پذیرفتن اشتباهات در تحلیل


وبلاگ

بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن

در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8 بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.

  • اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود…
   • هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…
    • هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…
     • اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…
      • رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد…
       • رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود…
        • هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…
        • رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت…

        در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت با هیات نظارت است .

        آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

        اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.

        باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد.

        این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود.

        با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

        مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.

        به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک در واحدهای ثبتی، بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

         • ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری به تصویب شهرداری رسیده است.
          • در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
          • در مورد ساختمان های احداثی قبل سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.

          بنابراین اگر مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی می­نماید. در پذیرفتن اشتباهات در تحلیل کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

          شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای 1 (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند 6 (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

          اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

          روش تحقیق :

          این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

          خطاهای دوست داشتنی(تجربه شخصی)

          در بعضی از سازمان‌ها، رفتار با کارهای اشتباه و خطا آنچنان سخت و جدی است که کمتر کسی حاضر می‌شود تن به تجربه و آزمایش امری تازه دهد، هر اشتباهی به سخت گیرانه‌ترین روش‌ها مورد سرزنش و بازخواست قرار می‌گیرد.

          در این سازمان‌ها کارکنان بیشتر اجرا کننده دستورات هستند. در حالی که افراد و سازمان‌های خلاق، بیش از ما مردم عادی دچار خطا می‌شوند. ولی در نهایت، این شمار پیروزی‌های فراوان است که خطاها را جبران نموده و از خاطرها می‌زداید.

          اگر اشتباه نمی‌کنید کاری انجام نمی‌دهید.

          ادیسون پیش از پیروزی در اختراع برق، صدها بار در این راه با ناکامی رو به رو شده بود. توجه داشته باشید که همه تلاش‌ها و خطاهای ادیسون عاقبت بخیر نشدند! او بر پروژه استخراج آهن از شن به منظور دسترسی به فلز ارزان، سرمایه گذاری بزرگی انجام داد و بیش از دو دهه بر این کار وقت گذاشت. ولی به نتیجه دلخواه نرسید و دست آخر ناچار به فروش آن پروژه شد.

          استیو جابز هم پیش از دست‌یابی به آی‌فون و آی‌پد که دنیای رایانه‌های شخصی را زیر و رو کردند، ناکامی‌های گسترده‌ای داشت. عرضه به بازار فراورده‌های شکست خورده‌ای همچون اپل 1، اپل 2، لیسا و نکست از این دسته‌اند.

          همه ما اشتباه می‌کنیم. اگر اشتباه نکنیم، احتمالاً در خارج از منطقه امن خود، چیزهای جدید جدید را امتحان نمی‌کنیم، و این خود یک اشتباه است! همانطور که جان وودن می‌گوید: “اگر اشتباه نمی‌کنید ، کاری انجام نمی‌دهید.” اشتباهات راه رسیدن به ایده های عالی و نوآوری است. اشتباهات پله‌ای برای حرکت از منطقه امن به منطقه رشد است جایی که که اکتشافات جدید انجام می شود و آموخته های بزرگی فرا گرفته می شود.

          در فرهنگ‌ سازمان‌های متمایز همه افراد می‌توانند ایده‌ها، تجربیات، تجربه، پرسش‌ها و استدلال‌هایشان را وسط بگذارند تا بهترین ابتکارات را شکل دهند. هیچ الزامی نیست که این‌ها همه بی‌نقص باشند، قطعا در این مسیر اشتباهاتی رقم خواهد خورد. اما اگر افراد بیش از حد از اشتباه کردن بترسند، قادر نخواهند بود آزادانه سخن بگویند و فکر کنند.

          اگر نتوانید درباره اشتباهاتتان حرف بزنید هیچ چیز یاد نخواهید گرفت. این باعث می‌شود گمان کنید بی‌نقص هستید، گمانی که بسیار خطرناک است. به خصوص در جایگاه مدیر اگر بتوانید اشتباهاتتان را گردن بگیرید، دیگران هم خواهند توانست و به این ترتیب است که کل سازمان فرایند یادگیری را طی می‌کند.

          اکثر سازمان‌ها فقط در حد حرف از اهمیت اشتباهات می‌گویند، اما تعداد کمی از سازمان‌ها هستند که باور داشته باشند که صحبت درباره‌ی اشتباهات ایرادی ندارد.
          در مطالعه‌ای که اخیرا انجام شده، 88 درصد از افراد گفته‌اند که تنها در خلوت از اشتباهات سخن می‌گویند و تنها 4 درصد حاضر بودند که این کار را با صراحت در مقابل دیگران انجام دهند.
          پذیرش و کنار آمدن با اشتباهات نه تنها خطرپذیری را آسان‌تر می‌کند، بلکه می‌توان گفت تنها راه و مسیر قابل اعتماد برای رسیدن به پیروزی است.

          هنگامی که روبرو شدن با خطا را فرصت یادگیری به حساب آوریم و بپذیریم که “خطا و شکست به سادگی بازخورد این موضوع است که در کدام منطقه باید بیشتر بکوشیم”، خطر پذیری بسی آسان‌تر می‌شود.
          در محیط‌هایی که به اشتباه کنندگان بسیار سخت می‌گیرند، کمتر کسی خطایش را اعلام می‌کند. مدیرانی که بازده بالایی دارند، به خطاها به چشم اتهام و کیفرخواست نگاه نمی‌کنند.
          در حقیقت در محیط‌هایی که از نظر عاطفی احساس امنیت می‌شود و خطا را بخشی از فرایند یادگیری به حساب می‌آورند کارکنان تمایلی به پوشاندن خطای خود ندارند. گزارش خطا توسط اعضای هر تیم، گام نخست در مسیر اصلاحاتی است که در نهایت به بهبود و پیشرفت سازمان می‌انجامد.

          تجربه شخصی من

          اولین مواجه من با شرکتی که فرصتی برای یادگیری از خطاها فراهم کرده بود، یک پذیرفتن اشتباهات در تحلیل تجربه فوق العاده بود که در ادامه با شما به اشتراک می‌گذارم.

          دفترچه یادگیری

          در این شرکت یک دفترچه با نام دفترچه یادگیری وجود دارد، هر جا اشتباهی رخ دهد، کسی که اشتباه کرده آن را می‌نویسد. ارزش این دفترچه تنها به نوشتن محدود نمی‌شود، بلکه هر کس برای جلوگیری از تکرار آن خطا یک راه حل هم ارائه می‌دهد، علاوه بر آن خواندن اشتباهات دیگران باعث یادگیری و جلوگیری از خطاها می‌شود و هم چنین پیامی واضح دارد:

          همه اشتباه می‌کنند، من مسئولیت اشتباهم را می‌پذیرم و برای تکرار نشدن آن برنامه دارم. قدرت و جایگاه هیچ کدام از ما هم تضمین مصونیت از خطا نیست؛ اشتباهات ایستگاه‌های بین راهی در مسیر موفقیت هستند.

          در ادامه نیز فردی که اشتباه کرده مبلغ کمی را در صندوق خطاها می‌اندازد و در انتهای هر ماه مبلغی که جمع شده به علاوه معادل آن توسط سازمان صرف برگزاری یک دورهمی نهار یا شام می‌شود که در طی آن نیز در خصوص یادگیری‌های ناشی از خطاها گفتگو می‌شود.

          خاطرم هست دفعه نخستی که می‌خواستم اشتباهم را در این دفترچه ثبت کنم کلی استرس داشتم و احساس می‌کردم همه چشم‌های سازمان به من خیره شده، اما بعد از یکی دوبار اینقدر این اقدام ثبت خطاها برایم یادگیری داشت که کاملا و بدون استرس مشتاق به انجامش بودم.

          این فرایند ساده در این سازمان باعث شده بتوان اشتباهات را به چشم اطلاعات جدید، و نه خطا دید که باعث تبدیل مباحثات به کندو کاو و مشاجرات به تفکر می‌شود. همچنین این که افرد به راحتی بتواند بگوید در این مورد حق با من نبود باعث می‌شود فشار بی‌نقص بودن از دوششان برداشته شود و این یک تجربه فوق العاده را برای کارکنان سازمان رقم می‌زند.

          خطاهای سازمانی شهریه پیروزی

          چنانچه کارکنان را به خطرپذیری تشویق نکنید، همواره به صورت سازمانی در رتبه متوسط باقی خواهید ماند. تن دادن به خطاها، شهریه ایست که برای رسیدن به پیروزی می‌پردازید. پس انجام خطا به خودی خود امتیازی نیست. مهم آن است که در سایه خطا و بررسی آن بهتر متوجه جوانب موضوع شویم و تلاش بیشتری در راه رسیدن به نتیجه دلخواه انجام دهیم.

          رهبران بزرگ به کارکنان خود اجازه می دهند که اشتباه کنند. اما کارمندان خوب هم کسانی هستند که هنگام انجام اشتباهات از آنها یاد می‌گیرند، نسبت به آن پاسخگو هستند و اطمینان می‌دهند که همان اشتباه هرگز دوباره تکرار نخواهد شد.

          شما برای یادگیری از خطاها چه برنامه‌ای دارید؟

          Good Employees Make Mistakes. Great Leaders Allow Them To/ https://www.forbes.com

          مدیریت فراسوی اعداد، مارگارت هفرنان،مترجم : سیدامیرحسین میرابوطالبی

          بهشت کارکنان، ران فریدمن ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد

          تجربیات شخصی نویسنده

          نویسنده: سونیا جلالی

          درباره سونیا جلالی

          من سونیا جلالی هستم، موسس آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی، بیش از یک دهه در حوزه مدیریت منابع انسانی کارکردم و عناوین مختلفی را یدک کشیدم. از زمانی که مدیریت منابع انسانی را شناختم جایگزین بهتری برای آن پیدا نکردم که به بودن من معنا دهد، شناخت انسان‌ها و پيچيدگی‌هاشون و كمك به آنها برای رشد و توسعه و موثر بودن شان در سازمان چيزی بود كه در پی‌اش بودم و يافتمش و رفته رفته خواندم و تجربه كردم و آموختم و لذت بردم و رشد کردم.

          چرا پذیرش شکست و نقد برای ما دشوار است؟ چگونه درمان شویم؟

          چرا پذیرش شکست و نقد برای ما دشوار است؟ چگونه درمان شویم؟

          ایسنا/قم یک پژوهشگر حوزه اخلاق گفت: بسیاری از فرافکنی‌ها ناهوشیار است و فرد عمدا این کار را انجام نمی‌دهد، اگرچه در برخی از موارد فرد دانسته اشتباهات اش رابه دیگران نسبت می دهد؛ اما در بسیاری از اوقات، فرد واقعا باور دارد که دیگران مقصر هستند.

          حجت الاسلام حسن بوسلیکی در گفت‌و گو با ایسنا، عنوان کرد: ما انسان هم به صورت فردی و هم جمعی( ملت‌ها، گروه‌هاو. ) در برخی از زمان‌ها تمایل داریم که ضعف ها و شکست های خودمان را به عوامل بیرونی نسبت بدهیم که به این رفتار در مفهوم قرآنی خودفریبی و در انگلیسی(self deception) می‌گویند.
          وی افزود: در آیه ۱۸ سوره یوسف عبارت سَولَت لَکُم انفُسکم به معنای اینکه نفس‌اش پدیده ای را برای او زینت داده است، آمده ویا در سوره مائده بیان شده که نفس اش، خودش رو وسوسه می کند و شخص بیرونی این کار را نمی‌کند، که در روانشناسی به این‌ها فرافکنی می گویند.
          این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بخشی از این فرافکنی‌ها ناهوشیار است و فرد عمدا این کار را انجام نمی‌دهد، بیان کرد: اگرچه در برخی از موارد فرد دانسته اشتباهات اش رابه دیگران نسبت می دهد؛ اما در بسیاری از اوقات، فرد واقعا باور دارد که دیگران مقصر هستند.
          عوامل خودفریبی در فرافکنی
          وی با بیان اینکه برخی افراد خودانگاره‌ای غیر واقعی از خود دارند و این ناسازگاری خودانگاره و خود واقعی آنها را آزار می‌دهد، اظهار کرد: خودانگاره‌ غیر واقعی یعنی یکی نبودن تصوری که من از خودم دارم با خود واقعی، مثلا فرد تصور می‌کند که پدر و یا مادر خوبی است ودر این امر پذیرفتن اشتباهات در تحلیل امتیاز بالایی به خود می‌دهد درحالیکه اینگونه نیست.
          وی ادامه داد: درخودانگاره غیر واقعی، فرد تصور می‌کند که کارآمدی بالایی دارد و در شکست هایی که متحمل می‌شود قوانین دست‌وپا گیر، شرایط و. مقصر هستند و به خاطر این خودکارآمدی کاذب، شکست‌ها را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهد.
          این پژوهشگر حوزه اخلاق، سوگیری اولیه را عامل دوم دانست و گفت: در نظریه اسناد روانشناسی، بیان می‌شود که انسان تلاش می‌کنند تا علل رخ دادن رفتارهای خودو دیگران را بیابد وعلت بروز آن را به یکی از سه امور درونی، محرک و موقعیت نسبت دهد.
          وی ادامه داد: مثلا زمانیکه ازغذای لذت بخش یک رستوران تعریف می‌کند عده‌ای به عوامل درونی نسبت می‌دهند و می‌گویند به خاطر تمام شدن امتحانات از غذا لذت بردی و برخی عامل محرک یعنی کیفیت واقعی غذای آن رستوران را علت لذت می دانند و عده‌ای دیگر نیز بیان می‌کنند فضای دلنشین رستوران و جمع دوستانه سبب لذت بردن از غذا شده که در این تحلیل عنصر موقعیت را مهم می‌دانند.
          بوسلیکی افزود: همه افراد یک سوگیری اولیه دارند که موفقیت‌های خود را به عوامل درونی و شکست هایشان را به عوامل بیرونی نسبت میدهند در حالیکه درباره دیگران عکس این قضیه متصور هستند، مثلا موفقیت خود در یک امتحان را نتیجه تلاش هایشان می دانند و موفقیت دیگران در همان امتحان را مدیون کلاس های خصوصی و شرایط محیطی می دانند.
          وی خودشیفتگی و یا به تعبیر روایات عُجب را از عوامل دیگر برشمرد و عنوان کرد: به طور طبیعی انسان ها خودشان را دوست دارند و عده‌ای نیز در این بین با تعریف های افراطی و نادرست به این امر دامن می‌زنند و این اتفاق در سطح ملی،قومی وقبیله ای، مذهبی و. نیز وجود دارد؛ مثلا همه‎ ادیان متصوراند که درست ترین دین را دارند و یا برخی قومیت‌ها خود را برتر تصور میکنند و همه‌ی ملت ها به این امر مبتلا هستند و در اشعارما نیزمنعکس شده است؛ مثلا هنر نزد ایرانیان است و بس.
          وی با اشاره بر اینکه فرهنگ و جامعه ای که در آن هستیم نیز موثر است، خاطرنشان کرد: جامعه و فرهنگی که اشتباهات و خطاهای افراد را نبخشد و شکست‌ها را دست مایه استهزا و تمسخر قرار دهد به این امر دامن می‌زند؛ زیرا در جامعه ای که خطاها بیشتر از خوبی‌ها در ذهن‌ها میماند افراد شکست های خود را به عوامل بیرونی نسبت دهند تا تفکرات دیگران درمورد آنها تغییر نکند.
          حجت الاسلام بوسلیکی بیان کرد: ما تکنیک ها و روش های حفظ عزت نفس در شکست و اشتباهات را بلد نیستیم و نمی‌پذیریم که همه ی افراد اشتباه می‌کنند و زمانی که با شکست مواجهه می‌شویم نمی‌توانیم خود را آرام کنیم و نزد خودمان نیز شکسته می شویم.
          این استاد دانشگاه ادامه داد: برای مثال فلان کشوری با همه ی تلاش ها در پرتاب ماهواره با شکست مواجهه می‌شود اما بلد نیست که اعتراف کند که ما باهمه ی تلاش‌هایی که کردیم شکست خوردیم اما درس هایی گرفتیم تا در آینده موفق شویم، و بجای آن خطا هارا می‌پوشاند یا به عوامل بیرونی نسبت می‌دهند.
          به فرزندان بیاموزیم که افراد ترکیبی ازنقاظ ضعف وقدرت هستند
          وی عامل ششم را تربیت دانست وتصریح کرد: به فرزندان آموزش داده نمی‌شود که هرشخصی نقص هایی دارد و افراد در همه زمینه ها موفق نیستند مثلا با تعریف‌های افراطی و نادرست از نقاشی فرزندمان او را متوهم می کنیم که در نقاشی مهارت دارد و زمانیکه در مسابقه نقاشی شکست می خورد چون متصور است که در نقاشی مهارت داردعوامل بیرونی رامقصر قلمداد می کند
          مدیرگروه تربیت پژوهشکده اخلاق ومعنویت پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی عنوان: ما به دلیل نداشتن خودشناسی درست و آگاه نبودن به ناهوشیار خود متوجه زمینه های درونی خطا های خود نیستیم وخطاهای شناختی و ساختاری خود را نیز قبول نداریم.
          وی با اشاره بر اینکه باور، چیزهایی است که وجود دارد؛ اما میل، ان چیزی است که دوست داریم وجود داشته باشد، اظهار کرد: در روانشناسی مفهمومی به نام دید ارزومندانه وجود داردکه افراد تمایلات شان را واقعیت درنظرمی‌گیرند؛مثلا فرزند من ضریب هوشی متوسطی دارد اما من میل دارم که آن را بالاتر از متوسط تصور کنم.
          وی خاطرنشان کرد: قبل از یک ازمایش تخمین مسافت،به شرکت کنندگان غذا دادند و غذای برخی از این افراد شور بوده ونتیجه این ازمایش نشان داد که افرادی که غذایشان شورتر بوه به خاطر تشنگی و میل به اب، فاصله ی خودشان را با بطر آب نسبت به افرادی که غذایشان شور نبوده کمتر تخمین زده بودند ودر کودکان نیز سکه‌هایی نشان داند واکثر افراد سکه هایی که مبلغ بیشتری روی آن نوشته شده بود را بزرگتر تصور می کردند درحالیکه همه سکه‌ها هم اندازه بودندکه این آزمایشات نشان میدهد که تمایلات ما درفهم از واقعیت اثر می‌گذارد که به آن دیدن ارزومندانه می گویند.
          پژوهشگر حوزه اخلاق بیان کرد: ذهن ما به گونه ای طراحی شده که از شک وتردید اذیت می شود و سعی می‌کند که سریع به قطع و یقین برسد به همین خاطربه نظرات مخالف توجه نمی شود، مثلا در تصمیم گیری‌های گروهی، فردی که درراس قرار دارد نظرات مخالفین را کم اهمیت تر در نظر می گیرد؛ زیراتمایل دارد که همه مسائل زود قطعی شود.
          وی ادامه داد: در یک آزمایش، محتوای صوتی کم کیفیتی درباره مضرات سیگار را همراه با دستگاه افزایش کیفیت صوت در اختیار افراد قرار دادند و نتیجه آزمایش نشان داد که افرادی که سیگاری بودند کمتر از دستگاه افزایش کیفیت استفاده کرده بودند؛ زیرا تمایل به شنیدن نظرات مخالف نداشتند.
          حجت الاسلام بوسلیکی با بیان اینکه مغز افراد از دو نیم کره تشکیل شده که هر نیم کره سمت مخالف بدن را کنترل می‌کند، عنوان کرد: نیم کره چپ مغز که دلیل رفتارها را بیان می‌کنددائما درحال قصه پردازی و دلیل تراشی است واین مسئله درهمه ی افرادوجود دارد وماهمه‌ی این دلیل تراشی هارا باورمی‌کنیم.

          راه‌های فکر نکردن به گذشته (چطور گذشته را فراموش کنیم؟)

          آیا فراموش کردن گذشته کار درستی است؟ آیا اصلا امکان‌پذیر است؟ چطور باید خاطرات بد گذشته را فراموش کنیم؟ شاید این سوالات در ذهن شما نیز باشد. فراموش کردن کامل گذشته، امکان‌پذیر نیست اما ما می‌توانیم با تکنیک‌هایی، نوع نگرش‌مان را نسبت به گذشته تغییر دهیم، از آن درس‌هایی بگیریم، به پذیرش برسیم و خودمان را ببخشیم و بیشتر روی زمان حال و آینده تمرکز کنیم چون گیرکردن در گذشته، فایده‌ای ندارد و فقط ما را از فرصت‌های زمان حال که پیش روی‌مان است، دور می‌کند و سلامت روانی و جسمانی‌مان را کاهش می‌دهد. در این مقاله به شما کمک می‌کنیم که با تکنیک‌هایی، بتوانید به پذیرش گذشته برسید و به زندگی خوب ادامه دهید.

          چرا باید گذشته را فراموش کنیم؟

          فراموش کردن و پذیرش گذشته، فواید زیر را برای شما به همراه دارد:

          رها شدن از احساس گناه

          شاید به خاطر اشتباهات و اتفاقات گذشته‌تان احساس گناه داشته باشید. احساس گناه، احساس خوشایند و خوبی نیست و باعث می‌شود شما در غمگینی و افسردگی و یا در عذاب وجدان گیر بیفتید و نتوانید خودتان را ببخشید، رها شوید و به سمت آینده بروید.

          بخشیدن خود و افزایش احساس دوست داشتن نسبت به خود

          فردی که به بخشش می‌رسد و با اشتباهاتش کنار می‌آید، شروع می‌کند به عشق ورزیدن به خود. در نتیجه اعتماد به نفس و عزت نفسش تقویت می‌شود و می‌تواند در زندگی پیشرفت کند و به رشد شخصیتی برسد.

          درس گرفتن از اشتباهات خود

          همه ما در گذشته اشتباهات کوچک و بزرگی داشتیم اما فایده‌ای ندارد اگر تمام عمرمان را هدر بدهیم و هر روز به اشتباهات‌مان فکر کنیم و افسوس بخوریم که چرا اون زمان این کار رو نکردیم؟ چرا این حرف رو نزدیم یا چرا این رفتار را نشان ندادیم؟ به نظر شما آیا می‌توان گذشته را تغییر داد و اصلاح کرد؟ اگر شما تا آخر عمرتان هم فکر کنید، آیا چیزی در گذشته شما تغییر می‌کند؟ مسلما خیر! پس چرا باید با انجام دادن این کار بی‌فایده، وقت ارزشمندمان را هدر بدهیم؟ چرا به جای این کار به آینده و برنامه‌ریزی‌هایی که می‌توانیم بکنیم فکر نمی‌کنیم؟ فکر کردن به اتفاقات گذشته مشکلی ندارد به شرطی که تبدیل به وسواس فکری و افسردگی نشود. همین قدر باید فکر کنید که از آنها درس بگیرید و گذر کنید. درس بگیرید تا دوباره مرتکب آن اشتباه نشوید اما وقت‌تان را هدر ندهید با این فکرهای بیهوده.

          بدست آوردن و دیدن فرصت‌های خوب و زیاد برای آینده

          همه ما برای ساختن آینده‌مان، فرصت‌های زیادی در اختیار داریم اما گاهی به دلایل مختلف، این فرصت‌ها را نمی‌بینیم و به راحتی از آنها می‌گذریم. یکی از دلایلی که ما به خودمان اجازه موفق شدن نمی‌دهیم، گیر کردن در گذشته است. گاهی آن قدر غرق در گذشته شدیم و حواس‌مان به اتفاقات قبلی است که اصلا متوجه زمان حال و فرصت‌هایی که داریم نمی‌شویم. به عنوان مثال فرض کنیم چند ماه یا چند سال قبل در رابطه عاطفی بودیم که به دلایلی شکست خورد و تمام شد. حال اگر در گذشته گیر کنیم، نمی‌بینیم که اکنون چه خواستگارهای خوبی داریم که می‌توانیم با آنها خوشبخت شویم. تمام روز به شکست قبلی‌مان فکر می‌کنیم و هر خواستگاری که زنگ می‌زند بدون اینکه او را بشناسیم و یا به او فرصت بدهیم خودش را معرفی کند، جواب رد می‌دهیم! نادیده گرفتن فرصت‌های خوب زمان حال به خاطر گذشته، پشیمانی زیادی به همراه دارد. اجازه ندهید به خاطر اتفاقاتی که ارزشش را ندارند و تمام شده‌اند، فرصت‌های الآن‌تان را از دست بدهید و در آینده دوباره افسوس بخورید که چرا در گذشته (یعنی اکنونِ شما) به این همه فرصت خوب، جواب منفی دادید!

          رسیدن به آرامش ذهنی و جسمی

          گاهی آن قدر غرق در گذشته می‌شویم که آرامش ذهنی و جسمی خود را از دست می‌دهیم، به عنوان مثال دائما درگیر افکار منفی می‌شویم، دائما نشخوارهای ذهنی داریم، افسردگی می‌گیریم، اشتها نداریم، هدف و انگیزه زندگی‌مان را از دست می‌دهیم، دچار بیماری‌های روان تنی می‌شویم و… این موارد همه و همه به دلیل گیر کردن در گذشته است. در مقابل وقتی به پذیرش جدایی برسیم و از آن گذر کنیم، به آرامش ذهنی و جسمی می‌رسیم. اکثر مشکلات ما به دلیل نپذیرفتن گذشته است، اما وقتی این را یاد بگیریم، به آرامش و صلح درون می‌رسیم و اکثر مشکلات جسمی و روانی‌مان حل خواهد شد.

          آیا فراموش کردن گذشته، کار درستی است؟

          اگر ما بدون تجزیه و تحلیل کردن گذشته و بدون اینکه از آن درس بگیریم، آن را فراموش کنیم و نادیده بگیریم، اغلب کار درستی نیست و نتیجه خوبی ندارد، چون باعث می‌شود آسیب‌ها و یا سایه‌های مربوط به گذشته، هنوز در ضمیر ناخودآگاه ما باقی بماند و در شرایط خاص این‌ها ما را اذیت خواهد کرد و خودش را بروز خواهد داد. یعنی اگر ما به صورت هوشیار به گذشته فکر نکنیم، اما تاثیرات گذشته در ناهوشیار ما وجود دارد تا زمانی که به مشاور مراجعه کنیم و آسیب‌ها و سایه‌ها درمان شوند و از بین بروند تا دیگر اذیت نشویم. پس نباید گذشته را انکار کنیم، بلکه باید در پی حل آن باشیم.

          چگونه گذشته را فراموش کنیم و با آن کنار بیاییم؟

          رویدادهای گذشته را بپذیرید

          برخی از افراد تمام اتفاقات و رویدادها را نادیده می‌گیرند و وانمود می‌کنند که هیچ چیزی اتفاق نیفتاده است. این کار اشتباه است. گام اول، پذیرش رویدادها است.

          درک کنید که اتفاقات تلخ و بد، چه تاثیری روی جسم و روان‌تان دارند

          اتفاقات تلخ گذشته بر روی هر فرد، ممکن است به روش‌های مختلفی تاثیر بگذارد. برخی از افراد دچار مشکلات گوارشی می‌شوند، برخی از افراد دچار سردرد و سرگیجه و بدن درد می‌شوند، بعضی‌ها افسردگی می‌گیرند و انگیزه‌شان را برای زندگی کردن از دست می‌دهند و… شما هم باید با بررسی کردن علائم جسمانی و روانی‌تان، ببینید که این موارد چگونه روی شما تاثیر می‌گذارد و با چه علائمی خودش را نشان می‌دهد. شاید فکر کنید که از پس این علائم و درمان‌شان به تنهایی برمی‌آیید اما این طرز تفکر اشتباه است و فقط به شما فشار بیشتری وارد می‌کند. هیچ کس نمی‌تواند از عهده همه چیز به تنهایی بر بیاید. برای درمان هر چیزی، متخصصانی هستند که آموزش دیدند به شما و افراد دیگر کمک کنند. کمک گرفتن از آنها نه تنها اشتباه و یا نشانه ضعف نیست، بلکه آگاهی شما را نشان می‌دهد که می‌دانید برای مراقبت کردن از خودتان در برابر این علائم باید کمک بگیرید و این قضیه را جدی بگیرید و نه اینکه پشت گوش بیندازید.

          قبول کنید که کنترل همه چیز در دستان شما نیست

          مرگ یک شخص، جدایی و بسیاری از اتفاقات دیگر، کاملا تحت کنترل شما نیست و عوامل زیادی در اتفاق افتادن آن دخیل هستند. پس بهتر است دید واقع‌بینانه‌ای نسبت به قدرت خود در برابر اتفاقات مختلف داشته باشید و فکر نکنید که همه چیز را می‌توانید تغییر دهید.

          ماهیت زندگی را درک کنید

          برخی اوقات آن قدر به زندگی و آدم‌ها اعتماد می‌کنیم که از حقایق و واقعیت‌ها دور می‌شویم. در چنین شرایطی، اگر حقایق اتفاق بیفتند، متوجه می‌شویم که چه چیزهایی را نادیده گرفتیم و حالا به دلیل همین انکارها، آسیب شدید دیدیم. به عنوان مثال اگر کاملا اعتماد داشته باشیم و فکر کنیم که مادرمان همیشه تا آخر عمر در کنارمان خواهد بود، اگر ناگهان اتفاقی بیفتد و مادر فوت کند، تازه با این حقیقت به صورت ناگهانی مواجه می‌شویم که هیچ کس عمر جاودانه ندارد و باید منتظر چنین روزی می‌بودیم چون دیر یا زود عمر هر انسانی تمام می‌شود، اما به دلیل انکار این پذیرفتن اشتباهات در تحلیل حقیقت بزرگ، حالا با اتفاق افتادن آن ضربه شدیدی به ما وارد شده است و کنترل کردن خودمان و درمان آن بسیار سخت می‌شود. پس با آغوش باز، حقایق زندگی را بپذیرید و بدانید که یک سری از اتفاقات ممکن است اتفاق بیفتد یا اتفاق افتادن آن حتمی است، پس باید آماده‌شان باشید و نه اینکه انکار کنید.

          مدیتیشن و یوگا را امتحان کنید

          مدیتیشن و یوگا، نوعی مراقبت از جسم و روح شما هستند و به شما کمک می‌کنند افکار و هیجانات منفی که در هوشیار یا ناهوشیارتان وجود دارند، تخلیه شده و آرام شوند. بعد از انجام مدیتیشن، احساس آرامش خواهید داشت و تمرکزتان نیز افزایش پیدا خواهد کرد و به شما کمک می‌کند روی زمان حال و آینده‌تان بیشتر تمرکز کنید تا گذشته. البته تاثیر مدیتیشن را زمانی می‌بینید که چند هفته مرتب انجام دهید چون قطعا نتیجه‌بخش بودن هر کاری، به میزان زمانی بستگی دارد که برای آن کار صرف می‌کنید. هیچ کاری فقط با یک بار انجام دادن، نتیجه‌بخش نیست.

          افکار و احساسات‌تان را بنویسید

          برای تخلیه هیجانات‌تان، افکار و احساسات‌تان را روی کاغذ بنویسید و درباره رویدادهایی که اتفاق افتاده است، فکر کنید. اگر رویداد بدی اتفاق می‌افتد، به جای اینکه مدت‌ها کلنجار بروید و نتوانید آن را بپذیرید، بنویسید، دلیل اتفاق افتادن آن را نیز یادداشت کنید و فکر کنید که چقدر اتفاق افتادن یا نیفتادن آن تحت کنترل شما بوده است و چقدر می‌توانستید از آن جلوگیری کنید؟ سعی کنید اتفاقات و اشتباهات‌تان را در ذهن‌تان بزرگ‌نمایی نکنید. اگر از کاه، کوه می‌سازید، از خودتان بپرسید که چقدر این اتفاق تاثیر منفی روی زندگی‌ام گذاشته است و چقدر فاجعه‌بار بوده است؟ به عنوان مثال اگر به شریک عاطفی‌تان حرف بدی زده‌اید چون عصبانی بودید، نباید خودتان را تنبیه و سرزنش کنید. منطقی پذیرفتن اشتباهات در تحلیل فکر کنید که چقدر این اشتباه‌تان فاجعه‌بار بوده است؟ آیا راه بازگشتی وجود ندارد؟ آیا اگر معذرت‌خواهی کنید و جبران کنید، او قبول نخواهد کرد؟ آیا امکان نداشت او یا هر فرد دیگری که جای شما می‌بود، در شرایطی که عصبانی است، چنین واکنشی را نشان دهد؟ احتمالا با پرسیدن این سوالات از خودتان، به این نتیجه می‌رسید که این واکنش شما طبیعی بوده است چون بسیار عصبانی بودید و نتوانستید هیجانات‌تان را کنترل کنید اما می‌توانید الآن با عذرخواهی و جبران آن، از شریک عاطفی‌تان دلجویی کنید.

          با افراد مثبت‌اندیش و منطقی معاشرت کنید

          معاشرت کردن با افراد مثبت‌اندیش و منطقی، به روحیه شما کمک می‌کند و همچنین باعث می‌شود شما خودتان را تنها احساس نکنید و دچار افسردگی نشوید. این افراد به شما کمک می‌کنند روی زمان حال و آینده تمرکز کنید و در گذشته گیر نکنید.

          خودتان را ببخشید

          شما نمی‌توانید عقل و منطق الآن‌تان را با عقل و منطق چند ماه یا چند سال پیش مقایسه کنید. شاید احساس کنید آن موقع اشتباهاتی را کردید که الآن آنها را انجام نمی‌دادید اما باید بدانید که آن زمان طبق عقل و منطق قبلی‌تان آن کارها را کردید و به نظرتان درست بوده‌اند. پس نباید بگویید که قبلا نباید این کار را می‌کردید چون هر انسانی در گذر زمان تغییر می‌کند و در هر زمان، طبق عقل و منطق آن زمان و آن شرایط تصمیمگیری می‌کند. خودتان را ببخشید و گذر کنید، سعی کنید از این به بعد برای کارهایی که می‌کنید درست تصمیم بگیرید.

          با مشاور صحبت کنید

          اگر هنوز به فکر گذشته هستید و نمی‌توانید این نشخوارهای ذهنی را ترک کنید و به زمان حال برگردید، حتما با یک مشاور مشورت کنید و درباره اشتباهات و رویدادهایی که اذیت می‌کند، با او صحبت کنید. مشاوران همیار عشق در این زمینه می‌توانند به شما کمک کنند که به حالِ خوب، بخشش خود و پذیرش برسید.

          سخن پایانی

          برخی از افراد در رویدادهای گذشته‌شان گیر می‌افتند و نمی‌توانند از فکر آن در بیایند. این موضوع، سلامت روانی و جسمانی‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث مشکلاتی زیادی می‌شود، همچنین به آنها اجازه نمی‌دهد که به فرصت‌های الآن‌شان رسیدگی کنند و آنها را بپذیرند. برای اینکه بتوانید خودتان را ببخشید و با گذشته‌تان کنار بیایید، باید دید منطقی و درستی نسبت به رویدادها و اشتباهات گذشته داشته باشید. مواردی که اذیت‌تان می‌کند و هنوز در ذهن شما است را بررسی کنید و ببینید چقدر اشتباهات بزرگی بوده‌اند؟ یا شما در ذهن‌تان آنها را بزرگ‌نمایی می‌کنید؟ چه درسی می‌توانید از آنها بگیرید و چه کار باید بکنید که دیگر در آینده تکرار نشود؟ سعی کنید با افراد مثبت‌اندیش و منطقی معاشرت کنید تا آنها به شما کمک کنند به زمان حال برگردید و متمرکز شوید. از خودتان با ورزش کردن، مدیتیشن و… مراقبت کنید تا به خودتان عشق بورزید و خودتان را ببخشید. اگر راهکارهای این مقاله برایتان کافی نبود، حتما از مشاور کمک بگیرید تا ریشه این مشکلات بررسی شود و راهکارهای تخصصی به شما ارائه شود. در این زمینه، مشاوران همیار عشق می‌توانند شما را یاری کنند.

          اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۱

          اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری سال

          بعد از اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری 1401، در صورت عدم رضایت داوطلبان از رشته محل پذیرفته شده امکان بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدی و درخواست رفع محرومیت از کنکور سال آینده در سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

          برای مشاوره بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای بررسی اولویت بعدی در کنکور ۱۴۰۱

          برای مشاوره بررسی اشتباه در انتخاب رشته پذیرفتن اشتباهات در تحلیل و تقاضای بررسی اولویت بعدی در کنکور ۱۴۰۱

          هر ساله داوطلبان زیادی در کنکور سراسری شرکت کرده و با حضور در جلسه آزمون با یک دیگر به رقابت می پردازند. پس از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری وضعیت علمی داوطلبان مشخص شده و بر اساس آن امکان شرکت در انتخاب رشته کنکور سراسری برای داوطلبان مجاز فراهم می شود.

          تحلیل صحیح کارنامه اولیه کنکور سراسری نقش اساسی در اولویت بندی انتخاب های داوطلب داشته و کوچک ترین اشتباه در این مرحله سرنوشت او را تغییر خواهد داد. بطوریکه برخی از داوطلبان کنکور سراسری به دلیل انتخاب رشته نامناسب و عدم مشورت با کارشناسان مجرب، در رشته و دوره مورد علاقه خود پذیرفته نمی شوند یا از ثبت نام در رشته محل قبول شده، انصراف می دهند.

          سازمان سنجش چند سالی است به منظور مساعدت برای این دسته از داوطلبان امکان ویرایش انتخاب رشته کنکور سراسری را در زمان انتخاب رشته و امکان ثبت درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری را بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری فراهم کرده است.

          متقاضیان پس از دریافت کارنامه سبز کنکور سراسری می توانند وضعیت قبولی خود را در سایر رشته محل های انتخابی مندرج در فرم انتخاب رشته خود را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط، نسبت به ثبت درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۱ یا رفع محرومیت از کنکور ۱۴۰۲ یا تغییر دوره قبولی اقدام نمایند. در ادامه این مقاله به بررسی انواع درخواست های تجدیدنظر در سایت سازمان سنجش می پردازیم.

          انواع درخواست اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری 1401

          سازمان سنجش پس از اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۱ قابلیتی تحت عنوان درخواست های تجدیدنظر انتخاب رشته را در اختیار داوطلبان قرار می دهد که بر اساس آن امکان تغییر دوره قبولی، مجوز شرکت در آزمون سال بعد و بررسی اولویت های بعدی وجود دارد. در این بخش با توجه به اشتباهات رایج داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری به بررسی موارد تجدیدنظر در انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 داوطلبان توسط سازمان سنجش می پردازیم.

          سال گذشته داوطلبان همزمان با انتشار کارنامه سبز کنکور سراسری از 8 لغایت 14 مهر فرصت داشتند تا نسبت به ثبت درخواست اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری توسط سایت سنجش اقدام نمایند. در صورت انتشار جواب کنکور سراسری در موعد مقرر پیش بینی می کنیم ثبت درخواست اشباه در کنکور سراسری ۱۴۰۱ نیز مانند سال های گذشته در مهر ماه صورت گیرد.

          به محض مشخص شدن مهلت ثبت درخواست کنکور ۱۴۰۱ اطلاع رسانی لازم در این قسمت صورت می گیرد.

          انواع درخواست های تجدیدنظر انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش
          درخواست بررسی اولویت های بعدی این درخواست بعد از بررسی کارنامه سبز امکان پذیر خواهد بود. در کارنامه نهایی کنکور سراسری 1401 رتبه اکتسابی داوطلب به همراه رتبه آخرین نفر قبولی در تمامی انتخاب های داوطلب به ترتیب و با جزئیات درج می شود. از این رو متقاضیان می توانند شانس قبولی خود را در انتخاب های پایین تر را نیز مشاهده نمایند. در صورتی که داوطلبی بعد از مشاهده نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۱ از رشته محل قبولی خود رضایت نداشته و قصد بررسی اولویت های بعدی خود را دارد می تواند نسبت به ثبت درخواست بررسی اولویت های بعدی اقدام نماید.
          چنانچه داوطلبی بعد از مشاهده نتایج انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱ در رشته محلی پذیرفته شده باشد اما از دوره مربوط به آن رضایت ندارد. به طور مثال داوطلبی در دوره روزانه رشته محلی پذیرفته شده اما درخواست تغییر دوره به شبانه یا پردیس خودگردان را دارد.
          درخواست تغییر دوره قبولی
          (روزانه، شبانه، پردیس خودگردان)
          درخواست به حد نصاب نرسیدن محل قبولی به طور مثال فردی در کد رشته محلی انتخاب رشته انجام می دهد و ظرفیت آن دانشگاه در کد رشته محل مورد نظر به حد نصاب نمی رسد. در این حالت می تواند به سازمان سنجش تقاضای به حد نصاب نرسیدن محل قبولی را بدهد. در این حالت سازمان سنجش به بررسی اولویت های دیگر فرد می پردازد یا لغو محرومیت از کنکور سراسری سال بعد را برای وی صادر می کند.
          درخواست مجوز شرکت در آزمون سال بعد بر اساس قوانین دفترچه ثبت نام کنکور سراسری چنانچه فردی در کنکور سراسری در رشته محل روزانه پذیرفته شود از انتخاب رشته محل های روزانه کنکور سال بعد محروم است. با این وجود احتمال لغو این محرومیت برای سال جاری وجود دارد. بنابراین در این قسمت می تواند درخواستی مبنی بر اشتباه در انتخاب رشته به سازمان سنجش بدهد تا بتواند در صورت موافقت سازمان سنجش با لغو محرومیت داوطلب از انتخاب رشته روزانه کنکور سال بعد نسبت به انتخاب رشته محل های روزانه اقدام نماید.

          برای آشنایی با کارنامه سبز کنکور سراسری و نحوه استفاده از این کارنامه، مطالعه مقاله زیر پیشنهاد می گردد.

          بیشتر بخوانید: صفر تا صد کارنامه پذیرفتن اشتباهات در تحلیل نهایی کنکور سراسری 1401

          راهنمای درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری 1401

          برای ثبت درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱ می بایست به سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org مراجعه کرده و از منوی سمت چپ گزینه ورود به سیستم پاسخگویی را انتخاب نمایید. لازم به ذکر است برای ثبت این درخواست ابتدا باید در سایت سازمان سنجش عضو شده و نام کاربری و رمز عبور دریافت نمایید.

          بعد از ورود به سایت سازمان سنجش با انتخاب "ورود به سیستم" نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.

          در این قسمت گزینه "درخواست جدید" را از منوی سمت راست صفحه انتخاب کنید.

          در این بخش نام آزمون (سراسری) که در آن شرکت کرده را به همراه سال (1401) انتخاب کرده و بر روی گزینه جست و جو کلیک نمایید. بعد از قرار گرفتن گزینه ها، گزینه "بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدی" را انتخاب نمایید.

          در صفحه باز شده گزینه "اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای بررسی اولویت بعدی" را انتخاب نمایید.

          در این مرحله اطلاعلات شما قرار می گیرد و شما در دو کادر قرار گرفته باید شماره داوطلبی و شماره پرونده خود را وارد نمایید.

          بعد از انتخاب گزینه "بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدی" با 4 گزینه مواجه می شوید که با توجه به نوع در خواست خود گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.

          1. درخواست تغییر دوره قبولی
          2. درخواست به حد نصاب نرسیدن محل قبولی
          3. درخواست مجوز شرکت در آزمون سال بعد
          4. درخواست بررسی اولویت های بعدی

          راهنمای تصویری بالا مربوط به سال گذشته می باشد به محض آغاز ثبت درخواست بررسی اولیت بعدی در انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 مقاله بروزرسانی شده و لینک مستقیم جهت ثبت درخواست در این بخش قرار می گیرد.

          توجه داشته باشید کسانی که سازمان سنجش با درخواست آن ها مبنی بر بررسی اولویت بعدی موافقت می کند عموما برای ورودی بهمن ماه می توانند وارد دانشگاه شوند. آن دسته از افرادی که موفق به قبولی در هیچ یک از رشته های مورد نظر خود نشدند، می توانند در کنکور سال اینده شرکت نمایند.

          بیشتر بخوانید: ثبت نام کنکور ۱۴۰۲

          کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا آماده اند تا اطلاعاتی را که متقاضیان برای ثبت درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته کنکور نیاز دارند از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا در اختیارشان قرار دهند. همچنین پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از تازه ترین اخبار مربوط به اعلام نتایج و انتخاب رشته کنکور سراسری عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام کنکور سراسری هیوا باشید.

          در ادامه بخوانید: دندانپزشکی تعهدی

          سوالات متداول

          1- ✔️ امکان بررسی اشتباه در انتخاب رشته بر چه اساسی انجام می شود؟

          ✔️ بر اساس بررسی کارنامه سبز کنکور سراسری انجام می شود که با مطالعه این مقاله می توانید از چگونگی آن مطلع شوید.

          2- ✔️ در صورتی که سازمان سنجش با درخواست متقاضیان مبنی بر بررسی اولویت بعدی موافقت کند چه زمانی می توانیم شروع به تحصیل نماییم؟

          ✔️ همانطور که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است، این دسته از افراد ورودی بهمن ماه خواهند بود.

          3- ✔️ درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری از طریق چه سایتی انجام می شود؟

          ✔️ این درخواست از طریق سایت سازمان سنجش ثبت می شود که در این مقاله راهنمای تصویری نحوه ثبت درخواست در این سایت به طور کامل ارائه شده است.

          برای مشاوره بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای بررسی اولویت بعدی در کنکور ۱۴۰۱

          برای مشاوره بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای بررسی اولویت بعدی در کنکور ۱۴۰۱اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.