه هایی که در تولید محصولات و خدمات خود درگیر هستند. به تفاوت سود خالص و ناخالص طور خلاصه، این عدد بیشتر است، مدیریت کارآمد در تولید سود برای هر دلار از هزینه کار است. حاشیه سود ناخالص با استفاده از کل درآمد منحصرا هزینه کالا های فروخته شده ( COGS) محاسبه می شود و تفاوت را با درآمد کل تقسیم می کند.

حاشیه سود خالص در برابر سود ناخالص

مهم است که تفاوت بین شرایط نام تجاری سود و سود ناخالص رابدانید. حاشیه سود ناخالص به عنوان یک درصد نشان داده شده است، درحالی که سود خالص یک مقدار مطلق است. سود ناخالص، درآمد مطلق از درآمدی است که یک شرکت فراتر از هزینه های تفاوت سود خالص و ناخالص تولید مستقیم آن تولید می کند. بنابراین، ارائه یک جایگزین از معادله سود ناخالص، درآمد ناخالص به درآمد کل تقسیم می شود. شکل سود ناخالص از کاربرد کمی تحلیل است زیرا تعداد آن را در انزوا ارائه می دهد، نه به ارائه یک رقم محاسبه شده در رابطه با هزینه ها و درآمد. بنابراین، حاشیه سود ناخالص برای تحلیل گران بازار و سرمایه گذاران بیشتر است.

حاشیه سود خالص

نسبت سود خالص به درآمد برای یک شرکت یا بخش تجاری است. به عنوان یک درصد بیان می شود، حاشیه سود خالص نشان می دهد که هر دلار از یک شرکت به عنوان درآمد به سود حاصل می شود. سودآوری خالص یک تمایز مهم است زیرا افزایش درآمد لزوما به افزایش سود آوری نمی انجامد. سود خالص و سود ناخالص ( درآمد منهای هزینه کالاها ) منهای هزینه های عملیاتی و سایر هزینه های مانند عملیات و بهره پرداخت شده در بدهی است.

به طور کلی، حاشیه سود ناخالص یک معیار سودآوری است که نشان دهنده درصد درآمد است که بیش از هزینه کالاهای فروخته شده است.

صورت سود و زیان چیست؟ [تعریف، اجزاء، انواع و نحوه محاسبه صورت‌های سود و زیان]

صورت سود و زیان چیست؟ [تعریف، اجزاء، انواع و نحوه محاسبه صورت‌های سود و زیان]

صورت سود و زیان (به انگلیسی: Income Statement) که به آن صورت درآمد و هزینه هم گفته می‌شود، میزان درآمدها، هزینه‌ها و همچنین سود و زیان یک شرکت را در یک سال مالی نشان می‌دهد. شرکت‌ها موظف هستند در پایان هر سال مالی، صورت‌حساب سود و زیان خود را منتشر کنند و به این ترتیب، میزان سودآوری خود را به سهامداران گزارش دهند. در یک جدول صورت سود و زیان ساده، مواردی مانند میزان فروش، میزان هزینه‌ها و دیگر اطلاعات مهم مربوط به عملکرد مجموعه قابل مشاهده خواهد بود.

درآمدها و هزینه‌ها در صورت سود و زیان

مبنای محاسبه صورت سود و زیان «حسابداری تعهدی» است. در این حالت، درآمدها و هزینه‌ها زمانی شناسایی و در نظر گرفته می‌شوند که وجه نقد دریافت و پرداخت شود. به عبارت دیگر، هر نوع مبلغی که از حساب شرکت به خارج از آن انتقال یابد (خواه مرتبط به هزینه گذشته یا پیشِ رو باشد) به عنوان هزینه و هر تفاوت سود خالص و ناخالص مبلغی که به حساب شرکت واریز شود به عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود. گفتنی است که در صورت سود و زیان، سود سهام پرداخت‌شده به سهامداران عادی به عنوان هزینه در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین پول حاصل از صدور سهام نیز به عنوان درآمد در نظر گرفته نمی‌شود. مبادلات بین شرکت و مالکانش نیز به طور جداگانه در گزارش حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود.

روش محاسبه صورت سود و زیان

صورت سود و زیان می‌تواند حاصل فعالیت‌های عملیاتی یا غیرعملیاتی شرکت باشد. به طور خلاصه، به فعالیت‌هایی که در راستای اساسنامه شرکت هستند عملیاتی و به آنهایی که در اساسنامه‌ی شرکت پیش‌بینی نشده‌اند غیرعملیاتی گفته می‌شود. بنابراین هنگام تهیه صورتحساب سود و زیان می‌توان به دو روش عمل کرد. در روش اول، همۀ درآمدها با هم جمع و همۀ هزینه‌ها از آنها کسر می‌شوند. سپس با کسر مالیات به صورت سود و زیان ویژه می‌رسیم. اما در روش دوم که به آن محاسبه دومرحله‌ای نیز گفته می‌شود، درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی جداگانه محاسبه می‌شوند. بنابراین می‌توان به صورت دقیق‌تر میزان سودآوری شرکت را مشاهده و بررسی کرد.

نوشته مرتبط: انواع صورت‌های مالی

انواع زیان در صورت‌های سود و زیان

برای محاسبه سود و زیان شرکت‌ها، درآمدها را از هزینه‌ها کسر می‌کنند. در صورتی که درآمدها بیشتر از هزینه‌ها باشند، شرکت سود داشته است. اما اگر هزینه‌ها بیشتر باشند، شرکت زیان دیده است. اصطلاح زیان خالص اشاره به مبلغی دارد که در این شرایط در صورت سود و زیان به دست می‌آید.

انواع سود در صورت‌های سود و زیان

عملکرد مالی شرکت به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که موجب تغییر دارایی‌ها یا بدهی‌ها یا سرمایه‌های شرکت می‌شوند. سود حاصل از این عملکرد که در صورت سود و زیان شرکت منعکس می‌شود بر سه نوع است:

۱. سود ناخالص: که از کسر میزان فروش کالا از هزینه تمام‌شده آن به دست می‌آید.

۲. سود عملیاتی: میزان سود شرکت پیش از کسر مالیات است. این عدد با کسر درآمدهای عملیاتی از هزینه‌ها به دست می‌آید.

۳. سود خالص: که با کسر مالیات از درآمدهای شرکت (اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) به دست می‌آید.

اجزای صورت سود و زیان

عناصر اصلی صورت سود و زیان ساده به شرح زیر است:

درآمد یا میزان فروش: که نشان‌دهندۀ عایدی شرکت از فروش محصولات یا ارائه خدمات است. این عدد در بالای صورت سود و زیان نوشته می‌شود. گفتنی است که هزینه‌های مربوط به تولید کالا یا خدمات ارائه‌شده در این قسمت لحاظ نمی‌شود و این مبلغ به صورت ناخالص در نظر گرفته می‌شود. همچنین درآمدهای جانبی و فرعی مثل خدمات پس از فروش یا لوازم کمکی در این صورت‌حساب ثبت نمی‌شود.

هزینه تولید یا هزینه فروش: که بیانگر بهای تمام‌شده کالایی است که به فروش رفته یا خدماتی است که ارائه شده. به طور مثال، این عدد در صورت سود و زیان شرکت تولیدی نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید محصول در انتهای دوره حسابداری چقدر بوده است. مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، استهلاک دستگاه‌ها و مواردی از این دست در این محاسبه لحاظ می‌شوند.

سایر درآمدها: که شامل مواردی می‌شوند که از فعالیت‌های مستقیم مجموعه به دست نمی‌آیند و جزو فعالیت‌های فرعی و جنبی محسوب می‌شوند. به عنوان نمونه، سود سپرده بانکی در صورت سود و زیان شرکت بازرگانی جزو درآمدهای فرعی آن است.

هزینه توزیع: که شامل هزینه‌هایی می‌شود که برای ارائه کالا به بازار صرف می‌شود. بازاریابی، تبلیغ و جابه‌جایی محصولات در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند. تمامی این هزینه‌ها به منظور افزایش میزان فروش کالاها هستند.

هزینه‌های اداری: که مستقیماً به تولید و توزیع و فروش مرتبط نیستند. هزینه‌های عمومی‌ای مثل مدیریت و پشتیبانی در این دسته می‌گنجند. این اعداد بیانگر هزینه‌های غیرمستقیم اداره کسب‌وکار هستند. حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان بخش‌های خارج از تولید نیز در این جدول صورت سود و زیان جای می‌گیرند.

هزینه‌های مالی: که عمدتاً شامل بهره تسهیلات بانکی و اوراق قرضه هستند.

مالیات بر درآمد: که سازمان امور مالیاتی کشور میزان آن را بر اساس سود سالیانه شرکت محاسبه می‌کند.

استهلاک: که نشان‌دهنده هزینه‌های غیرنقدی فعالیت‌های مجموعه است. به طور مثال، در صورت سود و زیان شرکت خدماتی هزینه استهلاک دارایی‌های مجموعه مانند وسایل کار و تجهیزات جداگانه در نظر گرفته می‌شود. گفتنی است که به این مبالغ، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

سایر هزینه‌ها: که شامل مواردی است که خارج از موارد پیشین هستند. فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای در این دسته‌بندی می‌گنجند. این مبالغ در هر نوع کسب‌وکاری با توجه به شرایط خاص زمینه تخصصی فعالیت شرکت مشخص می‌شوند.

سود و زیان انباشته

سود و زیان انباشته در واقع مجموع صورت سود و زیان شرکت در تمام سال‌های فعالیت آن است. صورت سود و زیان نشان‌دهندۀ سود خالص یا زیان خالص دوره جاری است، اما سود و زیان سنواتی حسابی دائمی است که هر سال بر روی هم انباشته می‌شود و به حسابی خارج از شرکت منتقل نمی‌شود. مهم‌ترین تفاوت صورت سود و زیان جامع با انباشته در دوره حسابداری آنها است. باید توجه داشت که این صورت‌حساب ماهیتی خنثی دارد و می‌توان با نظر اعضا در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و تفاوت سود خالص و ناخالص زیان جامع یکی از صورت‌های مالی اساسی است که عملکرد مالی مجموعه را در یک دوره مالی مشخص به صورت کامل نشان می‌دهد. این صورت حساب را می‌توان گزارشی از فعالیت‌های یک کسب‌وکار در نظر گرفت که به سهامداران برای سرمایه‌گذاری و به مدیران برای تصمیم‌گیری کمک بسیار شایانی می‌کند. موجودی کالا در صورت سود و زیان نیز نقشی مهم در حسابداری شرکت‌ها ایفا می‌کند. از آنجایی که برخی هزینه‌ها و درآمدها در صورت سود و زیان عادی نمایش داده نمی‌شوند، برای نمایش دقیق آنها صورت سود و زیان جامع تهیه می‌شود.

برای این منظور، تمام درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به موارد قبلی اضافه می‌کنند. به عنوان نمونه، تعدیلات سنواتی جزو اجزای مهم صورت سود و زیان جامع هستند. مواردی که حاصل تغییر در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های تحقق نیافته هستند و مواردی که طبق استانداردهای حسابداری به صورت مستقیم بر حقوق سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه تأثیر می‌گذارند در این صورت مالی درج می‌شوند.

پرسش‌های پرتکرار در مورد صورت‌های سود و زیان (صورت درآمد و هزینه)

صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان که به آن صورت درآمد و هزینه هم گفته می‌شود، میزان درآمدها، هزینه‌ها و همچنین سود و زیان یک شرکت را در یک سال مالی نشان می‌دهد. شرکت‌ها موظف هستند در پایان هر سال مالی، صورت سود و زیان خود را منتشر کنند و به این ترتیب، میزان سودآوری خود را به سهامداران گزارش دهند.

صورت سود و زیان شرکت چه چیزهایی را نشان می‌دهد؟

میزان سود شرکت در پایان سال مالی.

آیا ارائه صورت سود و زیان الزامی است؟

بله. شرکت‌های تجاری موظف هستند در پایان هر سال مالی صورت سود و زیان خود را منتشر کنند.

مبنای محاسبه صورت سود و زیان چیست؟

حسابداری تعهدی به عنوان مبنای محاسبه صورت درآمد و هزینه تفاوت سود خالص و ناخالص در نظر گرفته می‌شود. هر نوع مبلغی که از حساب شرکت به خارج از آن انتقال یابد به عنوان هزینه و هر مبلغی که به حساب شرکت واریز شود به عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود.

هزینه استهلاک در صورت سود و زیان چگونه محاسبه می‌شود؟

این مبالغ مشمول مالیات نمی‌شوند و جزو هزینه‌های غیرنقدی فعالیت‌های شرکت هستند.

تفاوت صورت سود و زیان جامع با صورت سود و زیان ساده در چیست؟

از آنجایی که برخی هزینه‌ها و درآمدها در صورت سود و زیان عادی نمایش داده نمی‌شوند، برای نمایش دقیق آنها صورت سود و زیان جامع تهیه می‌شود. برای این منظور، تمام درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به موارد قبلی اضافه می‌کنند.

تفاوت صورت سود و زیان جامع با انباشته چیست؟

صورت سود و زیان ساده بیانگر سود خالص یا زیان خالص دوره جاری است، اما سود و زیان جامع حسابی دائمی است که هر سال بر روی هم انباشته می‌شود.

روش محاسبه صورت سود و زیان به چه صورت است؟

صورت سود و زیان می‌تواند حاصل فعالیت‌های عملیاتی یا غیرعملیاتی شرکت باشد. بنابراین برای تهیه آن می‌توان به دو صورت عمل کرد: یکی اینکه همۀ درآمدها با هم جمع و همۀ هزینه‌ها از آنها کسر شوند و مالیات آن نیز برداشته شود. دیگر اینکه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی جداگانه محاسبه شوند و سودآوری شرکت به صورت دقیق‌تری مشخص شود.

اجزاء صورت سود و زیان چیست؟

درآمد یا میزان فروش، هزینه تولید یا هزینه فروش، سایر درآمدها، هزینه توزیع، هزینه‌های اداری، هزینه‌های مالی، مالیات بر درآمد، استهلاک، سایر هزینه‌ها

نحوه محاسبه سود و زیان انباشته به چه صورت است؟

سود و زیان انباشته در واقع مجموع صورت سود و زیان شرکت در تمام سال‌های فعالیت آن است.

صورتحساب سود و زیان چیست؟

منظور از صورت حساب سود تفاوت سود خالص و ناخالص تفاوت سود خالص و ناخالص و زیان همان صورت سود و زیان ساده است.

صورت سود و زیان جامع چیست؟

مواردی که حاصل تغییر در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های تحقق‌نیافته هستند و مواردی که طبق استانداردهای حسابداری به صورت مستقیم بر حقوق سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه تأثیر می‌گذارند در این صورت مالی درج می‌شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.