روش های تقسیم سود


بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این تحقیق بررسی نقش تعدیل کنندگی راهبری شرکتی در رابطه بین مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1392-1396 مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. برای انجام این تحقیق از سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته، از مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل و از راهبری شرکتی به عنوان متغیر تعدیلی استفاده شده است؛ شاخص مزبور متشکل از سه معیار استقلال هیأت مدیره، استقلال حسابرس و مالکیت نهادی می باشد. تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews نشان می دهد که استقلال هیأت مدیره یک تاثیر منفی و معنی دار و استقلال حسابرس یک تاثیر مثبت و معنی دار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود دارد. ولی مالکیت نهادی تاثیر معنی داری بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود ندارد.

روش های تقسیم سود

تأثیر شدت تحقیق و توسعه ، محدودیت های مالی و سیاست تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت

تأثیر شدت تحقیق و توسعه ، محدودیت های مالی و سیاست تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت

The impact of R&D intensity, financial constraints, and dividend
payout policy on firm value

چکیده

در این مقاله ، ما نشان می دهیم که تأثیر R&D بر ارزش شرکت های دارای محدودیت مالی با سیاست های تقسیم سود بسیار قویتر از ارزش شرکت های بدون سیاست های تقسیم سود است. انتظار می رود شرکت های دارای محدودیت مالی از تقسیم سود سهام اجتناب کنند. با این وجود ، مطالعات اخیر در مورد تقسیم سود نشان می روش های تقسیم سود دهد که سیاست های تقسیم سود سهام در شرکت های دارای محدودیت مالی می تواند برای ارائه سیگنال مثبت به بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد. با گسترش این مطالعات ، نتایج ما نشان می دهد که تحقیق و توسعه به طور معناداری تأثیر مثبت بیشتری بر ارزش شرکت های دارای محدودیت مالی با سیاست های تقسیم سود نسبت به ارزش شرکت های دارای محدودیت مالی بدون سیاست های تقسیم سود دارد ، و اینکه مدیران شرکت های دارای محدودیت مالی انگیزه هایی دارند که از تقسیم سود سهام برای تأمین تأثیر مثبت عملکرد تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت خود استفاده کنند. ما پیشنهاد می کنیم که می توان از سیاست های تقسیم سود سهام شرکت های تحقیق و توسعه که دارای محدودیت های مالی هستند برای ارائه سیگنال مثبت به بازار مالی استفاده کرد.

واژه های کلیدی: اثرات R&D ، ارزش شرکت ، محدودیت های مالی ، سیاست تقسیم سود

برای دانلود مقاله روی لینک زیر کلیک کنید

مقدمه

تقسیم سود می تواند به عنوان پاداش برای سرمایه گذاران یا به حداکثر رساندن ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرد. سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات مدیریتی است و به طور گسترده ای در ادبیات مالی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق تئوری سیگنالینگ تقسیم سود ، تقسیم سود سهام می تواند توسط بازار به عنوان نشانه ای مثبت از عملکرد آینده شرکت در نظر گرفته شود (باتاچاریا ، ۱۹۷۹ ؛ میلر و راک ، ۱۹۸۵ ؛ چاریتو و دیگران ، ۲۰۱۰ ؛ اسکینر و سلتس ، ۲۰۱۱). با این وجود ، تقسیم سود سهام به طور کلی نقدینگی و محدودیت های مالی شرکت ها را تشدید می کند. کاهش نقدینگی شرکت ها ممکن است باعث کاهش سرمایه گذاری شود ، که منجر به از دست رفتن سودآوری ناشی از فرصت های سرمایه گذاری می شود ، به ویژه هنگامی که یک شرکت دارای محدودیت های مالی است.

محدودیت های مالی زمانی رخ میدهند که ناهمخوانی قابل توجهی بین هزینه تأمین مالی خارجی و هزینه فرصت سرمایه داخلی وجود داشته باشد (فازاری و همکارانش ۱۹۸۸؛ وایتد ۱۹۹۲؛ کاپلان و زینگالس ۱۹۹۷). در نتیجه شرکت های با محدودیت مالی قادر نخواهند بود که تأمین مالی پروژه هایی با ارزش فعلی خالص را فراهم سازند. مطالعات قبلی پیشنهاد کرده اند که محدودیت های مالی تأثیرات منفی بر روی سیاست پرداخت سود سهام در شرکت ها دارند (دی آنجلو و دی آنجلو ۱۹۹۰؛ چن و وانگ ۲۰۱۲؛ پاتان و همکارانش ۲۰۱۶).

با این حال مطالعات تجربی اخیر نشان داده اند که شرکت های با محدودیت مالی، سود سهام را به سهامداران خود پرداخت می کنند و اینکه تعداد شرکت های با محدودیت مالی که سود سهام را پرداخت می کنند به مرور زمان افزایش می یابد (اسکینر و سولتز ۲۰۱۱؛ جیانگ و استارک ۲۰۱۳). ظاهراً شرکت های با محدودیت مالی انگیزه هایی برای استفاده از سود سهام برای ایجاد شهرت خوب دارند تا به این طریق هزینه های تأمین مالی خارجی آینده را کاهش دهند (هاوی و لین ۱۹۹۲؛ گوناسکاراژ و پاور ۲۰۰۲؛ خانگ و کینگ ۲۰۰۶؛ لی و ژائو ۲۰۰۸؛ چنگ و همکارانش ۲۰۰۹).

عموماً فعالیت های تحقیق و توسعه تهاجمی یک شرکت تأثیرات مثبتی بر روی بهره وری و ارزش گذاری بازار آن دارند (گریلیچز ۱۹۸۱؛ هال ۱۹۹۳؛ گوپتا و همکارانش ۲۰۱۷؛ لیائو و لین ۲۰۱۷؛ بانکر و همکارانش ۲۰۱۹). علیرغم نقش تحقیق و توسعه در رشد آینده شرکت ها، عموماً تصور می شود که تحقیق و توسعه تابع سطوح بالایی از عدم اطمینان باشد. ایجاد یک برنامه تحقیق و توسعه مستلزم هزینه های از دست رفته زیادی می باشد و تعدیل سطح مخارج تحقیق و توسعه نیز پرهزینه می باشد (سزارنیزسکی و هاتن رات ۲۰۱۱).

پروژه های شکست خورده تحقیق و توسعه شرکت های با محدودیت مالی می توانند انتظارات سرمایه گذاران از ریسک های بقا و مواضع رقابتی این شرکت را بدتر سازند. با این حال هنوز مطالعات اخیر نشان داده اند که برای شرکت های با محدودیت مالی، تأثیر تحقیق و توسعه بر روی ارزش شرکت در مقایسه با شرکت های بدون محدودیت، قوی تر می باشد (لی ۲۰۱۱؛ گو ۲۰۱۶). ما در تطابق با نظریه علامت دهی سود سهام، فرض می کنیم که شرکت های با محدودیت مالی با تحقیق و توسعه می توانند پرداخت سود سهام را به عنوان روش مؤثری برای علامت دهی چشم اندازهای آینده معقولانه خود به بازار، در نظر بگیرند.

ما داده های حسابداری سالانه را از COMPUSTAT و داده های بازده سهام را از مرکز مطالعات قیمت اوراق بهادار (CRSP) جمع آوری کردیم. ما داده های تمام سهام عادی پذیرفته شده در بازارهای سهام NYSE، AMEX و NASDAQ شامل ساختیم که دارای مخارج تحقیق و توسعه مثبتی بودند. داده های بدست آمده از یک سال معین با مخارج روش های تقسیم سود تحقیق و توسعه غایب را شامل نساختیم. ما فقط شرکت هیای با مخارج تحقیق و توسعه مثبت در ۵ سال متوالی را مد نظر قرار دادیم.

از بین شرکت های دارای مخارج تحقیق و توسعه مثبت، شرکت ها را بر مبنای قسمت های ارزش های رتبه بندی شده شاخص کاپلان و زینگالس (KZ) (که یک نماینده محدودیت مالی پرکاربرد است) به سه گروه تقسیم کردیم. ما آزمون خود را فقط در گروه ۳۰ درصد بالایی انجام دادیم که در گروه «شرکت های با محدودیت مالی» جای می گرفت. دوره نمونه از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ بود و ۱۱,۹۴۶ شرکت-سال از شرکت های با محدودیت مالی را شامل می شد.

بسیاری از مطالعات به جای اینکه صرفاً از مقدار میانه استفاده کنند، معمولاً شرکت های ۳۰ درصد بالایی را به عنوان شرکتهای محدود، و شرکت های ۳۰ درصد پایینی را به عنوان شرکتهای غیرمحدود تعریف می کنند. این پورتفوی های مالی در کل سال نیز نگه داشته شدند و هر سال از نو متعادل می شدند. برای استواری تحلیل، آزمون های بیشتری را با استفاده از شاخص WW انجام دادیم که به عنوان یک شاخص محدودیت مالی جایگزین، یک همبستگی ضعیف را با شاخص کاپلان و زینگالس (KZ) نشان میداد (کاپلان و زینگالس ۱۹۹۷؛ وایتد و وو ۲۰۰۶؛ هادلاک و پیرس ۲۰۱۰). برای مشاهده توصیفی از نحوه محاسبه شاخص های کاپلان و زینگالس (KZ) و WW به «ضمیمه A: شاخص های KZ و WW» مراجعه کنید.

آوردن حصه و تقسیم سود و زیان شرکا در شرکت

آوردن حصه و تقسیم سود و زیان شرکا در شرکت بر اساس نوع شرکت در قانون پیش بینی شده است. اما به صورت کلی هر شریک به میزان سهام یا سهم الشرکه ای که دارد در شرکت مسئولیت دارد.

آوردن حصه و تقسیم سود و زیان شرکا در شرکت

هر کدام از شرکاء لازم است مال یا آورده ای را، اعم از وجه نقد یا غیرنقدی، وارد شرکت نمایند. که این آورده به محض تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی شرکا و سهامداران منفک می گردد. وارد دارایی شخص حقوقی می شود.

مشارکت شرکاء در شرکت تجاری با هدف کسب سود و تقسیم آن میان اعضاء صورت می گیرد. اصولا هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرری که به موجب ترازنامه سالانه تعیین می شود، سهیم خواهند بود،

مگر آن که برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل انجام دادن عملی سود بیشتری در نظر گرفته شود. تقسیم زیان نیز به نسبت سرمایه بین شرکا تقسیم می گردد. درج شرطی که بر اساس آن شریک مسئول زیانها نباشد، باطل است.

اساسا صحیح نیست شریکی شرط کند که به هیچ وجه زیان های شرکت را متقبل نخواهد شد؛ چنین شرطی باطل است. اما، به نظر نمی رسد که این بطلان موجب انحلال شرکت (شخص حقوقی) گردد، زیرا اسباب انحلال در قانون بر شمرده شده و این امر جزو موارد انحلال نیست.

البته قرارداد شرکت باطل است، اقدامات ثبتی انجام شده بر مبنای آن هم باطل است. اساسا در این مورد شرکت و شخصیت حقوقی شکل نگرفته است تا منحل شود. در واقع، انحلال شرکت در موردی صدق پیدا می کند که عقد شرکتی به نحو صحیح منعقد شده است.

نحوه تقسیم سود سهام عدالت امسال چگونه است؟

بانک اول - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سهامداران عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، به حساب شخصی واریز و سود افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند، به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واریز می‌شود.

به اشتراک بگذارید:

به گزارش بانک اول سهام عدالت برای ۴۹ میلیون ایرانی از ۱۴ سال اختصاص یافته است که امسال با آزادسازی سهام عدالت، ‌تعداد ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت مستقیم و ۳۰ میلیون نفر روش مدیریت غیر مستقیم سهام عدالت را برگزیدند.

با توجه به این که در مرحله اول ۳۰ درصد این سهام آزاد شد، ‌در مرحله دوم در عید غدیر ۳۰ درصد دوم آزاد شد و قرار است بقیه این سهام در بهمن ۹۹ آزاد شود، آن گاه برای ۱۹ میلیون فر روش مدیریت مستقیم، ‌این سهام که شامل ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی است، ‌در ترکیب پرتفوی سهامداران قرار می‌گیرد.

به گفته حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ‌سود مجامع سالانه شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت هم مانند سایر سهام، باید برای سهامداران روش مدیریت مستقیم به حساب خود سهامداران واریز شود، در مورد روش مدیریت غیر مستقیم هم قرار است سود مجمع سالانه شرکتها به حساب شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی واریز شود.

در جلسه شورای عالی بورس در مورد فرآیند داد و ستد سهام عدالت و تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه تصمیم گیری شد.

حسن قالیباف اصل، دبیر و سخنگوی شورای عالی بورس ضمن اعلام اینکه تا به حال ۲۷ شرکت سرمایه‌گذاری استانی آماده پذیرش در بورس شده‌اند، به آخرین وضعیت سهام عدالت و شرکت های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و افزود: آخرین وضعیت شرکت های سرمایه گذاری استانی و سهام عدالت بررسی و گزارشی به شورای عالی بورس ارائه شد. بر اساس آیین نامه ابلاغ شده در مرداد ماه، شرکت های سرمایه گذاری استانی موظف بودند سهامداران خود را شناسایی و اسامی آنها را در سامانه ثبت کنند.

سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: دو ماه از ابلاغ آیین نامه سپری شده و اکنون شرکت های سرمایه گذاری باید به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره سهامداران را برای حضور در مجمع دعوت کنند.

وی ادامه داد: شرکت های سرمایه پذیر هم باید سود سهامدارانی که روش مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب کرده اند مطابق سایر سهامداران پرداخت کنند. به این ترتیب سود سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند به حساب شخصی واریز و سود افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به حساب شرکت های سرمایه گذاری استانی واریز می شود.

در این زمینه حسین فهیمی در مورد این که تا کنون چه تعداد از شرکتهای استانی سهام وارد بورس شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۲۹ شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بورس اوراق بهادار تهران درج شده‌اند و معاملات شرکتهای سرمایه‌گذاری استان‌های خراسان های جنوبی و شمالی، بوشهر، گلستان، مرکزی، زنجان، قم و ایلام آغاز شده است و نماد سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز به مرور در بورس تهران بازگشایی می‌شود.

سخنگوی ستادآزادسازی سهام عدالت و مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در پاسخ به این که تا کنون چه تعداد از سهامداران عدالت برای فروش سهام خود اقدام کرده‌اند و چه مقدار پول شان واریز شده است؟ نیز پاسخ داد: در مجموع ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از سهامداران عدالت، سفارش فروش سهام عدالت خود را تکمیل کردند که از این میزان ۲ میلیون و ۶۴۳ هزار نفر وجه خود را دریافت کرده‌اند و بقیه در فرآیند فروش قرار دارند.

فهیمی تاکید کرد: طبق آخرین آمارها، کل فروش سهام عدالت از ابتدای آزادسازی رقمی بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان بوده است.

حسن قالیباف اصل هم به ضرورت اصلاحات مصوبه سال ۹۱ شورای عالی بورس در مورد شرکت های تامین سرمایه نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به مصوبات شورا در سال ۹۱ تاسیس شرکت های سرمایه گذاری موسسین می توانستند حداکثر ۳۵ درصد یک شرکت تامین سرمایه را داشته باشند، اما امروز با اصلاحاتی که در این مصوبه صورت گرفت موسسان شرکت هایی که سهام عام تشکیل می دهند، فارغ از این که یک گروه یا چند گروه باشند، می‌توانند حداکثر۶۰ درصد یک شرکت تامین سرمایه را داشته باشند و مجاز هستند که ۴۰ درصد مابقی را پذیره نویسی عمومی کنند. همچنین اگر گروه یا گروه هایی عضو هیات مدیره و سهامدار یک شرکت تامین سرمایه باشند، نمی‌توانند در دیگر شرکت های تامین سرمایه به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته باشند.

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

چگونه با سرمایه خرد در بازار ملک سرمایه گذاری کنیم؟

مهدی حاجی وند کارشناس بازار سرمایه گفت: نکته‌ای که در سرمایه گذاری در ملک وجود دارد این است که نیاز به وجود سرمایه کلان است که این موضوع موجب می‌شود تعدادی از سرمایه گذاران از آن دور بمانند؛ بنابراین صندوق‌های سرمایه گذاری املاک و مستغلات بوجود آمدند. هدف این صندوق‌ها به طور خلاصه حفظ ارزش پول متناسب با میزان رشد نرخ مسکن برای سرمایه گذاران است.

عرضه اولیه وطوبی چند خریدار داشت؟

عرضه اولیه وطوبی چند خریدار داشت؟

تعداد ۶۰۰ میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی معادل ۲۰ درصد سهام این شرکت، روز گذشته به‌عنوان دوازدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با نماد معاملاتی "وطوبی" در فرابورس ایران عرضه شد. این نماد چند خریدار داشت؟

کدام نمادها در مراحل افزایش سرمایه قرار دارند؟ | اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه نماد بانکی

کدام نمادها در مراحل افزایش سرمایه قرار دارند؟ | اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه نماد بانکی

تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه ۹ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان ۱ نماد بانکی اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه خود را منتشر کرد و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.

خبری مهم برای سهامداران دارایکم و پالایش یکم

خبری مهم برای سهامداران دارایکم و پالایش یکم

امروز سه شنبه ۱۲ مهرماه خبری مبنی بر ابلاغ مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق‌های پالایشی‌یکم و دارایکم منتشر گردید. جزییات این اصلاحات را در این مطلب می خوانیم.

چرا شاخص کل بورس اُفت کرد؟

چرا شاخص کل بورس اُفت کرد؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بخشی از دلایل ریزش بازار به عدم نفع در شش الی هفت ماه گذشته باز می‌گردد، زیرا در آن زمان در اوج قیمت‌های کامودیتی‌ها می‌توانست صادرات صورت پذیرد، اما به دلیل اشتباه نابخشودنی وزیر صمت در عوارض صادراتی باعث شد که نزدیک به سه میلیون تن مقادیر فولادی در انبار‌های فولادسازان انباشته شود.

جزییات افزایش سرمایه جذاب ۱۲ نماد | افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی یک نماد

جزییات افزایش سرمایه جذاب ۱۲ نماد | افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی یک نماد

تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه ۱۲ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان مجوز افزایش سرمایه ۵ نماد ثبت گردید و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.

اطلاعیه مهم عرضه اولیه وطوبی | زمان ثبت سفارش چه ساعتی است؟

اطلاعیه مهم عرضه اولیه وطوبی | زمان ثبت سفارش چه ساعتی است؟

بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، دوازدهمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۲۰ درصد سهام سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی، امروز ۱۲ مهر به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش ثبت سفارش عرضه می‌شود. زمان ثبت سفارش چه ساعتی است؟

تحلیل صبا امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | صبا کی به مدار صعود باز می گردد؟

تحلیل صبا امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | صبا کی به مدار صعود باز می گردد؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام صبا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد صبا در روزهای آینده بورس است.

اخبار مهم کدال دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | چه زمانی سود شاراک پرداخت می شود؟

اخبار مهم کدال دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | چه زمانی سود شاراک پرداخت می شود؟

امروز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

مجمع فایرا ۱۴۰۱ | افزایش سرمایه فایرا چه شد؟

مجمع روش های تقسیم سود فایرا ۱۴۰۱ | افزایش سرمایه فایرا چه شد؟

امروز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) با حضور ۷۸ درصد سهامداران به منظور افزایش سرمایه برگزار شد. گزارش نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | دو پیشنهاد برای بهبود بورس

پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | دو پیشنهاد برای بهبود بورس

بورس این روزها اصلا حال و روز خوشی ندارد و متاسفانه به جز یک مقطع کوتاه دو سالی است که این روند ادامه دار است. در گفتگو با ایمان رئیسی تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی دو پیشنهاد برای بهبود این شرایط بورس پرداختیم.

ده خبر مهم بورسی برای معاملات فردا | خبر مهم برای حمایت از سهامداران بورس

ده خبر مهم بورسی برای معاملات فردا | خبر مهم برای حمایت از سهامداران بورس

فردا بورس در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که این ده خبر امروز جزء اخبار مهم سیاسی، اقتصادی و البته بورسی بودند. پیشنهاد می شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را بخوانید.

رییس سازمان بورس به مجلس می رود | موضوعات مورد گفتگو چیست؟

رییس سازمان بورس به مجلس می رود | موضوعات مورد گفتگو چیست؟

وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز سه شنبه برای گفتگو درباره بازارسرمایه به مجلس می روند. محور گفتگو در مجلس شورای اسلامی با مجید عشقی درباره چه موضوعاتی است؟

بررسی گزارش عملکرد نماد‌های بانکی | کدام نماد بانکی در ۶ ماهه عملکرد بهتری داشته است؟

بررسی گزارش عملکرد نماد‌های بانکی | کدام نماد بانکی در ۶ ماهه عملکرد بهتری داشته است؟

گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت‌ها روی سامانه کدال در حال انتشار است. در این گزارش جزئیات گزارش فعالیت ۶ ماهه منتهی به شهریور نماد‌های بانکی را می‌خوانید. کدام بانک تراز مثبت بالاتری داشته است؟

وراث متوفیان سهام عدالت بخوانند | وعده پایان شهریور چه شد؟

وراث متوفیان سهام عدالت بخوانند | وعده پایان شهریور چه شد؟

در طی این سال ها بسیاری از سهامداران سهام عدالت فوت شدند و در سال های اخیر که تقسیم سود سهام عدالت آغاز شد، تکلیف سهام عدالت سهامداران متوفی هنوز مشخص نشده است. در آخرین خبر در این باره وعده داده شد تا تکلیف وراث سهام عدالت تا پایان شهریورماه تعیین شود. این وعده چه شد؟

نماد عرضه اولیه بازگشایی می شود | زمان بازگشایی نماد تپسی اعلام شد

نماد عرضه اولیه بازگشایی می شود | زمان بازگشایی نماد تپسی اعلام شد

شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به «تپسی» به عنوان نخستین استارت آپ، سه شنبه ۲۴ خردادماه وارد بازار دوم فرابورس شد و پس از عرضه متوقف گردید. زمزمه بازگشایی این نماد شنیده می شود. این نماد چه زمانی بازگشایی می شود؟

تحلیل شتران امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | اولین قیمت حمایتی شتران کجاست؟

تحلیل شتران امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | اولین قیمت حمایتی شتران کجاست؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شتران به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روش های تقسیم سود روش های تقسیم سود روند احتمالی نماد شتران در روزهای آینده بورس است.

مجمع وخارزم ۱۴۰۱ | چقدر سود تقسیم شد؟

مجمع وخارزم ۱۴۰۱ | چقدر سود تقسیم شد؟

روز یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) با حضور ۶۲ درصد سهامداران برگزار شد. گزارش جامع و کامل نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

ده خبر مهم برای بورس فردا | افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی یک نماد

ده خبر مهم برای بورس فردا | افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی یک نماد

امروز ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ خبر‌های مهمی در حوزه اقتصادی، سیاسی و البته بورس منتشر شد. در بین این خبرها، ده خبر شاید از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. از جمله این خبر‌ها می‌توان به عرضه اولیه جدید فرابورس اشاره کرد، که مربوط به زمان عرضه اولیه وطوبی می‌باشد.

بازدهی حدود ۱۰۰۰ درصدی یک نماد بورسی در ۶ ماه

بازدهی حدود ۱۰۰۰ درصدی یک نماد بورسی در ۶ ماه

این نماد از ابتدای سال روند قیمتی صعودی شدیدی داشته است و قیمت سهام رشد بیش از ۹۶۶ درصد را در این شش ماهه تجربه کرده است. صورت‌های سود و زیان بهار از رشد ۳۳۸ درصدی سود خالص سه ماهه ابتدایی امسال به نسبت سال قبل خبر می‌دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.