کارگزاران روسیه


Building States and Markets After Communism: The Perils of Polarized D. Timothy Frye , 2010

خسرو میرزا

خسرو میرزا، پسر هفتم عباس‌ میرزا نایب‌السلطنه. وی احتمالا در ۱۲۲۷ به‌ دنیا آمده است.

[۱] سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر: از آغاز سلطنت قاجاریه تا سرانجام فتحعلی شاه، ج۲، ص۶۲۷، چاپ عبدالکریم جربزه‌دار، تهران ۱۳۸۳ش.

فهرست مندرجات

۱ - سفر به روسیه

[ویرایش]
خسرو میرزا در شوال ۱۲۴۴ برای عذرخواهی در مورد واقعه قتل گریبایدوف، سفیر روسیه، به همراه هیئتی به پترزبورگ رفت.

[۶] علیقلی‌بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، اکسیرالتواریخ: تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال۱۲۵۹ق، ج۱، ص۱۶۲، چاپ جمشید کیان‌فر، تهران ۱۳۷۰ش.

[۷] محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج۳، کارگزاران روسیه ص۱۵۹۶، چاپ محمداسماعیل رضوانی، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.

وی همچنین با پاسکویچ درباره آمبورکر، از کارگزاران روسیه در ایران ، سخن گفت و خواستار برکناری او شد که عباس‌ میرزا طی نامه‌ای خسرو میرزا را برای این کار سرزنش کرد.

[۹] سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر: از آغاز سلطنت قاجاریه تا سرانجام فتحعلی شاه، ج۲، ص۶۹۶ـ۶۹۷، چاپ عبدالکریم جربزه‌دار، تهران ۱۳۸۳ش.

[۱۱] سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر: از آغاز سلطنت قاجاریه تا سرانجام فتحعلی شاه، ج۲، ص۶۹۴، چاپ عبدالکریم جربزه‌دار، تهران ۱۳۸۳ش.

و مورد محبت و اکرام امپراتور روسیه قرار گرفت، چنان که امپراتور از دو کرور خسارت جنگی باقی‌ مانده، یک کرور را بخشید و برای پرداخت یک کرور دیگر پنج سال مهلت داد. خسرو میرزا در رمضان ۱۲۴۵ وارد تبریز شد.

[۱۳] علیقلی‌بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، اکسیرالتواریخ: تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال۱۲۵۹ق، ج۱، ص۳۸۳، چاپ جمشید کیان‌فر، تهران ۱۳۷۰ش.

[۱۵] محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج۳، ص۱۵۹۸ـ۱۵۹۹، چاپ محمداسماعیل رضوانی، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.

میرزامصطفی افشار، منشی این هیئت، ماجرای سفر خسرو میرزا را نوشته است که این سفرنامه به همراه شرح‌حال عباس‌ میرزا نایب‌السلطنه، تألیف میرزا مسعود انصاری، در ۱۳۴۹ش در تهران منتشر شد.

۲ - پیروزی‌های خسرو میرزا

[ویرایش]
در ۱۲۴۶ که عباس‌میرزا مأمور نظم ایالات یزد و کرمان شد، خسرو میرزا را نیز همراه خود برد. خسرو میرزا در ۱۲۴۷ به فرمان عباس‌ میرزا به طبس رفت و به همراه امیرعلی‌ نقی عرب زنگویی، از اعراب شیبانی و حاکم آن حدود، قلعه ترشیز (کاشمر کنونی) را تسخیر و اوضاع آن‌جا را آرام کرد. در ترشیز، خانه‌ای عرب میش مست از وی اطاعت کردند. خسرو میرزا آنان را با خود به مشهد نزد نایب‌السلطنه برد و نایب‌السلطنه نیز آنان را مورد توجه قرار داد.

[۱۶] فضل‌اللّه‌بن عبدالنبی خاوری شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، ج۲، ص۷۸۸ـ۷۸۹، چاپ ناصر افشارفر، تهران ۱۳۸۰ش.

[۱۷] فضل‌اللّه‌بن عبدالنبی خاوری شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، ج۲، ص۸۰۰ـ۸۰۲، چاپ ناصر افشارفر، تهران ۱۳۸۰ش.

[۲۰] محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج۳، ص۱۶۰۶، چاپ محمداسماعیل رضوانی، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.

در همان سال، عباس‌میرزا جمعی از سپاهیان را برای سرکوبی مخالفان، به اتفاق خسرو میرزا، به خراسان فرستاد.

[۲۱] علیقلی‌بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، اکسیرالتواریخ: تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال۱۲۵۹ق، ج۱، ص۳۸۷، چاپ جمشید کیان‌فر، تهران ۱۳۷۰ش.

۳ - نیابت حکومت خراسان

[۲۴] محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج۳، ص۱۶۰۹ـ۱۶۱۰، چاپ محمداسماعیل رضوانی، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.

وی در ۱۲۴۹ به همراه پدرش با چند فوج به خراسان رفت. عباس‌میرزا در همان سال، محمدمیرزا، خسرومیرزا و چند تن از سران خراسان را مأمور سرکوب کردن کامران‌میرزا (حاکم هرات) و فتح هرات کرد. کامران‌میرزا اندکی پس از محاصره شهر شکست خورد و از کارگزاران انگلیسی در هندوستان یاری خواست. در همان هنگام، عباس‌میرزا درگذشت و پسرانش ناچار دست از محاصره کشیدند و با کامران‌میرزا مصالحه کردند.

[۲۶] فضل‌اللّه‌بن عبدالنبی خاوری شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، ج۲، ص۸۷۳ـ۸۷۵، چاپ ناصر افشارفر، تهران ۱۳۸۰ش.

[۳۱] محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج۳، ص۱۶۱۵، چاپ محمداسماعیل رضوانی، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.

۴ - دستگیری خسرو میرزا

[ویرایش]
پس از ولیعهدی محمدمیرزا، خسرومیرزا در همان سال در آق‌دربند با ترکمنان جنگید و بر آنان پیروز شد ولی چنان‌که انتظار داشت محمدمیرزا وی را تشویق نکرد. سبب این بی‌توجهی بدگویی قائم‌مقام و بدبینی محمدمیرزا به خسرومیرزا بود. قائم‌مقام به الهیارخان آصف‌الدوله نامه نوشت که خسرومیرزا را دستگیر کند و ترتیبی داد تا خسرومیرزا از مفاد نامه اطلاع یابد. خسرومیرزا با آگاهی از مطالب‌نامه به نیشابور رفت. قائم‌مقام به قهرمان میرزا، حاکم نیشابور، نیز نامه نوشت که خسرومیرزا را دستگیر کند. قهرمان‌میرزا او را دستگیر کرد و به مشهد فرستاد ولی خسرومیرزا این بار به تهران گریخت و به خانه عمویش، ظل‌السلطان (عادلشاه)، رفت. رفتن او از خراسان مقدمه اختلاف بین محمدمیرزا و خسرومیرزا بود. هنگامی که فتحعلی‌شاه اطلاع یافت، بر اطاعت از محمدمیرزا تأکید کرد و برای از بین رفتن کدورت بین آن دو، خسرومیرزا را نزد محمدمیرزا فرستاد و از محمدمیرزا خواست تا او را ببخشد. سپس، خسرومیرزا همراه محمدمیرزا به آذربایجان رفت ولی در صفر ۱۲۵۰ محمدمیرزا، برادرانش خسرومیرزا، جهانگیرمیرزا، احمدمیرزا و مصطفی قلی‌میرزا را که هر چهار تن از یک مادر بودند، از تبریز به قلعه اردبیل فرستاد و در آن‌جا زندانی کرد.

[۳۶] جهانگیرمیرزا، ص۲۰۹، ج۱، ص۲۰۰ـ۲۰۱، جهانگیرمیرزا، تاریخ نو: شامل حوادث دوره قاجاریه از سال ۱۲۴۰ تا ۱۲۶۷ قمری، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۷ش.

[۳۷] جهانگیرمیرزا، تاریخ نو: شامل حوادث دوره قاجاریه از کارگزاران روسیه سال ۱۲۴۰ تا ۱۲۶۷ قمری، ج۱، ص۲۱۷، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۷ش.

[۳۸] فئودور فئودوروویچ کورف، سفرنامه‌ی بارون فیودور کورف، ج۱، ص۹۳، ترجمه اسکندر ذبیحیان، تهران ۱۳۷۲ش.

۵ - نابینا کردن خسرو میرزا

[ویرایش]
مادر خسرومیرزا برای آزاد کردن فرزندانش به قائم‌مقام نامه نوشت که ثمری نداشت و با فوت فتحعلی‌شاه و به پادشاهی رسیدن محمدمیرزا، وی هنگام حرکت به طرف تهران دستور داد تا خسرومیرزا و جهانگیرمیرزا را نابینا کنند.

[۴۱] محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج۳، ص۱۶۲۹، چاپ محمداسماعیل رضوانی، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.

[۴۳] جهانگیرمیرزا، تاریخ نو: شامل حوادث دوره قاجاریه از سال ۱۲۴۰ تا ۱۲۶۷ قمری، ج۱، ص۲۲۵، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۷ش.

به نقش میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی در زندانی و نابینا شدن خودش و خسرومیرزا اشاره کرده است و سبب اصلی این وقایع را نگرانی قائم‌مقام از جانب آنان دانسته است. قائم‌مقام مادر محمدشاه را نیز با خود همراه ساخته بود تا موافقت شاه را برای نابینا کردن آن دو جلب کند. سرانجام در ۱۲۵۰، محمدمهدی‌خان

۶ - عاقبت خسرو میرزا

[۴۶] نادر میرزاقاجار، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، ج۱، ص۳۷، چاپ سنگی تهران ۱۳۲۳، چاپ محمد مشیری، چاپ افست تهران ۱۳۶۰ش.

رفتن خسرومیرزا به پترزبورگ را سبب غرور او و بروز مشکلاتش دانسته است. پس از کشته شدن قائم‌مقام، خسرومیرزا به همراه دیگر برادرانش، به دستور محمدشاه به تویسرکان رفتند که در آن‌جا دارای تیولی نیز بودند.

[۴۷] جهانگیرمیرزا، تاریخ نو: شامل حوادث دوره قاجاریه از سال ۱۲۴۰ تا ۱۲۶۷ قمری، ج۱، ص۲۴۵، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۷ش.

[۴۸] ۱۸۵، ناصرالدین قاجار، ج۱، ص۱۸۲، شاه ایران، سفرنامه عتبات: سال ۱۲۸۷ قمری، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ش.

تاریخ درگذشت خسرومیرزا در منابع ذکر نشده است.

۷ - فهرست منابع

[ویرایش]
(۱) محمود احتشام‌السلطنه، خاطرات احتشام‌السلطنه، چاپ محمدمهدی موسوی، تهران ۱۳۶۶ش.
(۲) احمدمیرزا قاجار، تاریخ عضدی، چاپ عبدالحسین نوایی، تهران ۱۳۷۶ش.
(۳) علیقلی‌بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، اکسیرالتواریخ: تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال۱۲۵۹ق، چاپ جمشید کیان‌فر، تهران ۱۳۷۰ش.
(۴) محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، چاپ محمداسماعیل رضوانی، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۵) محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، چاپ محمد مشیری، تهران ۱۳۵۷ش.
(۶) مصطفی افشار، سفرنامه خسرومیرزابه پطرزبورغ، چاپ محمد گلبن، تهران ۱۳۴۹ش.
(۷) جهانگیرمیرزا، تاریخ نو: شامل حوادث دوره قاجاریه از سال ۱۲۴۰ تا ۱۲۶۷ قمری، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۷ش.
(۸) فضل‌اللّه‌بن عبدالنبی خاوری شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، چاپ ناصر افشارفر، تهران ۱۳۸۰ش.
(۹) محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق‌الاخبار ناصری، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.
(۱۰) فئودور فئودوروویچ کورف، سفرنامه‌ی بارون فیودور کورف، ترجمه اسکندر ذبیحیان، تهران ۱۳۷۲ش.
(۱۱) نادر میرزاقاجار، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، چاپ سنگی تهران ۱۳۲۳، چاپ محمد مشیری، چاپ افست تهران ۱۳۶۰ش.
(۱۲) ناصرالدین قاجار، شاه ایران، سفرنامه عتبات: سال ۱۲۸۷ قمری، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ش.
(۱۳) سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر: از آغاز سلطنت قاجاریه تا سرانجام فتحعلی شاه، چاپ عبدالکریم جربزه‌دار، تهران ۱۳۸۳ش.
(۱۴) رضاقلی‌بن محمدهادی هدایت، ملحقات تاریخ روضة‌الصفای ناصری، در میرخواند، ج ۸ـ۱۰.
(۱۵) یکصد سند تاریخی، تألیف و تحقیق از ابراهیم صفائی،(تهران ۱۳۵۲ش).

انواع ویزای روسیه

روسیه یکی از کشورهای بسیار زیبا و بزرگ در جهان می باشد که با جذابیت های چشمگیر خود توانسته گردشگران و توریستان زیادی را از سرتاسر دنیا جذب کند. امروزه مسافرین با اخذ ویزای روسیه می توانند به این کشور پهناور سفر کنند و با جذابیت های منحصر بفرد و توریستی آن آشنا شوند. متقاضیان با ویزای روسیه می توانند از مجسمه مایاکوفسکی، مجسمه های لنین، میدان سرخ، موزه جنگ، پارک پیروزی، مجموعه کرملین، متروی مسکو و … بازدید کنند و با دنیایی از گنجینه های تاریخی و ملی کشور روسیه آشنا شوید.

یکی از قوانین و سیاست های کشور روسیه این است که افرادی که می خواهند به کشور روسیه سفر کنند می بایست ویزای آن را دریافت کنند و بعد راهی سفر به این کشور پهناور شوند. هر فردی که می خواهد به این کشور سفر کند، چه می خواهد از جاذبه های گردشگری آن بازدید کند و چه می خواهد در این کشور برای مدت کوتاهی بماند باید ویزای روسیه را دریافت کند. ویزای روسیه طبق قوانین و مقررات این کشور به افراد متقاضی داده می شود. معافیت از ویزا فقط بر اساس موافقت های چند جانبه می باشد و فقط شامل بعضی از کشورها می شود. روسیه به بعضی از کشورها این امتیاز را داده است تا بدون ویزا به این کشور وارد شوند یا اینکه از خدمات ویزای آنلاین استفاده کنند. ویزای روسیه توسط سفارت آن یا توسط سرکنسولی آن در کشور متقاضی ویزا صادر می شود.

انواع ویزای روسیه

تمام ایرانیانی که می خواهند به کشور روسیه سفر کنند در ابتدا می بایست ویزای روسیه را از سفارت این کشور دریافت کنند. ایرانیان همیشه علاقمند به سفر هستند و دوست دارند از جاذبه های گردشگری کشورهای مختلف بازدید کنند. کشور روسیه نیز این فرصت را برای آنها فراهم کرده است تا نه تنها با ویزای توریستی بتوانند به این کشور سفر کنند، بلکه می توانند از سایر ویزاهای این کشور که شامل ویزای تجاری، ویزای کاری، ویزای خصوصی، ویزای اعضای خانواده و فامیل، ویزای ازدواج، ویزای نمایشگاهی، ویزای ترانزیت،ویزای تحصیلی برای تحصیل در روسیه، ویزای ورزشی و …. استفاده کنند. افراد متقاضی برای اخذ تمامی این ویزاها باید مراحل خاصی را طی کنند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن هر کدام از این ویزاها را دریافت کنند. اما باید این را هم بدانید که ویزای توریستی ایرانیان چهارده روز از زمان سفر تا پایان سفرتان اعتبار دارد.گرفتن این ویزا با به همراه داشتن واچر هتل و بلیط هواپیما صادر می شود و حتما باید واچر هتل برای مدت سفرتان اقامت داشته باشد.

از سال 2020 روسیه ویزای شهر سنت پترزبورگ را برای 55 کشور از جمله ایران و به مدت 7 روز برداشته است. بنابراین ایرانیان می توانند بدون داشتن هیچ گونه ویزا و صرفا ثبت نام در وبسایت وزارت خارجه روسیه در ایران برای مدت 7 روز در شهر افسانه ای سنت پترزبورگ روسیه اقامت نماید.

اگر ویزای یک ماهه میخواهید دریافت کنید مدت اقامتتان در هتل و بلیط هواپیما باید بیشتر از 20 روز باشد و تاریختان رای دریافت روادید باید قطعی باشد چون دیگر بعد از صادر شدن ویزا دیگر نمی توانید هیچ تغییری در آن بدهید.

بهترین گزینه برای اخذ ویزای روسیه استفاده از خدمات مشاورین و متخصصین ستاره داوود می باشد تا با صرف کمترین هزینه بتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن ویزای خود را دریافت کنید.

قبل از هر چیز باید بدانید چه ویزایی برای سفر شما مناسب است. سفارت روسیه برای مسافرهای ایرانی ویزاهای توریستی چهارده روزه و یک ماهه صادر می‌کند. با این ویزاها شما می‌توانید به همه‌ی شهرهای روسیه سفر کنید.

 • سفارت روسیه ویزای توریستی چهارده روزه را مطابق رزرو هتل و پرواز مسافر صادر می‌کند. یعنی برای گرفتن ویزای چهارده روزه باید رزرو قطعی هتل برای کل مدت سفر و بلیط رفت و برگشت ارائه کنید. اگر مدت اقامت شما در روسیه کمتر از چهارده روز باشد، ویزای شما برای همان تاریخی که هتل و پرواز خود را رزرو کرده‌اید صادر می‌شود.
 • برای ویزای یک ماهه‌ی روسیه، باید رزرو قطعی هتل برای دو سوم از زمان سفر (دست‌کم ۲۰ روز) و بلیط رفت و برگشت ارائه کنید.
 • بعد از صدور ویزای روسیه، تغییر مدت زمان ویزا کارگزاران روسیه ممکن نیست. بهتر است پیش از درخواست ویزا، از تاریخ قطعی سفر خود مطمئن شوید.
 • بعد از ورود به خاک روسیه نمی‌توانید نوع ویزای خود را تغییر دهید. برای تمدید یا تغییر ویزا باید روسیه را ترک کنید و دوباره درخواست ویزا بدهید.
 • ورود به روسیه حتما باید از مسکو باشد. اما برای خروج می‌توانید از شهرهای دیگر نیز بلیط بگیرید.

انواع ویزای دریافتی متقاضیان به این صورت می باشد:

 • ویزای توریستی: این ویزا برای متقاضیانی صادر می‌شود که به قصد گردش و تفریح به روسیه سفر می‌کنند. مدت اعتبار این ویزا حداکثر یک ماه است و به دو صورت یک یا دوبار کارگزاران روسیه ورود صادر می‌شود.
 • ویزای خصوصی: این ویزا برای آن دسته از شهروندان خارجی صادر می‌شود که توسط یکی از بستگان روسی خود دعوت‌نامه دریافت کرده باشد. این نوع ویزا در شرایط اضطراری (بیماری یا مرگ) نیز صادر می‌شود. اعتبار این ویزا حداکثر تا مدت سه ماه است.
 • ویزای تجاری: این ویزا برای آن دسته از شهروندان خارجی صادر می‌شود که برای اهداف تجاری قصد سفر به روسیه را دارند.
 • ویزای کار: این ویزا برای آن دسته از شهروندان خارجی صادر می‌شود که برای کار وارد خاک فدراسیون روسیه می‌شوند. این ویزا فقط به شرط ارائه دعوت‌نامه معتبر و با اعتبار سه‌ماهه و به‌صورت یکبار ورود صادر می‌شود.
 • ویزای ترانزیت: ویزای ترانزیت برای افرادی صادر می‌شود که به هنگام سفر به کشوری دیگر قصد عبور از خاک روسیه را دارند. این ویزا می‌تواند به‌صورت یک یا دوبار ورود صادر شده و مدت اعتبار آن حداکثر ۱۰ روز است. افرادی که به‌صورت هوایی قصد عبور از روسیه را دارند، ویزای ترانزیت آن‌ها با اعتبار سه روزه صادر می‌شود.

ویزای تحصیلی: این ویزا برای آن گروه از شهروندان خارجی صادر می‌شود که برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها یا موسسات آموزش عالی روسیه قصد عزیمت به این کشور را دارند.

ویزای توریستی روسیه:

ویزای توریستی روسیه ارزان ترین و آسان ترین راه برای سفر به این کشور می باشد. از آنجاییکه کشور روسیه جذابیت های زیادی دارد و هر ساله فستیوال زیادی در آن برگزار می شود افراد زیادی دوست دارند به این کشور کنند و از جاذبه های متنوع آن بازدید کنند. این نوع ویزای روسیه ایده آل ترین نوع ویزا برای یک سفر کوتاه مدت و تفریحی به این کشور می باشد. بطور متوسط، ویزای توریستی می تواند در مدت زمان کمتری از ده روز داده شود مدت زمان آماده شدن ویزای توریستی 8روز کاری میباشد و در صورت دریافت ویزای فوری 3 روز کاری زمان می برد.البته باید در نظر داشته باشید روزهای شنبه و چهارشنبه سفارت تعطیل می باشد..

افرادی که این نوع ویزای روسیه را دریافت می کنند نه تنها می توانند به هدف توریستی به این کشور بروند، بلکه می توانند در مذاکرات تجارتی و کنفرانس و یا حتی به قصد دیدار اقوام و دوستان خود به این کشور سفر کنند. البته هدف رسمی شما از سفر به این کشور باید توریستی باشد ویزای توریستی روسیه برای یک بار ورود به روسیه می باشد و بعد از اینکه توریست از این کشور خارج شود ویزا باطل می گردد.این را هم در نظر داشته باشید که این ویزا مطابق با تاریخ پروازتان صادر می گردد..

ویزای تجاری روسیه

یکی از مهمترین و مشهورترین نوع ویزای روسیه، ویزای تجاری آن می باشد. این نوع ویزای برای تاجران بسیار مفید می باشد و با آن می توانند سفرهای طولانی مدت به این کشور داشته باشند. کشور روسیه فرصت های تجاری و سرمایه گذاری بسیار خوبی را برای متقاضیان فراهم می کند و هر ساله افراد زیادی از فرصت های تجاری این کشور استفاده می کنند. هزینه و زمان دریافت ویزای تجاری به چند عامل بستگی دارد.

 1. – دوره اعتبار ویزا و تعداد دفعات اجازه ورود به روسیه
 2. – چه کسی دعوت نامه برای ویزا را داده است و چگونه به کنسولی ارائه شده است
 3. – فوری بودن ویزا
 4. – ملیت و هدف سفر شما
 5. – قیمت ها و کیفیت خدمات کمکی ویزای شما
 6. طبق قوانین کنسولی ویزای تجاری روسیه در مدت زمان 3 تا 30 روز صادر می شود و هزینه آن به یورو می باشد. ویزای تجاری می تواند:
 7. – یک بار ورود یا دو بار ورود باشد و تا 3 ماه اعتبار داشته باشد
 8. – چند بار ورود باشد و در مواردی تا یک سال اعتبار داشته باشد

ویزای کاری روسیه

ویزای کار یکی از پیچیده ترین و گران ترین نوع ویزاهای روسیه می باشد. این نوع ویزای روسیه برای ملیت های خارجی که در روسیه کار می کنند بسیار ضروری و واجب می باشد. دو نوع ویزای کاری وجود دارد:

 1. – ویزای یکبار ورود. این نوع ویزا برای 90 روز اعتبار دارد و توسط کنسولی روسیه بر اساس دعوت نامه ویزای کاری صادر می شود.
 2. – ویزای چند بار ورود. این نوع ویزا بر اساس ویزای یک بار ورود می باشد و در اداره مهاجرت روسیه صادر می شود. این ویزا برای مدت یک سال اعتبار دارد.
 3. البته از سال 2010 یک نوع ویزای کاری جدید ایجاد شده است
 4. – برای متخصصین با صلاحیت – که مزیت های بسیار زیادی دارد ( برای مثال اعتباری 3 ساله دارد)، اما حقوق این افراد متخصص نباید از دو میلیون روبل بیشتر باشد.

مراحل کارگزاران روسیه صدور ویزای روسیه

کلیه شهروندان خارجی که قصد دریافت ویزای روسیه را دارند، باید ابتدا فرم تقاضا را به‌صورت آنلاین تکمیل کنند. پس از تکمیل فرم نیز آن را دانلود و پرینت کاغذی آن را در سایز A4 تهیه کنند. در مرحله بعد نیز باید مدارک درخواستی برای ویزای مورد نظر را به سفارت کارگزاران روسیه تحویل داده و هزینه ویزا را نیز پرداخت کند. بخش کنسولی مدارک متقاضی را بررسی کرده و در صورت لزوم می‌تواند از متقاضی برای پاسخ به سوالاتی درباره موارد شخصی، وضعیت مالی، تجاری یا سایر موارد مصاحبه به عمل آورد.

نکته قبل توجه اینکه کلیه متقاضیان ویزای روسیه باید شخصا یا ازطریق نماینده قانونی (کارگزار) برای دریافت ویزا به بخش کنسولی مراجعه کنند.

قیمت ویزای روسیه

براساس بخشنامه وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه از تاریخ اول ماه مه سال ۲۰۱۸ (یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷) هزینه‌های انجام خدمات کنسولی در ادارات کنسولی روسیه در ایران فقط به‌صورت نقدی و به دلار آمریکا دریافت می‌شود. مبلغ ویزاها طبق اطلاعیه مندرج در وب‌سایت سفارت روسیه است.

وزارت دادگستری روسیه بنیاد آلکسی ناوالنی را به فهرست «کارگزاران خارجی» اضافه کرد

حضور نیروهای امنیتی روسیه در بنیاد آلکسی ناوالنی

گروه بین‌المللی حقوق بشر آگورا روز جمعه اعلام کرد که وزارت دادگستری روسیه فهرست موسوم به «کارگزاران خارجی» را گسترش داده و این فهرست اکنون شامل بنیادی متعلق به آلکسی ناوالنی، چهره منتقد کرملین، و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌شود.

پاول چیکوف در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که بنیاد حفاظت از حقوق شهروندان، متعلق به آلکسی ناوالنی، به این فهرست اضافه شده است. وزارت دادگستری روسیه همچنین درخواست خارج کردن یکی دیگر از سازمان‌های مربوط به ناوالنی، بنیاد ضدفساد (اف‌بی‌کی) از این فهرست را رد کرده است.

ناوالنی تابستان امسال کارگزاران روسیه پس از آن که دادگاهی در روسیه بنیاد اف‌بی‌کی را به پرداخت ۸۸ میلیون روبل (۱.۲ میلیون دلار) محکوم کرد از تعطیلی این بنیاد خبر داد. محکومیت بنیاد اف‌بی‌کی در رابطه با شکایت یک شرکت مواد غذایی بود که با یوگنی پریگوژین، از تاجران نزدیک به ولادیمیر پوتین، در ارتباط است.

قانون موسوم به «کارگزار خارجی» که سال ۲۰۱۲ تصویب شده است، سازمان‌های گزینش‌شده را موظف می‌کند فعالیت‌ها و گردش مالی خود را گزارش کنند. منتقدان می‌گویند که هدف از این قانون سازمان حقوق مدنی، مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی است.

دولت روسیه طبق این قانون در سال ۲۰۱۷ رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و سرویس‌های مرتبط با آن و همچنین صدای آمریکا را در فهرست «کارگزاران خارجی» وارد کرد.

با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی؛ س.ن

مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان

روسیه دیپلمات ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات محرمانه اخراج می‌کند

عکس از ویدئویی که اف‌اس‌بی روسیه منتشر کرد

در حالی که روسیه درگیر جنگ گسترده نظامی در اوکراین است و با یک بحران عظیم در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های غربی روبه‌رو شده، سرویس امنیتی روسیه، اف‌اس‌بی، خبر داد که یک دیپلمات ارشد ژاپنی را روز دوشنبه، چهارم مهر، در خاک روسیه بازداشت کرده است.

با وجود آن‌که نیروهای امنیتی روسیه پس از ساعاتی دیپلمات ژاپنی را آزاد کردند، دولت مسکو اعلام کرد که این دیپلمات یک «عنصر نامطلوب» است و از خاک روسیه اخراج می‌شود.

این دیپلمات مورد بازجویی آژانس امنیتی روسیه قرار گرفته بود. اف‌اس‌بی مدعی شد که مقام ژاپنی را درست در لحظه‌ای بازداشت کرد که در حال دریافت اطلاعات محرمانه در برابر دادن پول به خبرچین‌ها بود.

بیانیه آژانس امنیتی روسیه گفته بود که موتوکی تاتسونوری، سرکنسول ژاپن در بندر ولادی‌ووستوک در روسیه، اطلاعات محرمانه درباره تاثیرات تحریم‌های غرب بر وضعیت اقتصادی در بخش‌های شرق دور در روسیه را گردآوری کرده و «خطوط قرمز» روسیه را زیر پا گذاشته است.

اف‌اس‌بی همچنین کنسول ژاپن را به انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط به همکاری روسیه با یک کشور حوزه آسیا و اقیانوسیه متهم کرد. نام آن کشور اعلام نشد.

از سوی دیگر، هیروکازو ماتسونو، دبیر هیئت دولت ژاپن، روز پنجم مهر با ابراز خشم شدید از اقدامات مسکو علیه دیپلمات بلندپایه ژاپنی، به‌ویژه شیوه «هولناک» بازداشت کنسول، شامل زدن چشم‌بند، این امر را نقض آشکار کنوانسیون وین در مورد احترام نمایندگان سیاسی یک کشور خارجی نامید.

دولت توکیو خواهان پوزش‌خواهی مسکو شد و احتمال تلافی‌جویی را نیز بعید ندانست.

ژاپن تایید کرد که آقای تاتسونوری تا روز ششم مهر روسیه را ترک خواهد کرد.

دولت توکیو روسیه را به دلیل یورش نظامی به اوکراین مورد تحریم‌های هدفمند در زمینه‌های معینی قرار داده است.

ناخشنودی ژاپنی‌ها از هزینه مراسم تشییع جنازه برای شینزو آبه

مراسم ترحیم آبه

دو ماه و کارگزاران روسیه نیم پس از ترور شینزو آبه، نخست ‌وزیر پیشین ژاپن که در اوج کارزار انتخاباتی برای بازگشت به قدرت کشته شد، در حالی که این کشور روز سه‌شنبه، پنجم مهر، آیین تشییع خاکستر او را برگزار کرده، برخی از مردم ژاپن از هزینه ۱۲ میلیون دلاری این مراسم ابراز ناخشنودی کرده‌اند.

قتل سیاسی شینزو آبه در روز ۱۷ تیر امسال به ضرب گلوله یک مرد ژاپنی که فردی «عصبانی» به دلایل شخصی خانوادگی و باورهای مذهبی مادرش توصیف شد، جامعه ژاپن را تکان داد و در جهان نیز با غافلگیری زیادی روبه‌رو شد زیرا خشونت با توسل به اسلحه در ژاپن امری بسیار نادر است.

به گزارش سی‌ان‌ان، فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، در سخنان روز سه‌شنبه خود، از شجاعت و فداکاری شینزو آبه تمجید کرد.

نخست ‌وزیر در برابر انتقادهای مردمی از تصمیم دولتش برای اختصاص بودجه ۱۲ میلیون دلاری جهت تشییع این سیاستمدار فقید گفت دوران رهبری طولانی شینزو آبه ثبات و شکوفایی گسترده اقتصادی در پی داشته و او لایق برگزاری چنین آیینی است.

خشم برخی از ژاپنی‌ها از بودجه میلیون دلاری این مراسم درحالی است که این مبلغ در مقایسه با هزینه‌های سنگینی که سایر کشورها برای رهبران و سیاستمداران فقید خود برگزار می‌کنند، بسیار ناچیز است.

سیاستمداران، مقامات و نهادهای ژاپنی به طور معمول به پاکدستی و تعصب در مورد پول بیت‌المال شهرت دارند.

عکسی که از لحظه بازداشت ضارب شینزو آبه (راست) منتشر شده است

پلیس ژاپن انگیزه قاتل شینزو آبه را «شخصی» اعلام کرد

مقامات ارشد خارجی از ده‌ها کشور جهان، شامل کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نارندرا مودی، نخست ‌وزیر هند، آنتونی آلبانز، نخست ‌وزیر استرالیا در آیین رسمی برای شینزو آبه حضور دارند.

در بخش اصلی مراسم ۴۳۰۰ تن شاهد رژه گارد افتخار، سلام با اسلحه، اجرای موسیقی حزن‌انگیز و ملی ژاپنی و تشریفات دیگر در نیپون بودوکان آرنا در توکیو بودند.

به گزارش بلومبرگ، حدود ۱۷۰۰ تن دیگر از شهروندان دعوت شده ژاپنی احتمالا در اعتراض به هزینه مراسم یا دلایل دیگر، از حضور در آن خودداری کردند.

شاهزاده فومی‌هیتو، ولیعهد که برادر ناروهیتو، امپراتور ژاپن است، به نمایندگی از خاندان سلطنت در مراسم شرکت کرد.

پلیس پایتخت ۲۰ هزار تن بر نیروهای خود برای حفظ تدابیر امنیتی و نظم در جریان مراسم را بسیج کرده بود.

با این اوصاف، تظاهرات و اعتراض‌هایی در خارچ از توکیو و برخی نقاط دیگر رخ داد در حالی که هزاران تن از وفاداران به کارگزاران روسیه سیاستمدار فقید ژاپنی دسته‌های گلی برای بیان امتنان خود نسبت به او در اماکنی در پارک‌ها نهادند.

پیکر شینزو آبه، که هنگام ترور ۶۷ سال داشت، سوزانده شده و خاکستر آن در محلی که خانواده‌اش تعیین کرده، قرار خواهد گرفت.

نصرالله حکمت، استاد سرشناس دانشگاه بهشتی، به اعتصاب‌ها پیوست

نصرالله حکمت، استاد مطرح فلسفه در دانشگاه بهشتی تهران، با انتشار یک نامه به اعتصاب کنونی دانشجویان در سراسر ایران پیوست.

نامه آقای حکمت روز دوشنبه، چهارم مهر، به امضا رسیده و روز سه‌شنبه در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شده است.

او خطاب به دانشجویان معترض نوشت: «امروز من خود را دانشجوی شما و شما را استاد خودم می‌دانم. فقط خدا می‌داند که در این چند روز، بیش از همهٔ عمرم از شما آموخته‌ام.»

این استاد فلسفه اضافه کرد: «اکنون با صدای رسا اعلام می‌کنم با شما و همراه شما هستم» و «تا وقتی شما در دانشگاه نیستید، در هیچ کلاسی حاضر نخواهم شد».

نصرالله حکمت تاکنون تالیفات متعددی در حوزه فلسفه به ویژه آثار فیلسوفان مسلمان منتشر کرده است.

پیوستن او به اعتصاب‌های دانشگاهی در ادامه کناره‌گیری شماری از استادان دانشگاه در سراسر ایران صورت گرفته است.

همچنین روز سه‌شنبه در دومین روز از اعتصاب سراسری دانشجویان دانشگاه‌های ایران، تعداد بیشتری از دانشگاه‌های کشور به این اعتصاب پیوستند.

اعتصاب‌کنندگان خواهان پایان جو امنیتی در دانشگاه‌ها، آزادی دانشجویان بازداشتی و پایان اجباری شدن آموزش مجازی هستند.

ادوارد اسنودن، افشاگر مدارک سری دولت آمریکا، شهروند روسیه شد

ادوارد اسنودن، همکار پیشین نهادهای امنیتی آمریکا، پس از افشای مدارک فوق‌ سری در سال ۲۰۱۳ به روسیه گریخت

ادوارد اسنودن، همکار پیشین نهادهای امنیتی آمریکا، پس از افشای مدارک فوق‌ سری در سال ۲۰۱۳ به روسیه گریخت

هشت سال پس از فرار ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، به روسیه و زندگی او در این کشور، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه، چهارم مهر، با اعطای حق شهروندی به او موافقت کرد.

فرمان آقای پوتین در سایت رسمی دولت مسکو منتشر شد.

ادوارد اسنودن که پیشتر اقامت دائم روسیه را نیز دریافت کرده، دو سال پیش همراه با همسرش، لیندزی، درخواست دریافت شهروندی را ارائه کرده بودند. به خانم لیندزی اسنودن هنوز موقعیت شهروندی داده نشده است.

ادوارد اسنودن که هشت سال پیش اطلاعات محرمانه مربوط به برنامه‌های وسیع جاسوسی جمعی نهادهای آمریکایی از شهروندان را برای رسانه‌ها فاش کرد به اتهام جاسوسی در آمریکا تحت تعقیب است و در صورت استرداد و محاکمه، به دست‌کم ۳۰ سال حبس محکوم خواهد شد.

او پس از آن افشاگری در سال ۲۰۱۳ از راه هنگ‌‌کنگ، به روسیه رفت و تا حال در آن کشور اقامت کرده است.

ادوارد اسنودن در توییتر نوشت که پس از سال‌ها جدایی او و همسرش از والدین خود، دیگر نمی‌خواهند از پسران‌شان که در روسیه به دنیا آمده‌اند جدا بمانند کارگزاران روسیه و دریافت حق شهروندی برای برخورداری از «کمی ثبات» در خانواده است.

تصمیم ولادیمیر پوتین به اعطای موقعیت شهروندی روسیه به ادوارد اسنودن در زمانی رسانه‌ای می‌شود که به دنبال فرمان رئیس جمهوری روسیه از هفته گذشته سربازگیری از مردان جوان روسی برای اعزام به جبهه‌های جنگ در اوکراین آغاز شده است.

با این حال، وکیل آقای اسنودن روز چهارم مهر به خبرگزاری روسی ریانووستی گفت از آن‌جا که او در ارتش روسیه خدمت نکرده، مشمول فرمان «بسیج» نیروهای ذخیره نخواهد شد.

کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۶ در گزارشی نوشت که اسنودن از زمان اقامت در روسیه با نهادهای اطلاعاتی این کشور در تماس بوده است، امری که با قاطعیت از سوی این شهروند آمریکایی رد شد و آن را بخشی دیگر از کوشش‌های نهادهای آمریکایی برای بدنام کردن خود به خاطر افشای جاسوسی و استراق سمع از مردم نامید.

ادوارد اسنودن که اکنون ۳۹ سال دارد، از دید بخشی از مردم آمریکا قهرمان محسوب می‌شود و بارها درخواست عفو او مطرح شده است. با این حال، بخشودگی او امری محال به نظر می‌رسد.

یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا در شهریورماه ۱۳۹۹ برنامه استراق سمع جمعی و فله‌ای دولت آمریکا را که آقای اسنودن افشا کرده بود غیرقانونی اعلام کرد.

ارمنستان

کشور ارمنستان در شمال غربی ایران و در نزدیکی شهر مرزی نوردوز می باشد. این کشور با وسعت 29.800 کیلومتر مربع با ایران دارای مرز مشترک می باشد. ایروان پایتخت کشور ارمنستان با وسعت 232 کیلومتر مربع می باشد، زبان رسمی ارمنی و دین رسمی و رایج آن مسیحیت است. به دلیل مرز مشترک با ایران، فاصله کم، اشتراک فرهنگی و غذایی و میهمان نوازی ارامنه کشور ارمنستان یکی از مقاصد گردشگری مردم ایران است.

همه ساله تورهای تفریحی بسیاری برگزار میشود و پذیرای مسافران بسیاری هستند. برای آشنایی هرچه بیشتر همراه ما باشید تا درباره ارمنستان و تور لحظه آخری ارمنستان بیشتر بدانید.

 1. شهرهای مهم ارمنستان
 2. مذهب و زبان رسمی

شهرهای مهم:

ارمنستان دارای 11 استان مهم و اصلی می باشد که بر اساس وسعت به ترتیب ایروان، گیومری، اجمیادزین، وانادزور، هرازدان، آبویان، آرتاشات، کاپان و گاوار می باشد بیشتر مسافران با تور زمینی ارمنستان برخی از این استانها را از نزدیک می بینند و یا از آن عبور میکنند، به اختصار درباره برخی از آنها برایتان توضیح میدهیم.

ایروان

اولین مقصد گردشگران اغلب ایروان است، میدان اصلی و مرکزی این شهر جمهوری نام دارد که نام قبلی آن لنین بود. جمهموری یا هانراپتوتیان به دلیل نور پردازی و فواره های آبی و موزیکال در شب محل تجمع گردشگران است، میدان جمهوری ایروان محل تقاطع خیابان های اصلی شهر است. معماری این میدان بیضی شکل است که محل برگزاری کنسرت های موسیقی و همایش های بزرگ می باشد.

ایروان

تور لحظه آخری ارمنستان

گیومری

گیومری در استان شیراک و شمال غربی ارمنستان است که فاصله گیومری تا ایروان حدود 126 کیلومتر می باشد. این شهر قدیمی اقوام بسیاری را به خود دیده است؛ آیا میدانید این شهر به امپراتوری هخامنشیان و ساسانیان تعلق داشت؟ آیا میدانید یونانی ها و روس ها هم در آن مستقر شدند؟ آیا میدانید در زمان قاجار بین ایران و شوروی اختلافاتی بر سر این منطقه بوده است؟

گیومری تچرا سیر

تاریخ شناسان قدمت این شهر را بین قرن دوم تا پنجم قبل از میلاد تخمین می زنند؛ این شهر در طول تاریخ اسامی متعددی داشته بطور مثال در زمان شوروی سابق لنینکان نامگذاری شد.

اجمیادزین

اچمیازین در ۲۵ کیلومتری غرب ایروان است. شهر اجمیادزین در قرن ۳ و ۴ قبل ازمیلاد مسیح بنا شده نام آن واقارشابات بود. ارمنستان قدیمی ترین کشور مسیحیت در دنیا است، در زمان شاه عباس دانشمندان و وزرای ارمنی بسیار زیادی در ایران زندگی میکردند.

اجمیادزین تچرا سیر

بنیانگذار کلیسای اجمیازین گریگورلوساوریج مقدس است. ساخت این مربوط به سال ۳۰۱-۳۰۳ میلادی میباشد و در قرن 17 بازسازی شده است.

مذهب و زبان رسمی

مردم ارمنستان مسیحی هستند و از شاخه ارتدکس می باشد که برگرفته از کلیسای اجمیادزین و گریکور لوساوریچ می باشد. زبان ارمنی در سال 405 میلادی توسط آقای مسروب ماشتوتس اختراع شد که با اندکی تغییر طی مدت زمان به زبان ارمنی حال حاضر تبدیل شد.

دانلود کتاب Brokers and Bureaucrats: Building Market Institutions in Russia

عنوان فارسی: کارگزاران و دیوانسالاران: ساختمان و نهادهای بازار در روسیه
ناشر: University of Michigan Press
سال: 2000
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 288
شابک: 047209713X, 9780472097135
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 15.00 مگابایت

افزودن خلاصه فارسی

خلاصه کتاب و اطلاعات بیشتر

A classic problem of social order prompts the central questions of this book: Why are some groups better able to govern themselves than others? Why do state actors sometimes delegate governing power to other bodies? How do different organizations including the state, the business community, and protection rackets come to govern different markets? Scholars have used both sociological and economic approaches to study these questions; here Timothy Frye argues for a different approach. He seeks to extend the theoretical and empirical scope of theories of self-governance beyond groups that exist in isolation from the state and suggests that social order is primarily a political problem.Drawing on extensive interviews, surveys, and other sources, Frye addresses these question by studying five markets in contemporary Russia, including the currency futures, universal and specialized commodities, and equities markets. Using a model that depicts the effect of state policy on the prospects for self-governance, he tests theories of institutional performance and offers a political explanation for the creation of social capital, the formation of markets, and the source of legal institutions in the postcommunist world. In doing so, Frye makes a major contribution to the study of states and markets.The book will be important reading for academic political scientists, economists (especially those who study the New Institutional Economics), legal scholars, sociologists, business-people, journalists, and students interested in transitions.Timothy Frye is Assistant Professor of Political Science, The Ohio State University.

کتاب های مرتبط

Building States and Markets After Communism: The Perils of Polarized D. Timothy Frye , 2010

Building States and Markets After Communism: The Perils of Polarized D. Timothy Frye , 2010

The Rent of Form: Architecture and Labor in the Digital Age Pedro Fiori Arantes; Adriana Kauffmann; Timothy Frye; Reinhold Martin , 2019

Weak Strongman Timothy Frye , 2021

Digital landscape photography: in the footsteps of Ansel Adams and the. Michael Frye , 2010اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.