الگوی تحلیل SWOT


تحلیل توانمندی‌های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در راستای الگوی تحلیل SWOT توسعه‌ی پایدار با استفاده از مدل SWOT دکتر محمود فال‌سلیمان ، الگوی تحلیل SWOT حجت ا. صادقی

امروزه امکان‌سنجی توسعه‌ی بخش‌های اقتصادی با استفاده از مدل‌های تحلیلی رواج گسترده‌ای یافته است. در این مقاله هدف بر آن است تا توانمندی‌های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در جهت توسعه‌ی پایدار با استفاده از مدل(SWOT)؛ مشتمل بر چهار مفهوم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها مورد سنجش قرار گیرد. روش پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. برای تعیین، وزن‌دهی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های بخش کشاورزی منطقه‌ی مورد الگوی تحلیل SWOT مطالعه از نظر مردم(کشاورزان) و150 کارشناس بخش کشاورزی استان در سازمان‌های مختلف با زمینه‌های تخصصی مختلف از جمله زراعت، باغداری، آبخیزداری، خاک‌شناسی، آبیاری، اقتصاد کشاورزی و. استفاده شده و نقاط مثبت و منفی کشاورزی منطقه برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار شناخته شد. نتایج نشان داد که پتانسیل موجود برای گسترش بخش کشاورزی مهیا است؛ بر این اساس مهم‌ترین عامل در زمینه‌ی فرصت‌ها، عامل تجربه موفق اجرای طرح ساماندهی نظام خرده دهقانی با امتیاز وزنی 0.الگوی تحلیل SWOT 1864؛ مؤلفه عدم تناسب اعتبارات آبخیزداری به عنوان مهم‌ترین تهدید با امتیاز 0.2208؛ مهم‌ترین نقطه قوت، پتانسیل بالای تولید محصولات باغی (زرشک، زعفران، عناب، زیتون و. ) با امتیاز بالای 0.1944 و مؤلفه کمبود آمار و منابع اطلاعاتی صحیح و منسجم با امتیاز وزنی 0.1716 به عنوان مهم‌ترین عوامل خارجی و داخلی الگوی تحلیل SWOT کشاورزی استان خراسان جنوبی قلمداد می‌شود. همچنین کل استراتژی‌های ارائه شده در 26 مورد گنجانده شده، که اولویّت اول با استراتژی افزایش بهره‌وری از منابع آبی و تدوین الگوی کشت بر اساس ماتریس QSPM امتیاز بالای 15.6591 را کسب کرده است. استراتژی‌های برداشت متعارف از منابع آب استان. ، برنامه‌ریزی درخصوص پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالی و. ، کاهش روند بیابان‌زایی. ، ایجاد ساز و کار مناسب با معیارهای فنی و علمی. به ترتیب با کسب امتیازات 15.4242، 15.1402، 15.0706، 15.0638، در رتبه‌های 2 تا 5 قرار گرفته‌اند. همچنین استراتژی توسعه محصولات مزیّت‌دار زعفران و زرشک با کسب امتیاز 14.3886، در سطح جهانی می‌توانند شرایط پایداری را برای استان خراسان جنوبی و به ویژه مراکز روستایی منطقه در بخش کشاورزی به وجود آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Temperature changes Trend in Arid and Semi-arid Regions Dr. Aliakbar Sabziparvar Professor of Meteorology University of Boo-Ali-Sina Zahra Seif M.Sc of Irrigation and Drainage Fershteh Ghiami M.Sc of Irrigation and Drainage

Climatic changes and increase of air temperature is considered as one of the important environmental issues of the world wide .Climatic changes in certain regions can be detected by studying the mean air temperature. the researches made in the world mainly indicate the gradual increase of mean air temperature .In this study, to identify the temporal changes in temperature (minimum, maximum, mean), the observations (1956-2005) of 10 meteorological stations distributed in arid and semi-arid regions were applied. In this study, linear regression method and with respect to non-linear nature of climatic elements, non parametric Mann-Kendall method was used, which shows approximately similar results. The results of the two statistical periods showed that in maximum temperature about 70% of the stations and in the mean and minimum temperature about 90% of the stations showed an annual meaningful and positive trend . Most of changes, among the five study decades, with the amount of 49% has been occurred at the third and fourth decades. . The increasing trend of temperature is more visible for monthly minimum nocturnal temperatures. Exceptionally, Birjand exhibited decreasing (negative) trend الگوی تحلیل SWOT for few months.

توسعه استراتژیک و تحلیل SWOT در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی همتراز هیئت علمی، گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد، عضو هیئت علمی گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استاد، عضو هیئت الگوی تحلیل SWOT علمی گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، الگوی تحلیل SWOT مشهد، ایران.

6 کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، الگوی تحلیل SWOT ایران.

چکیده


مقدمه: سازمان‌های آموزشی بر اساس برنامه استراتژیک محیط را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی‌دهند، تهدیدها و فرصت‌های مرتبط با سازمان را شناسایی می‌کنند، امکانات و محدودیت‌های موجود را تشخیص می‌دهند و با توجه به روشن‌سازی این عوامل به امر برنامه‌ریزی و اجرای راهبردها می‌پردازند. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل وضعیت دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393 بود.
روش­کار: این بررسی در دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93 به روش ترکیبی (کمی و کیفی) در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، ابزار مورد استفاده یک پرسشنامه محقق ساخته بود که بین کلیه واحدهای دانشکده (گروه‌های آموزشی و واحدهای الگوی تحلیل SWOT اداری) توزیع گردید و با مسئول هر واحد نیز جلساتی برای تکمیل پرسشنامه‌ برگزار شد. در مرحله دوم 8 جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور مدیران ارشد برگزار گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در پایان برای تفسیر و استنباط دقیق یافته ها از روش SWOT استفاده گردید.
یافته­ها: پس از تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی 9 نقطه قوت، 11 نقطه ضعف، 10 مورد تهدید و 10 فرصت دانشکده علوم پیراپزشکی شناسایی شدند. فعالیت مطلوب اساتید، کارکنان و دانشجویان در حیطه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و جشنواره‌های کشوری، الگوی تحلیل SWOT ارتقا مقاطع تحصیلی اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان ارشد دانشکده و انتشار نشریه تخصصی علمی - پژوهشی و نشریات فرهنگی دانشجویی در دانشکده به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت و کمبود شدید فضای دانشکده و مشارکت ناکافی اعضای هیئت‌علمی با مرکز توسعه آموزش نیز به‌عنوان مهم‌ترین نقاط ضعف تعیین شدند. در ارزیابی های خارجی نیز جایگاه علمی مناسب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از لحاظ آموزشی و پژوهشی، فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین فرصت‌ها؛ کمبود مجوز و پست سازمانی برای جذب اعضا هیئت‌علمی، کارشناس و کمبود اعتبارات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین تهدیدها کسب کردند.
نتیجه­گیری: دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در داخل سازمان از نقاط قوت لازم و در خارج سازمان نیز از فرصت‌های مناسبی برخوردار می باشد ولی با توجه به موقعیت جدید دانشکده نقاط ضعف افزایش یافته است؛ لذا بایستی از این نقاط قوت داخلی و فرصت‌های موجود در خارج سازمان برای غلبه بر تهدیدها و رفع نقاط ضعف دانشکده استفاده گردد و راهکارهای مناسب و موثری جهت دستیابی به اهداف کلان دانشکده بر اساس این تحلیل ارایه گردد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.