خصوصیات بازار گاوی


بررسی علایم و نشانه های عمومی یک گاو سالم

قبل ا زخرید گاو شیری باید ازسالم و بیمارنبودن آن اطمینان پیدا کنید. باید توجه کنید که گاو مورد نظر به طور مرتب واکسینه شده است وکارت بهداشت دارد. یک گاو سالم،‌تحرک کافی،‌چشمان شفاف، درشت و براق،‌موهای براق و تمیز،‌گوش برجسته و سیخ ،‌پوزه صاف و مرطوب و لب های گشاده دارد.
دقت کنید تا حرکت های غیرعادی گاو را با تحرک وشادابی آن اشتباه نگیرید . گاو را حرکت دهید تا ازمناسب بودن فاصله سم ها،‌راه رفتن منظم گاو ولنگ نزدن آن،‌ مطمئن شوید.
ویژگی های اختصاصی گاوهای شیری
1- قد و قامت(اندازه قد)
خوب است بدانید که قد حیوان اثری درشیردهی آن ندارد. ولی گاو کوچک و ضعیف به علت این که
نمی تواند غذای بیشتری بخورد ودرتلقیح مصنوعی به اسپرم های خوب،‌جواب نمی دهد،‌برای نگهداری مناسب نیست. درهرصورت گاوها را به سه دسته تقسیم می کنند:
1- قد بلند به ارتفاع 150 تا 5/147 سانتی متر
2- قد متوسط به ارتفاع 140 تا 5/137 سانتی متر
3- کوتاه قد به ارتفاع 130 تا 5/127 سانتی متر
2- عمق بدن
عمق بدن گاوشیری را با خط کشهای مخصوص (کولیس) اندازه گیری می کنند . ولی با دیدن ظاهر گاو نیزمی توان به عمق بدن آن پی برد. به طوری که هرچه فاصله چاله شیر تا آخرین دنده ازقسمت عقبی حیوان بیشتر باشد، آن حیوان غذای بیشتری می تواند بخورد و قدرت تولیدبالاتری دارد. البته این صفت رابطه مستقیمی بامیزان تولید شیر ندارد ولی درعمراقتصادی وتوانایی گاو برای تولید بیشتر اثر دارد.
3- زاویه دار بودن بدن درمنظر پشتی
این صفت به طور مستقیم با شیرواری گاو رابطه دارد. زاویه داربودن یعنی هر وقت از عقب حیوان به سمت سرش نگاه کنیم،‌یک زاویه تیز که درسمت پایانی گردن باریکتر می شود،‌ببینیم. هرچه این زاویه تیزترباشد ، دام ازنظر خصوصیت های شیرواری،‌وضعیت بهتری دارد. البته باید توجه داشته باشید که نباید این صفت را با لاغری گاو اشتباه گرفت.
زاویه داربودن گاو درمنظر پشتی نشان می دهد که این گاو سروگردن کشیده،‌ دنده های برجسته و ظریف وبدنی کشیده و موزون دارد. درحقیقت کمر صاف، محکم و قوی،‌گردن نازک و کشیده، نداشتن غبغب وزاویه داربودن گلو موجب به وجود آمدن چنین زاویه ای شده است.
- عرض وزاویه کپل
عرض کپل رابطه مستقیمی با زایمان آسان وبه دنیا آمدن گوساله سالم و درشت دارد. هرچه عرض کپل گاو شیری بیشتر باشد، بهتر است. برای دانستن عرض کپل، کافی است که فاصله دو استخوان مفصل خاصره راست و چپ گاو را اندازه گیری کنیم. فاصله این دو، نشان دهنده عرض کپل گاو است.
نکته مهم
نکته مهم دیگر این است که زاویه کپل گاو باید یک شیب ملایم از سمت برجستگی مفصل ران به استخوان ورکی پایین گاو داشته باشد. برای اندازه گیری این زاویه باید به استخوان مفصل ران گاو توجه کنید وشیب آن را نسبت به محل پین گاو بررسی کنید . شیب بالاتر و شیب پایین تر برای گاو شیری مناسب نیست و موجب ناراحتی هایی درتولید مثل وخروج ناقص ترشح های رحمی گاو می شود. همچنین ظریف بودن و یک نواختی دم ازمحل اتصال تا انتها،‌نشان دهنده شیرواری گاو است.
5- پاها و شکل قرارگرفتن آنها
- پاهای جلو
پاهای جلو باید مستقیم وبدون خمیدگی به بدن وصل شده باشند و بیش از حد بلند یا کوتاه نباشند. همچنین فاصله دو پا،‌نشان دهنده عرض سینه است. عرض سینه متوسط ویا بیش ازحد متوسط درعمر اقتصادی حیوان وشیرواری گاو اثر دارد.
- پاهای عقب
خوب است بدانید که وضعیت دو مفصل خرگوشی گاو درشیرواری آن اثر دارد. به طوری که هرچه مفصل پاهای عقب گاو ظریف تر باشد،‌گاو شیروارتر است. به علاوه پاهای عقب گاو درمنظر پشتی باید مستقیم و بدون انحراف به داخل بدن وصل باشند. به طوری که بتوان مستطیلی را بین دو پای عقب گاو رسم کرد. اگر دو مفصل پاهای عقب گاو به هم نزدیک و پاها و سم ها به بیرون منحرف باشند،‌کمترین ارزش را به آن گاو می دهند. حال آنکه پاها باید بدون انحراف و مفصل های خرگوشی باید با ران،‌ پاها و سم ها، موازی باشند.
اگر پاهای گاو را از پهلو نگاه کنید باید مفصل های خرگوشی پاهای خصوصیات بازار گاوی عقب داسی شکل باشند. البته باید توجه کنید که گاهی ممکن است گاو به دلیل اشکال درلگن ویا عفونت،‌ سم ها و پاهای خود را به داخل کج کند. بنابراین نباید این موضوع را با خمیدگی داسی شکل پاهای عقب اشتباه گرفت.
6- ارتفاع پستان عقبی
این ارتفاع نشان دهنده ظرفیت تولید شیر درگاو است. برای بررسی این صفت کافی است فاصله زیر فرج دام را تا محل اتصال پستان به بدن گاو اندازه بگیرید. هرچه این فاصله کمتر باشد، بهتر است.
7- عمق پستان
عمق پستان یعنی بررسی وضعیت کف پستان (به غیر از نوک آن) با مفصل خرگوشی پاهای عقب. البته درست است که هرچه پستان بزرگتر باشد،‌شیر بیشتری را درخود جای می دهد،‌ولی یک پستان با عمق بیشتر(حجیم تر)زودتر به زخم و ورم پستان آلوده می شود.
بنابراین دربررسی این صفت باید به سن دام توجه کرد. به طوری که هرچه سن دام بالاتر رود، عمق پستان بیشتر می شود. درتلیسه ها باید کف پستان نسبت به مفصل خرگوشی،‌حدود 3 انگشت(5 سانتی متر)بالاتر قرار گرفته باشد.
8- نگه دارنده پستان ها(لیگامان ها)
نگه دارنده ها درحقیقت رباط های وسطی محفظه پستان هستند. این رباط ها چنان درمنظره پشتی قرارگرفته اند که به نظر می آید محفظه پستان به دو قسمت تقسیم شده است . رباط ها درحقیقت نگه دارنده های اصلی واولیه پستان هستند.همچنین عامل مهمی درنگه داشتن پستان درمحل اصلی خود هستند. اگر نگهدارنده پستان ضعیف باشد،‌پستان به حالت شل و پاندولی درمی آید. درنتیجه طول عمر اقتصادی گاو کم می شود . بنابراین هنگام خرید یک گاو شیری باید توجه داشت که درمنظره پشتی درحالی که پستان پرازشیر است ، وسط پستان گاو ، خط وجود داشته باشد. همچنین این خط و شکاف بین پستانی،‌عمیق و سراسر پستان را فراگیر باشد.
9- عرض پستان
هرچه عرض پستان گاو بیشتر باشد، دام قدرت شیرواری بهتری دارد. همچنین طول عمر اقتصادی آن نیز زیاد است. برای بررسی این صفت،‌درمحل اتصال پستان به بدن وبرگشتگی موهای دو طرف پستان، فاصله دو طرف پاهای آن را اندازه گیری می کنند. توجه کنید که هنگام بررسی این صفت نباید گاو بدشکل ایستاده باشد وپاهای عقب آن ازهم باز باشد.
10- اندازه سرپستانک ها
یکی ازمواردی که باید هنگام خرید گاو شیری بسیار خصوصیات بازار گاوی به آن توجه شود ،‌اندازه سرپستانک های گاو است. برای بررسی آنها باید طول سرپستانک و وضعیت آنها را از جلو وعقب وپهلوی حیوان اندازه گیری کرد. چند حالت غیر طبیعی درپستانک وجود داردکه باید به آنها توجه کرد. این حالت ها عبارتند از:
الف- پستانک ها نباید به شکل پستانک های بز باشند وبه اصطلاح بزی نباشند.
ب- پستانک های خیلی قطور به درد شیردوشی نمی خورند.
ج- سوراخ پستانک ها نباید بیش از حد ریز و یا گشاد باشند.
اندازه مناسب برای سرپستانک های جلو حدود 5 تا 6 سانتی متر وبرای سر پستانک های عقب 4 تا 5 سانتی متر است . یعنی باید سر پستانک های جلو کمی بلندتر ازسرپستانک های عقب باشد. علاوه براندازه پستان ،‌ بایدتوجه داشت که پستان های گاو شیری ورم کرده و گرم تر از حد معمول نباشد. همچنین رنگ آن غیرعادی وزخمی نباشد. اگر به گاو مشکوک هستید،‌کمی از شیر آن را دریک فنجان،‌ظرف یا پارچه سیاه بدوشید وبررسی کنید تا مواد ریز خارجی و غیرطبیعی درآن دیده نشود. به این روش،‌آزمایش فنجان سیاه گفته می شود. زیرا درپارچه یا ظرف سیاه، عامل های ریز حاصل ازفعالیت باکتری ها و میکروب ها به سادگی دیده می شوند.
11- محل قرارگرفتن سرپستانک های جلو و عقب
هنگام بررسی این صفت باید به شکل قرارگرفتن نوک پستانک ها و محل آنها نسبت به محفظه پستان دقت کرد. اگر سرونوک پستان ها بیش از حد به هم نزدیک ویا ازهم دور باشند،‌غیر طبیعی است.
برای بررسی خصوصیات بازار گاوی محل قرارگرفتن سرپستانک ها باید کل پستان گاو را به 4 قسمت تقسیم کنیم. به طوری که نوک هرپستان باید دروسط هریک از این 4 قسمت قرارگرفته باشد. همچنین فاصله نوک پستان ها نسبت به هم مساوی ومتناسب باشد.

بورس چطور از بازار گاوی به بازار خرسی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بازار گاوی یا Bull market و بازار خرسی Bear market از جمله واژه‌هایی هستند که در توصیف وضعیت بازار سرمایه در دنیا مرسوم است و عنوان می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

بر این اساس در ادامه به توضیح این دو واژه و بیان جزئیات بیشتر در خصوص بازارهای خرسی و گاوی می‌پردازیم:

بازار گاوی و خرسی چیست؟

این دو واژه برای مشخص کردن روند کلی بازار سرمایه به کار گرفته می‌شوند. بر این اساس هنگامی که کلیت بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندی صعودی دارد، می‌گویند «بازار گاوی» است. این در حالی است که اگر قیمت سهام روندی نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد، «بازار خرسی» نامی است که می‌تواند روند بازار را توضیح دهد.

«گاو» و «خرس» از کجا آمده‌اند؟

هر چند که ریشه اصلی این دو واژه به طور قطع شناخته شده نیست، اما در رابطه با این موضوع موارد زیر رایج‌تر است:

1) برخی بر این باورند که بازار گاوی و خرس به نحوه جنگیدن این دو حیوان اشاره دارد. بر این اساس با توجه به اینکه گاو به هنگام حمله به دشمن، شاخ‌‌های خود را به طرف بالا می‌گیرد، روند صعودی بازار را گاوی می‌نامند. امادر مقابل خرس در مقابله با رقیب خود، پنجه‌هایش را به سمت پایین می‌گیرد و با او می‌جنگد. برخی بر این باورند که این مساله علت استفاده از نام خرس به هنگام توصیف بازار نزولی است.

2) در گذشته‌ای دور دلالانی وجود داشتند که پوست خرس می‌فروختند. آنها پوست خرس را با قیمت همان روز به مشتریان پیش‌فروش می‌کردند و چون اعتقاد داشتند که قیمت آن در آینده‌ نزدیک کاهش خواهد یافت، در موعد تحویل پوست با پرداخت مبلغی کمتر به شکارچیان، از تفاوت قیمت خرید فعلی و پیش‌فروش سود کسب می‌کردند. این افراد به «خرسی‌ها» شهرت یافته بودند و چون روند نزولی قیمت را پیش‌بینی می‌کردند، عده‌ای عقیده دارند که ریشه‌ «بازار خرسی» از این افراد بر گرفته شده است. این مفسران در توجیه نام گاو نیز اشاره به مبارزات تاریخی گاو و خرس دارند که همواره در طول تاریخ، گاو نقطه مقابل خرس بوده است.

خصوصیات بازار گاوی و خرسی چیست؟

. عرضه و تقاضای سهام: در بازار گاوی تقاضا بسیار زیاد است و عرضه به ندرت صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر در این بازار سرمایه‌گذاران با امید به آینده رو به رشد بازار، اقدام به خرید سهام جدید می‌کنند و فروشندگان نیز تمایلی برای فروش ندارند. عکس این ماجرا در بازار خرسی حاکم است و عرضه افزایش و تقاضا به شدت کاهش می‌یابد.

. روانشناسی سرمایه‌گذار: در بازار گاوی، بیشتر افراد به امید کسب سود بیشتر در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما در بازار خرسی، جوی منفی بر بازار حاکم است و همین امر رمقی برای سرمایه‌گذاران به منظور خرید سهام جدید باقی نمی‌گذارد. عکس این اتفاق نیز ممکن است؛ به عبارتی اخبار ناخوشایند می‌تواند منجر به بازار خرسی شود و در مقابل اخبار خوب بازار گاوی را رقم زند.

بازار گاوی و خرسی در چه دورزه زمانی اتفاق می‌افتد؟

نکته قابل توجه در رابطه با بازار گاوی و خرسی، عدم نگاه کوتاه‌مدت به روند بازار است. به عبارت دیگر افت قیمت‌ها در یک روز یا یک هفته یا افزایش آنها نشان از بازار خرسی و گاوی نیست. بلکه آنچه نوع بازار را مشخص می‌کند، روند بلندمدت آن است. مثلا ممکن است در دو هفته اخیر روند بیانگر بازار گاوی باشد، در حالی که طی دو سال اخیر روند بازار حاکی از بازار خرسی است.

بازار گاوی چگونه به بازار خرسی تبدیل می‌شود؟

وقتی عموم مردم در بازار هستند، بازار گاوی (صعودی) آمادگی زیادی برای تبدیل شدن به بازار خرسی (نزولی) دارد. دلیل آن این است که عموم مردم کمترین تحملی برای پذیرش ریسک ندارند و در نتیجه نیاز به اطمینان و تایید خصوصیات بازار گاوی زیادی دارند که یقین کنند کاری که انجام می‌دهند یک سرمایه‌گذاری «مطمئن» است. به همین دلیل اغلب آنها آخرین افرادی هستند که متقاعد می‌شوند بازار صعودی است و فرصت‌های خوبی برای خرید در آن وجود دارد.

در یک بازار گاوی صرف نظر از اینکه چقدر طولانی مدت باشد، عموم مردم در آخرین لحظات سوار بر ارابه قیمت می‌شوند و هر چند سعی می‌کنند برای این کار خود دلایل منطقی و اقتصادی ذکر کنند، اما در واقع از کاری که می‌کنند اطلاع چندانی ندارند و استدلال واقعی و درونی آنها (که آن را ذکر نمی‌کنند) این است که همه دارند این کار را می‌کنند و پول در می‌آورند، پس چگونه ممکن است این کار اشتباه باشد؟

غافل از اینکه بازار گاوی و صعود مرتب قیمت‌ها، نیاز به تزریق دائمی پول توسط معامله‌گرانی دارد که خواهان خرید در قیمت‌های بالاتر و بالاتر باشند. هر چقدر از عمر بازار گاوی گذشته باشد، تعداد بیشتری از معامله‌گران خرید‌های خود را انجام داده‌اند و کمتر مشتری جدیدی باقی مانده و در نتیجه تعداد کسانی که حاضرند قیمت‌های بالاتری برای خرید پیشنهاد دهند کمتر شده است.

خریداران قدیمی مشتاقند که شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها باشند ولی دلشان هم نمی‌خواهد با توقف رشد قیمت، گیر بیافتند و خریدهایشان روی دستشان بماند. لذا هر چه قیمت بالاتر می‌رود عصبی‌تر می‌شوند و مردد هستند که وقت شناسایی سود فرا رسیده یا نه.

وقتی عموم مردم وارد بازار می‌شوند و دسته جمعی شروع به خرید می‌کنند، حرفه‌ای‌ها می‌دانند که پایان راه نزدیک است. چطور؟ چون حرفه‌ای‌ها بر خلاف مردم عادی می‌دانند که تعداد خریداران و حجم پولی که باید در خرید صرف شود محدود است و سرانجام نقطه‌ای فراخواهد رسید که در آن هر کس که می‌توانسته در حکم خریدار ظاهر شود، خرید خود را انجام داده است و دیگر خریداری باقی نمانده است.

در واقع، خریدار حرفه‌ای نیز مثل بقیه دوست دارد قیمت‌ها مرتب بالاتر روند ولی باور دارد که این کار شدنی نیست. لذا قبل از رسیدن به آخر خط، یعنی وقتی هنوز خریدارانی وجود دارند شروع به فروش می‌کند. وقتی آخرین خریدار خرید خود را انجام داد، قیمت دیگر حرکتی نمی‌تواند بکند مگر رو به پایین.

اینجاست که مردم عادی گیر می‌افتند، چون قبلاً وقتی هنوز پتانسیل رشد قیمت وجود داشت، ریسک ورود به معامله را نپذیرفتند و وارد بازار نشدند. حرفه‌ای‌ها قبل از رسیدن به این نقطه، شروع به خالی کردن موقعیت‌ها کرده‌اند و با رقابت بین آنها بر سر جلب نظر خریداران باقی مانده که به سرعت در حال کمتر شدن هستند، قیمت رو به کاهش می‌گذارد.

حال بجای آنکه قیمت‌های پایین‌تر برای خریداران جذاب‌تر باشد، دچار هراس می‌شوند. آنها نه تنها انتظار ضرر نداشتند بلکه تنها دلیل آنها برای ورود به بازار توقع بالای آنها از کسب سود به روشی بسیار مطمئن بود و الان هم طاقت ناامیدی ندارند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید).

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وقتی عموم مردم هم شروع به فروش کنند انگار گله رم کرده است. هر چند دوباره برای فروش‌های هیجانی و زیر قیمت، چندین دلیل اقتصادی و منطقی ذکر می‌کنند تا کسی گمان نکند که آنها وحشت کرده‌اند یا آدم‌هایی غیر منطقی هستند، اما در واقع دلیل اصلی اینکه آنها اینگونه وحشت زده در حال فرار هستند این است که قیمت‌ها بالاتر نرفت!

قیمت قره قروت سیاه گاوی 250 گرم در بازار

قره قروت تمشک زردآلو

یکی از لذیذ ترین و خوشمزه ترین خوراکیهایی که در تمامی سنین دارای طرفداران بسیار زیادی هستند، قره قروت سیاه گاوی 250 گرم است که یکی از بهترین برندهای موجود در بازار، طاب طاب شیروان است که با قیمت و روشهای گوناگون در سراسر کشور به فروش می رسند.

قره قروت یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین خوراکیهایی است که دارای مزه ی ترش و خوشمزه ای است که توسط افراد و مراکز مختلف، به صورت سنتی و صنعتی تولید می شوند که دارای ویژگیهای گوناگونی نیز می باشند.

از قره قروت استفاده های زیادی می شود به طوری که از آنها علاوه بر این که به صورت خام استفاده می کنند، در تولید غذاهای مختلف نیز کاربرد دارند که سبب می شوند تا غذاها، دارای طعم و عطر فوق العاده ای شوند.

طاب طاب شیروان یکی از بزرگ ترین مجموعه های تولید کننده ی انواع قره قروت در ایران است که آنها را در شکل و بسته بندیهای متنوع، در سراسر کشور توزیع و به فروش می رسانند.

قیمت قره قروت 250 گرم در بازار

علاوه بر طعم و عطر بی نظیری که انواع قره قروت دارند، این محصولات دارای خواص و فوایدی نیز می باشند که توسط مراکز زیادی از جمله طاب طاب تولید شده و با قیمت و کیفیتهای متنوع عرضه می شوند.

قره قروت از جمله محصولات لبنی به شمار می آیند که در قدیم بیشتر به صورت دستی و سنتی تولید می شدند که با توجه به استقبال فوق العاده ای که امروزه از آنها شده است، مراکز زیادی را وادار به تولید این محصولات کرده است که طاب طاب، بهترین و با کیفیت ترین انواع قره قروت را تولید می کنند که جزو پر فروش ترین انواع قره قروت در ایران هستند.

قطعا شما هم تا به حال انواع قره قروت طاب طاب را خورده و از طعم آنها لذت برده اید که در سراسر کشور با قیمتهای مختلف به فروش می رسند که می توانید آنها را به صورت عمده و بدون واسطه نیز خریداری کنید.

قره قروت یکی از مهم ترین فرآورده های محصولات لبنی است که جزو سالم ترین و پر خاصیت ترین نمونه های خوراکی در جهان به حساب می آیند که به همین دلیل مصرف آنها به شدت توصیه شده است.

محصولات تولیدی شرکت طاب طاب، در بسته بندیهای متنوع و شیکی که دارای قیمتهای مختلفی هستند، در بازار وجود دارند که می توانید آنها را به شیوه های مختلفی تهیه و استفاده کنید.

قیمت انواع قره قروت طاب طاب، همانطور که گفته شد به عوامل مختلفی بستگی دارند که می توان به کیفیت، نوع، حجم، بسته بندی و غیره اشاره نمود که بر روی بسته بندیهای آنها، قیمت این محصولات درج شده است.

قره قروتها دارای مزه های ترش و ملسی هستند که جزو خوشمزه ترین و محبوب ترین تنقلات در سراسر جهان محسوب می شوند که در تولید آنها از مواد مختلفی نیز استفاده می شوند که به همین دلیل، نمونه های موجود در بازار، دارای طعمهای گوناگونی نیز می باشند.

همانطور که می دانید، انواع قره قروت از محصولات لبنی از جمله شیر، آب ماست و غیره تولید می شوند که به همین دلیل دارای خواص اعجاب انگیزی است که در زیر به برخی از مهم ترین خصوصیات بازار گاوی آنها اشاره می کنیم که با دانستن آنها، قطعا از این ماده ی خوراکی بیشتر استفاده خواهید کرد:

  • سرشار از کلسیم است که به همین دلیل یکی از بهترین مواد خوراکی برای تقویت استخوانها هستند.
  • تقویت کننده دستگاه گوارش است به طوری که باکتریهای مضر معده را کاهش داده و باعث بهبود عملکرد معده می شوند.
  • این خوراکی خوشمزه، دارای مقادیر بالایی از ویتامین دی است که باعث جلوگیری از سرطان و بیماریهای مختلف می شوند.
  • دارای مقادیر بالایی از کربوهیدرات و پروتئین است که سبب تقویت عضلات شده و همچنین انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کنند.

قره قروت دارای طبع سرد و خشک است که بهتر است هنگام مصرف آنها، از موادی با طبع گرم نیز استفاده شود تا آسیبی به بدن وارد نشود.

برای نگهداری و مصرف طولانی مدت از این محصولات، بهتر است آنها را در یخچال و یا در دماهای پایین نگهداری کرده تا طعم و عطری که دارند، از بین نرود.

قره قروت سیاه گاوی

یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین شرکتهای تولید کننده ی انواع قره قروت در ایران، طاب طاب شیروان است که آنها را در طعم و شکلهای مختلف تولید و در بسته بندیهایی که دارای طرح و حجمهای مختلفی هستند، عرضه و به فروش می رسانند که دارای قیمت و خصوصیات گوناگونی نیز می باشند.

قره قروتهای تولیدی این شرکت، از سایر کشورها نیز دارای خریداران و طرفداران بسیاری است که آن هم به دلیل طعم و کیفیت فوق العاده ای است که دارند که به همین دلیل سالانه علاوه بر تامین نیاز جامعه، این محصولات به سایر کشورها نیز صادر می شوند که جزو نمونه های پر فروش صادراتی کشور به شمار می آیند.

خصوصیات شیر سالم چیست؟

رنگ، بو، طعم، مزه و نقطه انجماد، از مهم‌ترین خصوصیاتی است که در مورد سلامت شیرخام مد نظر قرار می‌گیرد.

خصوصیات شیر سالم چیست؟

رنگ، بو، طعم، مزه و نقطه انجماد، از مهم‌ترین خصوصیاتی است که در مورد سلامت شیرخام مد نظر قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایانا، اگرچه متولیان بهداشتی و کارشناسان تغذیه، خرید شیرخام را به صورت مستقیم از دامداری‌ها یا فروشگاه‌های لبنیات سنتی، توصیه نمی‌کنند، اما بد نیست مخاطبان از خصوصیات این محصول و نحوه تقلبات احتمالی آگاه شوند.

طبق دستورالعمل اجرایی سازمان دامپزشکی کشور، شیر خام باید از نظر ظاهری دارای مشخصات زیر باشد:

رنگ طبیعی شیر خام، سفید صدفی یا خامه‌ای و بعضی اوقات متمایل به زرد است. همچنین شیر خام باید عاری از رنگ‌های غیرطبیعی زیر باشد:

- رنگ صورتی ناشی از آلوده شدن شیر با خون.

- رنگ کرم مایل به زردی ناشی از وجود آغوز یا دوشش دیرهنگام.

- رنگ آبی کم‌رنگ ناشی از تقلب افزودن آب به شیر.

شیر خام باید دارای طعم، بو و مزه طبیعی مخصوص به خود بوده و باید عاری از هرگونه طعم، بو و مزه نامطبوع زیر باشد:

- طعم‌های نامطبوع حاصل از تغذیه مانند سیر، پیاز، چغندر، علف نامرغوب و بعضی گیاهان و محیط‌های دامداری و.

- طعم پختگی ناشی از افزایش سولفیدهای فرار.

- طعم شوری ناشی از افزایش مقدار کلر و کاهش مقدار لاکتوز ناشی از ورم پستان و وجود آغوز.

- طعم تندی و پیه ناشی از تجزیه و اکسیداسیون چربی.

- طعم تلخی ناشی از مزه مالت تولیدشده بر اثر باکتری استرپتوکوکوس لاکتیس گونه مالتی ژنیس.

- طعم میوه ناشی از استرهای تولید شده توسط پزودوموناس فراژی.

- بوی ترشیدگی ناشی از تخمیر لاکتوز و باکتری‌های تولیدکننده اسید.

- بوی ترشیدگی و شیرینی ناخوشایند با ظاهر آبکی و رقیق ناشی از فعالیت عوامل باکتریایی و نگهداری شیر در یک ظرف دربسته بدون تهویه.

یادآوری: آزمون‌های مربوط به طعم، بو و مزه شیر خام پس از پاستوریزاسیون آزمایشگاهی انجام‌پذیر است.

وزن مخصوص یا دانسیته

وزن مخصوص یا دانسیته شیرخام در دمای 15 درجه سلسیوس بین 1.029 تا 1.032 است.

نقطه انجماد شیر

نقطه انجام شیر خام باید برابر با 0.507 تا 0.545- درجه سلسیوس باشد.

تست الکل (آزمون کیفی، سریع و ساده تشخیص تازگی شیر)

شیر خام در مجاورت با الکل اتیلیک 68 درجه حجم به حجم باید پایدار بوده و لخته نشود.

تبصره: در برخی موارد بر اثر عدم تعادل مواد معدنی شیر، نتیجه تست مذکور مثبت کاذب می‌شود که به افزایش اسیدیته مربوط نیست و برای قضاوت باید میزان اسیدیته اندازه‌گیری شود.

تست بازدارنده میکروبی

شیر خام باید از نظر آزمون بازدارنده رشد میکروبی تست انعقاد مثبت باشد. (منعقد شود)

یادآوری: در صورت استفاده از روش‌های سریع تجاری (دلوتست یا هر کیت دیگر) بر مبنای دستورالعمل کارخانه سازنده کیت عمل کرده و نتایج را باید تفسیر کرد.

تقلابت و تخلفات بهداشتی:

تقلب در شیر نیز به شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات شیر

- اضافه کردن آب به شیر

شیر یک سیستم کلوئیدی است که از پراکنده شدن ذرات جامد در آب که فاز خصوصیات بازار گاوی مایع نامیده می‌شود، تشکیل شده است و بیشتر به رنگ سفید به نظر می‌رسد. چنانچه مقدار چربی آن زیاد باشد به رنگ مایل به کرم است و با اضافه کردن آب حالت و رنگ آن تغییر چندانی نمی‌کند و به همین جهت متقلبان مقداری آب به شیر اضافه کرده و به فروش می‌رسانند.

روش تشخیص: تعیین وزن مخصوص شیر و تعیین نقطه انجماد شیر (دقیق‌ترین روش تشخیص و محاسبه درصد آب اضافی)، از روش‌های تشخیص این تقلب است.

یادآوری 1: افزودن آب به شیر باعث کاهش دانسیته شیر می‌شود.

یادآوری 2: عده‌ای از متقلبان ابتدا مقداری از چربی شیر را می‌گیرند. در این صورت وزن مخصوص شیر افزایش می‌یابد. حال اگر مقداری آب افزوده شود این دو تقلب با استفاده از وزن مخصوص شناخته نمی‌شود.

نقطه انجماد شیر خام در حالت عادی باید برابر با 0.507- تا 0.545- درجه سلسیوس باشد که با اضافه کردن آب به شیر به صفر نزدیک می‌شود.

شیر عاری از آب اضافی است.

ممکن است دارای آب اضافی باشد و انجام آزمایش‌های مکمل لازم است.

احتمالاً دارای آب اضافی است. هرچقدر نقطه انجماد بیشتر باشد، احتمال وجود آب اضافی افزایش می‌یابد.

به احتمال بسیار زیاد دارای آب اضافی است.

یادآوری: نمونه‌هایی که دارای آب اضافی هستند باید از نظر چربی، لاکتوز و پروتئین آزمایش شوند تا افزوده شدن آب تأیید شود.

گرفتن چربی یا خامه‌گیری از شیر کامل

گرفتن چربی از شیر به‌دلیل کمتر بودن وزن مخصوص چربی از سایر مواد متشکله شیر باعث افزایش دانسیته شیر می‌شود.

روش تشخیص: تعیین وزن مخصوص شیر و تعیین میزان درصد چربی، از روش‌های تشخیص این تقلب است.

اضافه کردن نمک به شیر خام به‌منظور پنهان کردن آب اضافی

افزایش محلول نمک بر ماده خشک شیر تأثیر ناچیزی دارد، اما نمک باعث کاهش محسوس نقطه انجماد خواهد شد و بنابراین آب اضافی را می‌پوشاند.

روش تشخیص: آزمایش حسی طعم شیر و اندازه‌گیری نمک شیر روش‌های تشخیص این تقلب است.

اضافه کردن شیر بازساخته (شیر خشک) به شیر خام

پودر شیر خشک بدون چربی ممکن است برای افزایش ماده خشک به شیر اضافه شود یا با استفاده از شیر خشک کامل شیر بازساخته تهیه و به شیر اضافه شود. این‌گونه تقلب به‌دلیل اقتصادی نبودن به‌ندرت انجام می‌شود.

روش تشخیص: آزمایش‌های حسی و آزمایش صافی و آزمون فسفاتاز روش‌های تشخیص این تقلب است.

افزودن آب پنیر به شیر

افزودن آب پنیر به شیر باعث تغییرات زیر می‌شود:

- کاهش وزن مخصوص شیر حدود 1.026 تا 1.028.

- کاهش درصد کازئین نسبت به پروتئین تام.

- افزایش پروتئین‌های سرم (لاکتالبومین و لاکتوگلوبولین).

روش تشخیص: تعیین درصد کازئین و پروتئین‌های سرمی شیر روش خصوصیات بازار گاوی تشخیص این تقلب است.

افزودن پرمیت به شیر خام

افزودن پرمیت (بخشی از شیر که از صافی در سیستم تولید پنیر UF خارج می‌شود) به شیر باعث تغییرات زیر می‌شود:

- تغییر وزن مخصوص.

- کاهش درصد پروتئین تام.

- افزایش درصد لاکتوز.

- افزایش خاکستر شیر.

روش تشخیص: تعیین وزن مخصوص و تعیین پروتئین تام و تعیین لاکتوز و اندازه‌گیری خاکستر شیر از روش‌های تشخیص این تقلب است.

افزودن اوره به شیر خام

یکی از ترکیبات مؤثر در قیمت‌گذاری شیر خام، میزان پروتئین تام آن است. اوره به دلیل در دسترس بودن و نیز دارا بودن ازت، گاهی به‌منظور افزایش میزان پروتئین تام به‌صورت تقلب به شیر خام اضافه می‌شود که در این صورت باعث افزایش پروتئین تام و افزایش ازت غیرپروتئینی شیر می‌شود.

روش تشخیص: تعیین پروتئین تام و تعیین کازئین و تعیین پروتئین‌های سرم و تعیین ازت غیرپروتئینی از روش‌های تشخیص این تقلب است.

یادآوری: چنانچه به هر دلیل مقادیری ادرار وارد شیر شده باشد به‌دلیل تشابه وزن مخصوص ادرار با شیر، تشخیص فقط با تعیین وزن مخصوص میسر نیست، ولی می‌توان با استفاده از روش فوق، ورود احتمالی ادرار به شیر را تشخیص داد.

افزودن قند به شیر خام

افزایش قیمت به شیر ممکن است به‌منظور پنهان کردن آب اضافی انجام شود تأثیر ناچیزی دارد (اما نمک باعث کاهش محسوس نقطه انجماد خواهد شد و بنابراین آب اضافی را می‌پوشاند).

روش تشخیص: آزمایش حسی طعم شیر (افزایش قیند باعث شیرین شدن غیرعادی شیر می‌شود) و اندازه‌گیری قند شیر، از روش‌های تشخیص این تقلب است.

افزودن چربی‌های حیوانی یا نباتی مانند مارگارین یا روغن‌های نباتی یا پیه به شیر

روش تشخیص: بررسی خواص فیزیکی و بررسی ترکیب اسیدهای چرب یا ترکیب تری‌گلیسریدها و. و اندازه‌گیری عدد رایشر میسل و پولنسک و کرشنر (اندازه‌گیری میزان اسیدهای چرب فرار به‌ویژه اسید بوتیریک) از روش‌های تشخیص این تقلب است.

یادآوری: این روش، بهترین روش تشخیص خلوص چربی شیر است.

اضافه کردن نشاسته به شیر

برای اینکه شیر رقیق‌شده با آب به‌سادگی تشخیص داده نشود، متقلبان مقداری نشاسته به شیر اضافه می‌کنند، به نحوی که غلظت آن در حد شیر طبیعی باشد.

الف) برای تشخیص این تقلب می‌توان چند قطره محلول ید به شیر اضافه کرد که در این صورت به‌دلیل وجود نشاسته رنگ شیر آبی می‌شود.

ب) بر اثر دما دادن شیری که به آن نشاسته اضافه شده، یک لایه ضخیم ته دیگ تشکیل می‌شود، در حلای که ته دیگ شیر طبیعی و سالم متخلخل و نازک است.

تقلبات مربوط به افزودن مواد خنثی‌کننده به شیر

مواد خنثی‌کننده گاهی از راه آب شسشتو یا سودی که برای شستشوی مخازن استفاده می‌شود، وارد شیر می‌شود یا توسط دامدار یا مرکز جمع‌آوری به‌منظور کاهش اسیدیته به شیر افزوده می‌شود. این مواد شامل هیدروکسید سدیم یا املاح سدیم، پتاسیلم، کلسیم، اسید کربنیک، اسیدارتو و پلی‌فسفریک هستند.

یادآوری 1: اگر pH و اسیدیته شیر در دامنه تغییارت طبیعی نباشند ( pH بیشتر از 6.8 ای کاهش اسیدیته کمتر از 0.13 بر حسب اسید لاکتیک) باید به افزایش یک ماده قلیایی مشکوک شد.

یادآوری 2: اضافه کردن جوش شیرین در شیر خام متداول‌ترین روش‌های خنثی‌سازی است. (باعث می‌شود اسیدیته شیر فاسد خنثی شده و در نتیجه شیر بر اثر حرارت لخته یا دلمه نشود.)

روش تشخیص: تعیین قلیائیت شیر از روش‌های سریع تشخیص اضافه کردن جوش شیرین در شیر خام است.

برای تشخیص سریع جوش شیرین در شیر خام ابتدا اسیدیته شیر را به‌وسیله تیتراسیون با سود بر حسب درنیک اندازه‌گیری کرده و سپس مجدداً اسیدیته همان شیر را پس از یک دقیقه جوشانیدن و سرد کردن اندازه‌گیری می‌شود. کاهش اسیدیته بیشتر از یک درجه درنیک نشان‌دهنده افزودن جوش شیرین به شیر است.

تقلبات مربوط به افزودن مواد بازدارنده رشد میکروبی به شیر

بازدارنده‌های رشد میکروبی را می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم کرد:

الف) ترکیباتی که به‌طور طبیعی در شیر وجود دارند مانند لاکتنین، سیستم لاکتوپراکسیداز، لکوسیت‌ها در شیر ورم پستانی، استفاده دام از انواع خاصی از علوفه مانند علوفه کپک‌زده و شلغم که باعث ایجاد عوامل بازدارنده در شیر می‌شوند.

ب) بازدارنده‌های شیمیایی شامل:

- باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها، آنتی‌بیوتیک‌هایی که معمولاً برای درمان ورم پستان گاو به کار می‌روند عبارتند از: پنی‌سیلین، استرپتومایسن، نئومایسن، کلرامفنیکل، تتراسایکلین، سولفانامیدها

- باقیمانده مواد پاک‌کننده و ضدعفونی‌کننده ناشی از سهل‌انگاری یا برنامه‌ریزی غلط یا سیستم معیوب CIP در تجهیزات دامداری یا کارخانه. همچنین در موارد نادر ممکن است برخی از دامداران ترکیبات ضدمیکروبی به شیر اضافه کنند تا قابلیت آن را افزایش دهند.

- باقیمانده حشره‌کش‌ها به‌علت آلودگی شیر پس از دوشش یا تغذیه دام با علوفه‌ای که به آن حشره‌کش پاشیده‌اند.

- افزودن مواد نگهدارنده برای جلوگیری از فساد شیر و کاهش بار آلودگی شامل آب اکسیژنه، فرم‌آلدئید و هیپوکلریت‌ها

روش‌های تشخیص این تقلب عبارتند از:

الف) جستجوی آنتی‌بیوتیک‌ها

از طریق تست انعقاد، استفاده از کیت تشخیص آنتی‌بیوتیک

ب) باقیمانده مواد پاک‌کننده و ضدعفونی‌کننده

- از طریق آزمون حسی طعم و بو

یادآوری: اگر میزان باقیمانده این مواد زیاد یا غلظت آن بالا باشد، بو و طعم شیر تغییر می‌کند و به‌آسانی قابل تشخیص است.

- از طریق تست انعقاد

یادآوری: این مواد را به‌طور کلی و بدون تشخیص نوع شناسایی می‌کند.

تشخیص به‌وسیله گایاکل و تشخیص به‌وسیله سدیم ارتو وانادیت روش تشخیص این تقلب است.

یادآوری: آب اکسیژنه باعث از بین بردن یا کند شدن رشد باکتری‌های شیر شده و ترش شدن شیر را به تعویق می‌اندازد.

تشخیص به‌وسیله اسید سولفوریک غلیظ و کلرورفریک روش تشخیص این تقلب است.

یادآوری: در یک لوله آزمایش پنج میلی‌لیتر از شیر مشکوک و معادل آن آب ریخته و سه تا چهار میلی‌لیتر اسید سولفوریک به آن بیافزایید. سپس دو قطره کلرور فریک به نمونه اضافه کردن پس از مخلوط کردن تا نقطه جوش حرارت دهید. ظاهر شدن رنگ بنفش نشان‌دهنده وجود فرمالین در شیر است.

تشخیص به‌وسیله افزودن ید به شیر روش تشخیص این تقلب است (با توجه به اینکه مواد اکسیدکننده به‌ویژه آب اکسیژنه واکنش مشابهی دارند، در صورت مثبت بودن نتیجه، شیر باید از نظر وجود آب اکسیژنه آزمایش شود)./

معرفی گاو نژاد جرسی و مقایسه آن با گاو نژاد هلشتاین

در ابتدا لازم به ذکر است خصوصیات بازار گاوی که خاستگاه نژاد جرسی، یکی از جزیره های ما بین کانال فرانسه و انگلستان به نام جزیره ی جرسی می باشد.

از ویژگی های بارز این نژاد می توان به درصد بالای چربی شیر، رنگ شیر متفاوت و مقاومت بالای این گاو ها به بحث استرس گرمایی اشاره کرد. شیر تولیدی از این نژاد، بیشترین درصد چربی را در میان سایر گاوهای شیری دارد که عددی در حدود 4.85 درصد بوده و به دلیل چربی بالا و وجود کاروتن زیاد رنگ شیر زرد رنگ است. در ادامه مطلب به بررسی نتایج چند مقاله معتبر در این زمینه می پردازیم.

برآون و همکاران در سال 2012 در مقاله خود گزارش کردند که گاوهای نژاد جرسی نسبت به نژاد هلشتاین، مدت 30 روز روزهای باز کمتری دارند و همچنین تعداد تلقیح به ازای آبستنی در گاو هلشتاین 2.4 ولی در نژاد جرسی 1.9 می باشد. همچنین آن ها در این مطالعه، شیر 305 روز تصحیح شده را برای نژاد هلشتاین 10348 کیلوگرم و برای نژاد جرسی 7080 کیلوگرم گزارش کردند اما در این گزارش، میزان وقوع مجدد ورم پستان و تب شیر در گاوهای نژاد جرسی نسبت به نژاد هلشتاین بیشتر بود.

در مطالعه ای دیگر و در سال 2015، کریستنسن و همکاران، به بررسی تولید شیر، بازدهی خوراک و مصرف خوراک گاوهای هلشتاین، جرسی، هلشتاین فریزن و آمیخته های دو رگ آن ها در مزارع گاو شیری تجاری پرداختند.

آن ها 508 گله هلشتاین، 100 گله جرسی و 171 گله خصوصیات بازار گاوی دورگ از این دو نژاد را از سال 2012 تا 2013 در دانمارک مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این پژوهش:

شیر تصحیح شده بر اساس انرژی در یک دوره شیردهی برای نژاد جرسی و هلشتاین به ترتیب 8716 و 9606 کیلوگرم در سال بود.

میانگین تولید شیر تصحیح شده برای نژاد هلشتاین 30.4 کیلوگرم و برای نژاد جرسی 27 کیلوگرم بود (باید دقت داشت که میزان شیر خام در نژاد جرسی حدود 22 کیلوگرم و در نژاد هلشتاین 34 تا 35 کیلوگرم بوده است. هر چند که این امر در مطالعه گزارش نشده است).

این مطالعه نشان داد که گاوهای جرسی نسبت به هلشتاین بازده ای بالاتری برای تولید شیر دارند که محققان این طرح، مهمترین دلیل آن را استفاده بهینه تر از علوفه ها دانسته اند (به طور ساده تر قابلیت هضم علوفه ها در گاوها جرسی نسبت به هلشتاین بیشتر است).

وزن بلوغ گاوهای جرسی در این مطالعه بین 410 تا 450 کیلوگرم و گاوهای هلشتاین 610 تا 650 کیلوگرم گزارش شد.

در این مطالعه مصرف خوراک گاوهای هلشتاین 22.6 کیلوگرم و در مقابل گاوهای جرسی 18.8 کیلوگرم بود (لازم به ذکر است که در این تحقیق، تفاوتی در غلظت انرژی جیره در میان نژادها وجود نداشت).

همچنین این مطالعه ثابت کرد در تولید های بالاتر از 27 لیتر، بازدهی نژاد جرسی کاهش پیدا میکند.

در این مطالعه میزان احتاجات انرژی دریافتی گاو هلشتاین 122 مگاژول (انرژی خالص شیردهی) در مقابل برای گاوها هلشتاین 150 خصوصیات بازار گاوی مگاژول بود ولی احتیاجات درصد پروتینی در جرسی بیشتر بود (16.3 درصد برای هلشتاین و 16.9 درصد برای جرسی).

اگر انرژی را به مگا کالری تبدیل کنیم، احتیاجات انرژی دریافتی برای نژاد جرسی حدود 28 مگاکالری به دست می آید ( 1.52 مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک جیره یا به عبارتی مصرف خوراک روزانه 18.8 کیلوگرم) که مطابق با نرم افزار NRC,2001 با جیره زیر احتیاجات آن ها تامین خواهد شد.

در واقع گاوهای نژاد جرسی به جیره ای غنی تر (میزان پروتین 16.9 درصد) از گاوهای انتظار زایمان هلشتاین نیاز دارند. البته زمانی که اطلاعات گاو جرسی با این مشخصات، در نرم افزار مربوطه وارد می شود، میزان انرژی مورد نیاز پیش بینی شده با این مطالعه برابر است ولی میزان پروتین بیشتری نیاز دارد.

درنتیجه مشخص می شود که گاوها جرسی به نسبت به میزان پروتین بیشتری نسبت به گاوهای هلشتاین در جیره نیازمند هستند.

مطابق با این مطالعه، جیره ای حاوی 9 کیلوگرم کنسانتره ( 3 کیلو ذرت، 2 کیلوگرم جو، 3.5 کیلوگرم سویا، 100 گرم اوره و 400 گرم مکل های معدنی، جوش، کربنات کلسیم و اکسید منزیم) احتیاجات گاو جرسی برای 22 کیلوگرم شیر با 4.8 درصد چربی و 3.7 درصد پروتین را در روز تامین خواهد کرد.

هزینه این جیره مطابق با محاسبات آبان ماه 1398، حدود 35143 تومان خواهد شد و ارزش 22 کیلوگرم شیر با 4.8 درصد چربی و 3.7 درصد پروتین هم معادل 74910 تومان خواهد شد که درنهایت به ازای هر گاو 39767 تومان در روز درآمد حاصل خواهد شد.

در مطالعه دیگر کاپر و کادی در سال 2012 در مجله دیری ساینس به بررسی 13000 فارم گاو هلشتاین و جرسی پرداختند که برای گاو جرسی تولید شیری برابر با 21.1 کیلوگرم در روز، با درصد چربی 4.8 و درصد پروتین 3.7 گزارش کردند.

آن ها همچنین وزن بلوغ گاوها جرسی را 454 کیلوگرم گزارش کردند و همچنین در این مطالعه شیر گاو جرسی را برای تولید خامه و پنیر بسیار مناسب دانستند به طوری که برای تولید 500000 تن خامه به بیش از 5 بیلیون کیلوگرم شیر گاو هلشتاین و در مقابل 3.99 بیلیون کیلوگرم شیر جرسی نیازمند هستیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.