معاملات بدون نسخه (OTC)


کدام داروها دیگر ارز دولتی نمی‌گیرند؟

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: اقلامی که از فهرست دریافت ارز دولتی خارج شده‌اند، عمدتاً شامل مکمل‌ها و داروهای بدون نسخه (OTC) هستند.

به گزارش مشرق؛ دکتر غلامحسین مهرعلیان اظهار کرد: شیب افزایش قیمت اقلامی که از لیست دریافت ارز دولتی خارج شده‌اند، کاملاً ملایم و در طول چندین ماه صورت خواهد گرفت تا شوک به بازار وارد نشود.

وی گفت: با تمرکز بر توانمندی‌های داخلی، مصارف ارزی ما در سال گذشته 20 درصد کاهش داشت به طوری که در سال 98 حدود 400 میلیون دلار نسبت به سال 97 صرفه جویی ارزی داشتیم.

تاکید روحانی بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن

۲.۵میلیارد دلار ارز واردات دارو به جیب چه کسانی می‌رود؟

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: در سال جاری هم سیاست ما با تکیه بر توان داخلی خواهد بود و تلاش می‌کنیم ارز تخصیص یافته به تولیدات داخلی برسد و اگر دارویی مشابه داخلی نداشت یا تولیدکننده داخلی پاسخگوی تقاضا نبود از واردات استفاده می‌کنیم.

مهرعلیان یادآور شد: در سال گذشته 60 درصد از ارز مصرفی ما به تأمین مواد اولیه و حد واسط دارویی اختصاص یافت و کمتر از 40 درصد آن را صرف واردات داروی نهایی شد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا، کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است و ما تلاش می‌کنیم تا منابع ارز را طوری مدیریت کنیم که بیماران بیشترین برخورداری را داشته باشند، برای همین حذف برخی اقلام جدید از فهرست دریافت ارز دولتی براین اساس بوده و بیشتر شامل مکمل‌ها یا مواد جانبی و یا داروهای OTC (بدون نسخه) می‌شود که افزایش قیمت آن‌ها فشار مالی به بیماران وارد نمی‌کند.

صورتجلسه کارگروه مالیاتی مورخ ۹۷٫۱۱٫۶

جلسه کارگروه مالیاتی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در تاریخ ۴/۱۱/۹۷ در محل سازمان با حضور معاونت نظارت و برنامه ریزی، اعضایکارگروه تشکیل گردید و بطور خلاصه موارد زیر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مقرر شد تا موارد مبهم توسط رئیس کارگروهو نماینده سازمان در کمیسیون حل اختلاف و تعیین ضرایبمالیاتی شهرستان رشت(آقایدکتر‌پورکاظمی) با کمک کارشناس ارشد مالیاتی و مشاور محترم مدیرکل امور مالیاتی مالیاتی استان (جناب آقای سالمی) در اسرع وقت به طریق مقتضی بررسی و شفاف گردد و در نهایت برای اجرای هماهنگ در سطح استان طی دستورالعملی به سازمان های نظام‌پزشکی گیلان ابلاغ شود.

الف) اعضای کارگروه به اتفاق از روش فعلی وصول مالیات که عنوان مالیات بر درآمد دارد معترض بوده و معتقدند، با وجودیکه در شرایط فعلی مالیات هر ساله زمانی مطالبه و وصول می شود که وجوه فعالیت های آنسال محقق نشده است.

ب) با وجودیکه رویکردکلی قانونگذار در زمینه رسیدگی های مالیاتی در ماده ۹۵ اصلاحیه اخیر قانون (۳۱/۴/۱۳۹۴) حذف روش تشخیص مالیات به صورت علی الراس و تأکید بر خود اظهاری و رسیدگی مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مصوب شده است ولی مفاد آیین‌نامه‌ ماده‌ ۹۵ توسط سازمان امور مالیاتی به گونه ای مبهم به رشته تحریر در آمده که درک متفاوتیبه دست می دهد به طوری که کارشناسان بررسی کننده پرونده با برداشتی سلیقه‌ای و عدم توجه به اسناد و مدارک تهیه شده توسط مودی، کماکان روشعلی‌الراس را در موقع رسیدگیاعمال می نمایند و اصل اعتماد و تعامل با مودیان را برای ارتقاء فرهنگ خود اظهاری، به فراموشی سپرده اند.

ج) سال ها تلاش شد تا به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های جامعه پزشکی، این امر در یک حوزه صورت گیرد ولی در حال حاضر به دلیل پراکندگی حوزه مالیاتی، امکان هماهنگی مورد نظر از جامعه پزشکی سلب گردیده است، جا دارد تا مسئولان نظام پزشکی اهتمام لازم در یکی کردن مجدد حوزه مالیاتی به عمل آورند.

د) به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ، مودیان مالیاتی در سه گروه اول و دوم و سوم به لحاظ حجم فروش با ارائه خدمت قرار گرفته اند صرفنظر از گروه اول که ملزم به داشتن دفتر روزنامهو کلبا رعایت مقررات مربوطه بوده و دفتر آنان در صورت رعایت مقررات می باید مورد پذیرش قرار گیرد، گروه دوم (اکثریت داروخانه‌ها) و گروه سوم (اکثریت مطب ها)موظفند در هر سال مالیاتی براساس بند ب و پاز ماده ۶ فصل پنجم آیین نامه، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم های پیوست ۱ ( روزانه و ماهیانه)و پیوست ۲ (ماهیانه) تنظیم نمایند. معاملات بدون نسخه (OTC)

ه) در مورد این دو گروه در تهیه و نگهداری اسناد خرید مشکلی وجود ندارد ولی در مورد اسناد فروش یامبالغ دریافتی، چوناین عمل در حال حاضر در مورد گروه های پزشکی به صورت دستی انجام می‌شود و الزامی به بکارگیری از صندوق فروش نیست بنابراین با توجه به تعریف مصرح در آیین‌نامه، مبالغ فروش یا دریافتی در فاکتور‌های چاپی فروش که از شماره سریال چاپی برخوردار است به صورت تجمیعیبا حداقل مبلغ در عملکرد ۹۶ و ۹۷ به ترتیب یازده میلیون ریال و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال تهیه و صادرمی‌گردد.هنوز این روش در همه حوزه‌ها جا نیفتاده است و مودیان با شک و تردید مبادرت به

انجام آن می نمایند. ضمناً در صدور فاکتور فروش به استناد بخشنامه الحاقی ماده ۸ آیین نامه و تبصره مربوطه، گروه سوم مودیان که فعالیت آنان از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد، الزامی به صدور فاکتور معاملات بدون نسخه (OTC) فروش ندارند ولی معلوم نیستجمع فروش ماهیانهبا چه مستندی در فرم پیوست ۲ پیاده‌شود؟

و) پرونده مالیاتی سال های گذشته اکثریت پزشکان، حاکی از قرارگرفتن نامبردگان در گروه سوم مالیاتی است، به استثنای معدودی از پزشکان جراح که به نحوی علاوه بر فعالیت در مطب ممکن است در بیمارستان ها و کلینیک ها فعالیت داشته باشند. چنانچه این همکاران در موقع تسلیم اظهار نامه علاوه بر مبالغ دریافتی از فعالیت در مطب، مبلغ دریافتی سالیانه از بیمارستان را به صورت تجمیع در اظهارنامه منعکس نمایند به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند؟ و پرونده شان مورد پذیرش و قبول واقع می‌شود؟ ویا اینکه می باید به روش علی الراس رسیدگی شود؟

ز) با اینکهضریب ۵ تعیین شده بابت عرضه و فروش دارو در دفترچه تعیین ضرایب برای عرضه به صورت نسخه یا بدون نسخه ( OTC ) تعیین گردیده است اما در برگ تشخیص عملکرد ۹۶ بعضی از داروخانه ها با بت عرضه داروهای OTC به اشتباه از ضریب ۱۵ تک نسخه‌ای استفاده شده است و اعتراض به حق مودی به موضوع معمولا به منظور رسیدگی مجدد و اعمال مفاد ماده ۲۳۸ قانون مورد موافقت حوزه مالیاتی قرار نمی گیردو پرونده به کمیسیون حل اختلاف ارجاع میشود. با طرح موضوع در کمیسیون عملا مودی از بخشودگی مقرره محروم می شود پرسش مشخص این است که مفاد ماده ۲۳۸ در چه موقع قابل اعمال معاملات بدون نسخه (OTC) می باشد؟

مشکلات همکاران آزمایشگاهی و تصویر برداری جداگانه تنظیم می شود.

لیست اعضای حاضر در جلسه ضمیمه صورتجلسه می باشد. جلسه در ساعت ۲/۱ ۱ به پایان رسید.

بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان کدام است؟

بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان

کدام صرافی ارز دیجیتال با ایران کار میکند ؟ بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان صرافی است که روند احراز هویت و ثبت نام در آن ها ساده باشد و کاربران ایرانی نیز بتوانند از خدمات آن معاملات بدون نسخه (OTC) شرکت یا وب سایت استفاده کنند و تحریم یا هیچ گونه مشکلی برای انتقال پول و یا رمزارز بین ما و صرافی خارجی مورد نظر وجود نداشته باشد، لذا اگر صرافی خارجی پیدا کردید که این شرایط را داشت، می توان گفت که بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را یافته اید. به صورت کلی صرافی بایننس بزرگ ترین و اولین صرافی معتبر در دنیاست که از ارزهای بسیاری پشتیبانی می کند و روند احراز هویت معاملات بدون نسخه (OTC) در آن ساده است و کاربران ایرانی نیز می توانند با مشکلات کم تری در این صرافی روبرو باشند. اگر از وی پی ان کشورهای خارجی استفاده کنید و از یک آی پی آدرس به حساب کاربری خود در بایننس وارد شوید، به ندرت به مشکل بر خواهید خورد، اما به هر حال ما چون بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران را معرفی کردیم، گفتیم که بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را نیز در این مطلب مورد بررسی قرار دهیم.

بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان

بدیهی است که شما برای معامله ارز‌های دیجیتال، مثل دیگر ارزها باید به یک صرافی مراجعه کنید. از آن جایی که ارز‌های دیجیتال وجود فیزیکی ندارند و به صورت دیجیتال و مجازی مبادله می ‌شوند، صرافی‌ های ارز دیجیتال نیز به صورت مجازی به معامله می ‌پردازند. صرافی‌ های ارز دیجیتال اغلب امکانات و قابلیت های گوناگونی دارند. به صورت کلی صرافی ‌های ارز دیجیتال در دنیا به دو صورت فعالیت دارند؛ یا به صورت مستقیم ارز‌های دیجیتال را می فروشند و در ازای این ارز‌ها پول فیات از جمله ریال، دلار، یورو و … دریافت می ‌کنند و یا به صورت واسط بین خریدار و فروشنده عمل می ‌کنند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در نوع اول قیمت ارز‌های دیجیتال به صورت مستقیم به وسیله صرافی ارز دیجیتال تعیین می گردد، ولی در نوع دوم قیمت ارز‌های دیجیتال به وسیله خود فروشنده ارز تعیین می‌ شود. به نوع اول صرافی ‌های ارز دیجیتال، صرافی کارگزار می گویند و نوع دوم آن‌ ها به بازار معاملاتی شناخته می ‌شوند. بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران نیز یکی از همین دو نوع صرافی است. اغلب در کشور ما تعداد صرافی‌ هایی که به صورت واسطه در حوزه معامله ارز‌های دیجیتال فعالیت می ‌کنند، بیشتر است. در ادامه این مطلب راهنما قصد داریم تا ۱۵ مورد از بهترین صرافی های خارجی را معرفی کنیم، لذا با کد بورسی همراه باشید.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

یک صرافی غیرمتمرکز بستری برای انجام معاملات مالی به ‌صورت مستقیم و بدون واسطه به حساب می آید. در یک صرافی غیرمتمرکز هیچ ‌کس به دارایی کاربران دسترسی ندارد و معاملات بدون دخالت سازمان‌ های متمرکز صورت می پذیرد. صرافی‌ ها نقش حیاتی در بازار ارزهای دیجیتال دارند و به‌ عنوان مترادفی برای همین بازارها شناخته می‌شوند. اما مشهورترین صرافی ‌هایی که ما می ‌شناسیم، برخلاف ذات غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، به‌ شدت متمرکز هستند. سیستم ‌های معاملاتی متمرکز می ‌توانند به دارایی ‌های کاربران دسترسی کامل داشته باشند، در روند معاملات دخالت کرده و حساب هر کاربری را که بخواهند مسدود کنند. تنها راه‌ حل ممکن جهت این مسائل صرافی ‌های غیرمتمرکز هستند. طی چند ماه گذشته، توسعه و ایجاد صرافی ‌های غیرمتمرکز رونق گرفته است و شاهد ظهور تعداد زیادی از آن ها هستیم.

ویژگی یک صرافی مناسب چیست؟

 • امنیت بالا
 • احراز هویت آسان
 • پشتیبانی صرافی ها
 • کارمزد حداقلی معاملات
 • محیط کاربری ساده و راحت
 • امکان تعیین قیمت توسط کاربران
 • عدم محدودیت های جغرافیایی و سیاسی
 • تعداد کوین ها و رمز ارزها در صرافی های دیجیتال

۱) صرافی بایننس

بایننس صرافی غیرمتمرکز خود را فوریه سال ۲۰۱۹ راه‌ اندازی کرد. کارمزدهای پایین این صرافی را می ‌توان نقطه تمایز میان آن و دیگر رقبا دانست. رابط کاربری مناسب و امنیت بالا از دیگر قابلیت های این صرافی غیرمتمرکز به حساب می آید. این را در خاطر داشته باشید که بایننس به ‌صورت رسمی گفته است که کاربران کشورهای تحریم‌ شده از جمله ایران، قادر نیستند به خدمات این صرافی دسترسی داشته باشند. با این ‌وجود برخی از کاربران ایرانی گزارش داده اند که با استفاده از تغییر آی ‌پی خود موفق به انجام معاملات در این صرافی شده ‌اند. کاربران آمریکایی هم امکان انجام معاملات در این صرافی را ندارند. صرافی غیر متمرکز بایننس برای معاملاتی که در این پلتفرم صورت می پذیرد کارمزد ناچیز ۰.۱ درصدی دریافت می ‌کند. چنانچه این کارمزد با استفاده از ارز دیجیتال بایننس کوین پرداخت شود، این عدد ۰.۰۴ درصد خواهد بود.

۲) صرافی کوینکس

شرکت کوینکس در سال ۲۰۱۷ میلادی راه اندازی شد و در هنگ کنگ چین به ثبت رسید و یک برند فرعی از ویا بی تی سی است، سروکارش با رمز ارزهای بین المللی است، به بیش از ۱۰۰ کشور دنیا خدمات ارائه می دهد البته حوزه هایی که ارز دیجیتال در آن ممنوع است را شامل نمی شود، یکی از آن کشورها ایران است که با وجود تحریم ها هنوز هم بهترین صرافی ارزهای دیجیتال است که به کار خود با اتباع ایرانی ادامه می دهد و اهمیتی به تحریم ها نمی دهد، البته ۱۱ ماه پیش که صرافی بایننس تصمیم گرفت حساب کاربران ایرانی را مسدود کند مدتی هم کوینکس تصمیم گرفت حساب کاربران چند کشور از جمله ایرانیان را مسدود نماید و کاربران به خاطر مسائل امنیتی مجبور شدند ارز های دیجیتال خود را به کیف پول های داخلی انتقال دهند البته این کار مقطعی بود و مشکل بر طرف شد.

اما به هر حال این صرافی امروزه یکی از بهترین صرافی ارزهای دیجیتال خارجی است که با اتباع ایرانی هیچ مشکلی ندارد و دسترسی به آن هم بسیار آسان است، سرپرست کوینکس فردی به نام یانگ هایپو است و اعضای آن از بهترین های امور مالی و متخصصان اینترنت از کل دنیا هستند، تیم کوینکس اولین پذیرنده رمز ارز با تجربیات بالای بین المللی است و در حیطه رمز ارزی روابطی را با گروه هایی دیگر ایجاد و با آن ها مشارکت می کند، بلاک چر و بیت کوین از گروه هایی است که کوینکس با آنها مشارکت دارد.

۳) صرافی آی‌ دی ‌اکس

صرافی که با نام صرافی دارایی‌ های غیرمتمرکز اتریوم شناخته شده است، از جمله جدیدترین صرافی‌ های غیرمتمرکز به شمار می رود که پس از شروع کار خود، توجهات بسیاری را به طرف خود جلب کرد. این صرافی شباهت ‌های زیادی با صرافی اتردلتا دارد و در حقیقت نوعی پلتفرم همتا به همتا برای تبادل توکن ‌های ERC20 است. همچنین در این صرافی امکان سپرده‌ گذاری ارزها نیز وجود دارد، امکانی که در کمتر صرافی غیرمتمرکزی همانندش را می توان یافت. امکانات و ساختار آی‌ دی ‌اکس شباهت ‌های زیادی به صرافی ‌های عادی دارد.

۴) صرافی کوین بیس

این صرافی امکان خرید مستقیم ارزهای دیجیتال را برای کاربران ایجاد کرده است و این بدین معنی است که شما به جای این که مجبور شوید ارزهایی مانند بیت کوین و … را از کاربران بخرید، می توانید از خود صرافی خریداری کنید و از این نظر از بهترین صرافی ارزهای دیجیتال است و مزایای حائز اهمیت دیگری مانند دریافت کارمزد کم، امنیت بالا، امکان پرداخت ها را از طریق سیستم های بانکی و کارت های اعتباری نیز برای این صرافی قابل ذکر است و نکته بسیار مهم این است که این صرافی برای افراد تازه کار و مبتدی، یکی از بهترین صرافی ارزهای دیجیتال محسوب می شود.

۵) صرافی بیترکس

یکی از پلتفرم های ارزهای دیجیتال بیت رکس است در این صرافی قابلیت معامله بیش از ۲۵۰ رمز ارزبرای کاربران وجود دارد و یک واسط بین فروشنده و خریدار است، بیترکس یکی از بهترین صرافی ارزهای دیجیتال است و از اعتبار بالایی هم برخوردار است، اما یک سایت آمریکایی است و به علت تحریم های آمریکا علیه ایران بهتر است کاربران ایرانی از این صرافی استفاده نکنند، به خاطر این که هر لحظه امکان دارد حساب هایشان مسدود شود. ولی به صورت کلی صرافی بیت رکس یکی از بهترین صرافی های خارجی برای ایرانیان به حساب می آید که بسیاری از ایرانیان با آن به معامله می پردازند.

۶) صرافی بالانسر

بالانسر خود را یک پلتفرم مدیریت سبد سرمایه ‌گذاری غیرامانت‌ داری و ارائه ‌دهنده نقدینگی معرفی کرده است. با اتصال کیف پول خود به این صرافی قادر هستید اتریوم و تعداد زیادی از توکن ‌های مبتنی بر اتریوم را خرید و فروش نمایید. اواخر ماه مارس ۲۰۲۰، شبکه اصلی بالانسر تاسیس شد و حجم معاملات روزانه این صرافی امروزه بیش از ۲۱ میلیون دلار عنوان شده است.

۷) صرافی بیت مکس

صرافی بیت مکس BITMEX، بیت میکس نام یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال محسوب می شود. این صرافی یک صرافی متمرکز است معاملات بدون نسخه (OTC) و بر روی یک بستر همتا به همتا پیاده سازی شده است. استفاده از صرافی بیت میکس، به احراز هویت و یا وریفای احتیاجی ندارد و تنها می توانید با چند کلیک به راحتی اقدام به ثبت نام نمایید. فعال نبودن احراز هویت از مزیت و همچنین معایب زیادی دارد. یکی از اصلی ترین معایب این صرافی، نداشتن احراز هویت و سو استفاده است. در واقع کاربران سواستفاده کننده می توانند با ایجاد یک حساب کاربری بدون احراز هویت، به اخاذی و … از دیگران کاربران داشته باشند.

۸) صرافی بنکور

صرافی بنکور از یک مدل خاص در سازوکار خود بهره می گیرد. در این صرافی، کاربران می ‌توانند توکن ‌های ERC-20 خود را در با توکن‌ های اسمارت، توکن اصلی شبکه بنکور، خرید و فروش نمایند، از طرفی دارندگان این توکن‌ ها نیز قادرند اسمارت‌ های خود را با سایر توکن ‌های مبتنی بر ERC-20 خرید و فروش نمایند.

از طریق قراردادهای هوشمند امکان تبادل هر گونه توکن ERC-20 در پلتفرم وجود دارد. هدف اصلی بنکور، افزایش نقدینگی توکن‌ هایی است که ارزش بازارشان چندان بزرگ نیست. این نکته را باید در نظر داشت که کارمزد بنکور به‌ صورت کارمزد در شبکه اتریوم محاسبه می ‌شود.

۹) صرافی بیت فینکس

صرافی بیت فینکس، نیز یکی دیگر از بهترین صرافی های ارز دیجیتال است که در این لیست جای گرفته است. این صرافی که در سال ۲۰۱۲ در شهر هنگ کنگ پایه گذاری شده است. این صرافی رابط کاربری بسیار ساده و روانی دارد که موجب می شود تا کاربران به راحتی به خواسته های خود دسترسی داشته باشند، حتی کاربران مبتدی. امکان برداشت بدون محدودیت، دارای اپلیکیشن موبایلی و متدهای پرداخت مختلف، از جمله حائز اهمیت ترین نقاط قوت بیت فینکس است.

بهترین صرافی های آنلاین جهان

۱۰) صرافی کایبرسواپ

کایبرسواپ را می‌ توان یکی از بهترین صرافی ‌های نسل جدید در پلتفرم‌ های معاملات ارزهای دیجیتال به حساب آورد که به ‌صورت غیرمتمرکز و همتا به‌ همتا فعالیت دارد. این صرافی بر روی بلاک چین اتریوم اجرا شده و از جمله پلتفرم‌ هایی است که بر روی شبکه آزمایشی راپستن نیز فعال بوده است. در این صرافی از قراردادهای هوشمند در راستای انجام و تسهیل تبادلات بهره گرفته می شود. نکته مثبت دیگری که در ارتباط با این صرافی غیرمتمرکز وجود دارد، استفاده از ذخایر پویا یا دینامیک است که برای معاملات بدون نسخه (OTC) شبکه این امکان را فراهم می آورد تا با در اختیار داشتن نقدینگی کافی، خدماتش را ارزان ‌تر در اختیار کاربران قرار دهد. این پروژه در کشور سنگاپور توسعه پیدا کرده است و از یک ارز دیجیتال مخصوص با نام KNC برخوردار است. صرافی کایبرسواپ در نسخه‌ های مخصوص وب و نسخه موبایل در اختیار کاربران قرار دارد.

۱۱) صرافی کوین ماما

از جمله بهترین صرافی ارزهای دیجیتال که مستقیما ارزهای دیجیتال را به کاربران می فروشد، است و جالب است بدانید که این صرافی مناسب افرادی که خواستار خرید سریع و مستقیم ارزهای دیجیتال هستند است و خوش نام بودن و سریع بودن زمان معامله از مزایای این صرافی محسوب می شود.

۱۲) صرافی بیسکیو

بیسکیو یکی از صرافی ‌های غیرمتمرکز بیت کوین به شمار می رود که امکان معاملات این ارز دیجیتال را با ارزهای رایج فراهم می آورد. به منظور استفاده از این صرافی به احراز هویت و ارائه اطلاعات شخصی احتیاجی نیست. وجود یک نرم ‌افزار متن ‌باز برای رایانه ‌های شخصی نیز یکی دیگر از مزایای بیسکیو است. استفاده از تور، پردازش در رایانه کاربر و کیف پول ‌های شخصی، موجب شده تا هیچ نقطه متمرکزی در عملیات‌ مرتبط با این صرافی وجود نداشته باشد.

یکی از معایب این صرافی سرعت پایین آن است که به‌ خاطر اجرای سیاست ‌های امنیتی و حفظ حریم شخصی به این صورت می باشد. بر اساس گزارش ‌ها، حجم معاملات بیسکو برای ارز دیجیتال مونرو، ۱۱۹ هزار دلار در روز است. ۱۵ هزار دلار بیت کوین و کمتر از ۵ هزار اتر نیز در این صرافی به ‌صورت روزانه خرید و فروش می شود. علی ‌رغم حجم معاملات بسیار کم و سرعت پایین، می ‌توان گفت که بیسکیو یکی از غیر متمرکزترین صرافی ‌های در دنیا محسوب می شود.

۱۳) صرافی هابی

صرافی هابی یکی دیگر از بهترین صرافی های ارز دیجیتال است که از حدود ۲۵۰ ارز دیجیتال مختلف پشتیبانی به عمل می آورد. صرافی هابی که یک صرافی چینی به حساب می آید، دارای دو نسخه گوناگون است. نسخه OTC مختص خرید ارز دیجیتال با استفاده از ارزهای فیات می باشد و از مزایای این صرافی می توان به پشتیبانی ۲۴ ساعته آن اشاره کرد. یکی از نقاط منفی آن نیز اتهامی است که درباره عدم ارائه میزان دقیق حجم معاملات انجام شده در این صرافی به آن وارد شده است. خوشبختانه این صرافی رابط کاربری بسیار ساده ای دارد و شما می توانید به راحتی از این صرافی استفاده کنید. همانطور که گفته شد این سایت به دو زبان چینی و انگلیسی ترجمه شده است. در صورت مسلط بودن به هر زبان می توانید آن را انتخاب و سپس کار خود را انجام دهید. این صرافی به دلایلی که گفته شد، جزو بهترین صرافی های خارجی برای ایرانیان است.

۱۴) صرافی وان ‌اینچ

وان ‌اینچ را می ‌توان سرویسی متشکل از چندین صرافی غیرمتمرکز دانست. در حقیقت وان ‌اینچ چندین صرافی غیرمتمرکز در قالب یک پلتفرم است. امکان ثبت سفارشات محدود در این صرافی وجود دارد و تنوع توکن ‌های موجود نیز قابل ‌قبول است. هنگامی که یک سفارش در پلتفرم ثبت می ‌کنید، سفارش شما در دفتر سفارشات چندین صرافی غیرمتمرکز قرار می‌ گیرد. از این روی که وان ‌اینچ یک پلتفرم با چندین صرافی مختلف است، کارمزد معاملات طبق معیار صرافی ‌های موردنظر محاسبه خواهد شد.

۱۵) صرافی کراکن

صرافی کراکن در سال ۲۰۱۱ به وسیله فردی به نام جسی پاول در سان فرانسیسکو راه اندازی شد. این صرافی یکی از بزرگترین صرافی های بیت کوین جهان به حساب می آید که امکان پشتیبانی از ارزهای فیات را نیز دارد. در این صرافی می توان ارزهایی مانند؛ یورو، دلار، ین، پوند و … را به بیت کوین تبدیل کرد. برخی معاملات بدون نسخه (OTC) از کاربران این صرافی از کارکرد با آن اعلام رضایت داشتند که این رضایت تنها به علت راحتی در معامله ها است. این صرافی از رمز ارز هایی مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و ۱۴ ارز دیجیتال دیگر پشتیبانی به عمل می آورد. خوشبختانه امنیت این صرافی نسبتا خوب است و می توان برای مدت کوتاهی به آن اطمینان کرد.

در پایان امیدوارم متوجه شده باشید که بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان کدام است.

سعی کنید استراتژی سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید و با توجه به آن و همین طور سرمایه ای که دارید، برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی اقدام کنید.

از نظر شما بهترین بازار سرمایه گذاری در حال حاضر کدام بازار است؟ (حتما تجربیاتتون رو بنویسید تا دیگران هم استفاده کنند)

قرار داد ما به التفاوت یا CDF چیست؟ سبک معاملات و عملکرد آن

قرار داد ما به التفاوت یا CDF چیست؟

قرارداد ما به التفاوت ها یا CFD چیست؟
قرارداد ما به التفاوت (Contract for difference) یا به صورت خلاصه CFD یکی از مشتقات مالی است که به شما این شرایط را می‌دهد که فارغ از داشتن یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله و سود کنید. این نوع از معاملات را می‌توانید روی طیف کثیری از بازارها از جمله بازار سهام ، فارکس ،فلزات گران بها و کالا ها انجام بدهید.

قرارداد تفاوت ها یا همان CFDs ترتیبی است که در معاملات مشتقات مالی انجام می شود و در آن اختلاف در تسویه بین قیمت های باز و بسته معاملات به صورت نقدی تسویه می شود. تحویل کالاهای فیزیکی یا اوراق بهادار با CFD وجود ندارد. قراردادهای مربوط به تفاوت ها یک استراتژی تجاری پیشرفته است که توسط معامله گران با تجربه استفاده می شود و در ایالات متحده هم مجاز نیست.

به خاطر داشته باشید قرارداد ما به التفاوت یک نوع معامله مشتقه است. معاملات CFD به شما این امکان را می دهد که در مورد افزایش یا کاهش قیمت بازارهای مالی یا دارایی های ارزشمند جهان مانند سهام ، شاخص ها ، کالاها ، ارز و خزانه گمانه زنی کنید و بر این اساس بتوانید سود کسب کنید.

از جمله مزایای تجارت CFD این است که شما می توانید با لوریج معامله کنید و اگر فکر می کنید قیمت ها افزایش می یابد ، می توانید shot کنید و بفروشید یا به صورت long خرید کنید. همچنین می توانید از CFD برای پرتفوی مجموعه ای فیزیکی موجود استفاده کنید.

 1. قرارداد CFD یک قرارداد مالی است که تفاوت قیمت تسویه بین معاملات باز و بسته را پرداخت می کند.
 2. مابه التفاوت ها اساساً به سرمایه گذاران اجازه می دهند اوراق بهادار را در پوزیشن short معامله کنند و به ویژه در محصولاتی چون ارز و کالاها محبوب هستند.
 3. CFD ها به صورت نقدی تسویه می شوند اما معمولاً امکان تجارت با لوریج زیادی را فراهم می آورند به طوری که سرمایه گذاران فقط باید مقدار کمی از سود احتمالی قرارداد را تأمین کنند.

قرارداد ما به التفاوت ها یا CFD چیست؟

CFD ها به معامله گران اجازه می دهند که در حرکت قیمت اوراق بهادار و مشتقات معامله کنند. مشتقات سرمایه گذاری های مالی هستند که از دارایی های زیربنایی مشتق می شوند. اساساً CFD ها توسط سرمایه گذاران برای شرط بندی افزایش یا کاهش قیمت دارایی و یا اوراق بهادار اصلی ، مورد استفاده قرار می گیرند.

چگونگی انجام معاملات در CFD ها

معامله گران ما به التفاوت ممکن است روی قیمت صعودی یا نزولی شرط بندی کنند. معامله کنندگانی که انتظار افزایش قیمت را دارند ، CFD را خریداری می کنند ، در حالی که کسانی که حرکت نزولی مخالف را مشاهده می کنند ، یک پوزیشن short میگیرند و می فروشند.

اگر خریدار CFD شاهد افزایش قیمت دارایی باشد ، دارایی خود را برای فروش ارائه می دهد. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می شود. تفاوت خالص نشان دهنده سود یا زیان حاصل از معاملات از طریق حساب بروکر سرمایه گذار تسویه می شود. برعکس ، اگر معامله گر معتقد باشد قیمت اوراق بهادار کاهش می یابد ، می تواند موقعیت فروش اولیه را تعیین کند. برای بستن موقعیت ، آنها باید معامله جبران کننده خریداری کنند. باز هم ، تفاوت معاملات بدون نسخه (OTC) خالص سود یا زیان از طریق حساب آنها تسویه می شود.

چگونگی انجام معاملات در CFD ها

از قراردادهای تفاوت می توان برای مبادله بسیاری از دارایی ها و اوراق بهادار از جمله صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) استفاده کرد. معامله گران همچنین از این محصولات برای گمانه زنی در مورد تغییرات قیمت در قراردادهای آتی کالا مانند قراردادهای نفت خام و غیره استفاده خواهند کرد. قراردادهای آتی ، قراردادها یا قراردادهایی استاندارد با تعهدات خرید یا فروش یک دارایی خاص با قیمت از پیش تعیین شده با تاریخ انقضای آینده است.

اگرچه CFD به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا تغییرات قیمت آتی را معامله کنند ، اما آنها به تنهایی قراردادهای آتی نیستند. قرار داد مابه التفاوت ها تاریخ انقضاء حاوی قیمت های از پیش تعیین شده ندارند اما مانند سایر اوراق بهادار با قیمت خرید و فروش مبادله می شوند.

CFD ها بدون نسخه (OTC) از طریق شبکه ای از کارگزاران تجارت می شوند که تقاضا و عرضه بازار برای CFD ها را سازماندهی کرده و بر این اساس قیمت ها را تعیین می کنند. به عبارت دیگر ، CFD ها در بورس های اصلی مانند بورس نیویورک (NYSE) معامله نمی شوند. CFD یک قرارداد قابل معامله بین مشتری و کارگزار است که هنگام باز شدن یا معکوس شدن معامله ، تفاوت قیمت اولیه معامله و ارزش آن را مبادله می کنند.

چگونگی انجام معاملات در CFD ها

مزایای این نوع معاملات چیست؟

CFD ها تمام مزایا و ریسک های داشتن یک اوراق بهادار را بدون معامله واقعی یا نیاز به تحویل فیزیکی دارایی به معامله گران می دهند. CFD ها با لوریج معامله می شوند به این معنی که کارگزار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برای افزایش اهرم یا اندازه موقعیت برای افزایش سود ، وام بگیرند. کارگزاران از معامله گران می خواهند قبل از اجازه دادن به این نوع معاملات ، مانده حساب خاصی را حفظ کنند.

تجارت با CFD های لوریجی معمولاً اهرم بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می دهد. اهرم استاندارد در بازار CFD می تواند تا 2٪ لوریج مورد نیاز و 20٪ لوریج باشد. الزامات حاشیه کمتر به معنای هزینه سرمایه کمتر و بازده بالقوه بیشتر برای معامله گر است.

به طور معمول ، قوانین و مقررات کمتری در مقایسه با صرافی های استاندارد بازار CFD را احاطه کرده است. در نتیجه ، CFD ها می توانند سرمایه کمتری یا پول نقد مورد نیاز در یک حساب کارگزاری داشته باشند. اغلب ، معامله گران می توانند با یک کارگزار یک حساب تا 1000 دلار باز کنند. همچنین ، از آنجا که CFD ها اقدامات شرکت ها را نشان می دهند ، صاحب CFD می تواند سود نقدی دریافت کند و بازده سرمایه گذاری معامله گر را افزایش دهد. اکثر کارگزاران CFD محصولات خود را در تمام بازارهای عمده جهان ارائه می دهند. معامله گران به هر بازاری که از بستر کارگزار باز است دسترسی آسان دارند.

قرارداد ما به التفاوت ها به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که به راحتی یک موقعیت طولانی یا کوتاه یا یک موقعیت خرید و فروش داشته باشند. بازار CFD معمولاً قوانین فروش کوتاهی ندارد. در هر زمان ممکن است یک ساز کوتاه شود. از آنجا که مالکیت دارایی زیربنایی وجود ندارد ، هیچ هزینه استقراض یا کوتاهی وجود ندارد. همچنین ، معاملات کمی یا بدون هزینه برای معامله CFD اخذ می شود. کارگزاران با پرداخت اسپرد از معامله گر درآمد کسب می کنند به این معنی که معامله گر هنگام خرید قیمت درخواست را پرداخت می کند و هنگام فروش نیز قیمت پیشنهادی را می گیرد.

معاملات بدون نسخه (OTC)

امضای وزیر بهداشت پای بی‌قانونی داروخانه‌ها/ شکایت به دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها ازجمله مسائلی است که هرچند وقت یک‌بار خبرساز می‌شود. داروسازان معتقدند خدمات آنان در زمره خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است؛ لذا قائل به دریافت تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی هستند و وزارت بهداشت هم مطابق بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷ صلاحیت تعیین مبانی هزینه‌های خدمات دارویی و اعلام آن به هیئت‌وزیران را دارد.

اما در مقابل بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند؛در نتیجه برای احقاق حق‌شان در این مورد به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و خواهان ابطال آن شدند؛ مسیری که نهایتا مصداق بارز «از در بیرون کردن و از پنجره آمدن» می‌شود.

حق فنی از نسخه‌ای ۵ تومان تا نسخه‌ای ۶ هزار تومن!

در دوران جنگ تحمیلی که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارویی با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا، قیمت دارو را برای سال ها ثابت نگه داشته بود، برای تأمین هزینه های داروخانه‌ها این مبلغ را وضع کرد.

با پایان یافتن شرایط جنگی، واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمانها دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کرده و آن را افزایش دهند.

حق فنی از ۵ تومان در سال ۶۵ آغاز شد و در سال ۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید.

وزارت بهداشت در سال ۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد و تنها دو روز مانده به تعطیلات نوروزی سال گذشته، با یک دستورالعمل چند سطری وتائید وزیر بهداشت، حق فنی داروخانه‌ها برای هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت.

جالب اینجاست که در همه این مدت دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع احقاق حق معاملات بدون نسخه (OTC) مردم از نظام اداری کشور، پیوسته سعی در ابطال این مقررات و مصوبات مغایر قانون داشته است؛ تلاشهایی که اغلب به دلایل مختلف، از جمله همراهی وزارت بهداشت با داروخانه‌ها بدون نتیجه باقی مانده است.

کدام حق فنی؟!

مردم می‌گویند حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی باید در قبال انجام خدمتی پرداخت شود. حتی در مواردی هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولا توضیحی به بیمار درخصوص نحوه استفاده از داروهایی که ممکن‌است تداخل دارویی با دیگر داروها داشته باشند، داده نمی‌شود. این درحالی‌ است که در کشورهایی که از نظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی دارند موضوع آموزش به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو جدی گرفته شده است اما معمولا مردم ما در اینگونه مواقع با مراجعه به بروشورهای داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه می‌شوند.

بعضی از مردم که میانه‌روتر هم هستند درباره دریافت حق فنی و تعرفه خدمات دارویی بوسیله داروخانه‌ها چنین می‌گویند: اگرچه وزارت بهداشت به داروخانه‌ها این حق را داده که در قبال حضور پزشک داروساز در داروخانه و انجام مشاوره دارویی به مراجعه‌کنندگان حق فنی یا همان تعرفه خدمات دارویی را دریافت کنند، اما زمانی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فنی نیز جایگاهی ندارد و این حق خودبه‌خود ملغی می‌شود. مردم میگویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آنها حضور ندارند موظف هستند که این موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فنی نیز دریافت نکنند.

اما نکته اینجاست که اساسا هرگونه الزامی برای پرداخت وجه، قانونا باید بوسیله مراجع قانونگذار به تصویب برسد و وزارت بهداشت، هیات وزیران یا هر دستگاه اجرایی دیگر نمی‌توانند چنین تکلیفی را برای مردم ایجاد کنند.

اینجاست که پای دیوان عدالت اداری به میان میاید.

نخستین ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری

سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: «از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیات وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌است، لذا مصوبه هیات وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ 9 اسفند 88 که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده‌است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی این شکایت رای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت:

«حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت های قانونی مسئول فنی داروخانه (داروساز) از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ ، هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ ابطال می‌شود.»

ابطالی دیگر، اهمالی دیگر

استمرار دریافت حق فنی داروخانه‌ها از مردم با وجود ابطال آن ازسوی دیوان عدالت اداری همچنان ادامه داشت و دولت در سال ۹۳ مصوبه‌ای تازه برای این امر به تصویب رساند.

رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیات وزیران پیرامون حق فنی را به هیات عمومی ارجاع داد و هیات عمومی رای دیگری در این زمینه صادر کرد.

در این رای با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال 83 که اجرای آن الزام‌آور بوده، آمده‌است: «بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض است، تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته‌است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آن‌ها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن حق فنی و رای اول خود اصرار داشت، معاون غذا و داروی وقتِ وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال 92 دریافت می‌شود. این در حالی است که در رای دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه غیرقانونی اعلام شده‌است.

به هرتقدیر این رای هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم بوسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاههای تحت امر خود بعهده دارند، این بار هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.

سید علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران در این باره می گوید: در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت، شش کد تعرفه برای خدمات داروسازان تعریف شده است که یکی از آنها حق فنی یا مدیریت خدمات دارویی است. این مدیریت خدمات دارویی، خود متشکل از دو جزء حرفه ای و فنی است که جزء حرفه ای، 80 درصد و جزء فنی، 20 درصد آن را در بر می گیرد.

وی با تاکید بر افزایش هزینه های داروخانه ها مجاز به دریافت حق فنی هستند و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد ضمن آنکه ارقام اعلام شده منطبق با کتاب ارزش نسبی است.

وی می افزاید: در نامه دبیر انجمن داروسازان ایران تنها به افزایش جزء فنی، اشاره شده است اما ما هرساله کدها را تعدیل می کنیم تا به بیماران فشار مالی وارد نشود.

ادامه بی‌قانونی ازسوی داروخانه‌ها و رای مجدد دیوان عدالت

وزارت بهداشت که چند رای ابطال دیوان عدالت را در زمینه حق فنی داروخانه‌ها تجربه کرده بود، این بار برای ادامه دریافتی داروخانه‌ها دست به اقدامی عجیب زد و به تغییر نام «حق فنی» به نام «تعرفه خدمات دارویی» پرداخت.

که البته دیوان عدالت اداری در سال ۹۷ نسبت به این موضوع هم اینگونه واکنش نشان داد:

«نظر به اینکه تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی، بهداشتی و درمانی محسوب نمی‌گردد و ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 73 نیز متضمن هیچگونه حکمی در خصوص تعیین تعرفه در ازای ارائه خدمات حرفه‌ای یا فنی از سوی داروخانه‌ها نیست و هرگونه توسیع و تضییق دایره قانون نیازمند مجوز قانونی است؛ لذا هرگونه تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه ارائه خدمات دارویی خارج از حدود صلاحیت هیئت‌وزیران است.

علی ایحال با عنایت به‌وضوح آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح صدرالذکر، متأسفانه داروخانه‌ها تحت عنوان دستورالعمل «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی»، مجدداً این بار با عنوان تعرفه خدمات دارویی این مبلغ را از اشخاص اخذ می‌نمایند که این دقیقاً برخلاف منطوق آراء صادرشده مذکور است. این در حالیست که طبق ماده۹۲ـ چنانچه مصوبه ‌ ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده(۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب ‌ کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌کند.»

استمرار بی‌قانونی با امضای وزیر بهداشت

در هیاهوی روزهای پایانی سال گذشته که کمتر کسی پیگیر اخبار است، وزیر بهداشت با صدور یک دستورالعمل چند سطری به ادامه دریافت حق فنی بوسیله داروخانه‌ها از نسخه بیماران صحه گذاشت. دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی با امضای سعید نمکی، وزیر بهداشت حتی شامل داروهای بدون نسخه هم شده است. به بیان دیگر اگر شما حتی یک ورق قرص از داروخانه بخرید، بر مبنای این دستورالعمل باید مبلغی را تحت عنوان تعرفه دارویی علاوه بر قیمت قرص به داروخانه بپردازید.

متن دستورالعمل وزیر بهداشت:

«به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷ تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می شود

۱-تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم در نسخه معادل ۰۸/۰ K حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می شود این تعرفه تا سقف ۳ قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت است. در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می شود.

۲-تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه(OTC) به ازای هر قلم دارو معادل ۰۱۵/۰ K حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می شود. این مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت است و محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود.کلیه داروخانه ها ملزم به رعایت این دستور العمل بوده و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود.»

جالب اینجاست که مستند این دستورالعمل برای تعیین تعرفه خدمات دارویی یا همان حق فنی، بارها از سوی دیوان عدالت اداری مردود اعلام شده و در آراء دیوان به صراحت ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال 67 صلاحیت وزارت بهداشت را برای تعیین حق فنی تایید نمی‌کند؛ بلکه بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، مصوب همان سال، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی ، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت است و تعیین مبانی، غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان است.

معامله چند میلیاردی مجوز داروخانه‌ها

حق فنی و تعرفه خدمات دارویی با این توجیه که داروخانه‌داران بدون دریافت آن ورشکست می‌شوند، همچنان بدون منشاء قانونی از نسخه بیماران کسر می‌شود. اما آیا واقعا داروخانه‌داری، شغلی کم درآمد است که برای تقویت آن نیاز به دریافت حق فنی و تعرفه خدمات دارویی از مردم باشد؟

یک پزشک داروساز که هنوز موفق به دریافت مجوز داروخانه نشده،در این باره به خبرنگار فارس می‌گوید: «در تهران مجوز داروخانه‌ها بر حسب مکان و تعداد مشتریان آنها بین یک میلیارد تا ۱۰ میلیارد تومان معامله می‌شود. حتی اخیرا شنیدم که تعدادی از مجوزهای درخواستی، پیش فروش هم شده است؛ بنابراین نمیتوان گفت داروخانه‌داری شغل کم درآمدی است و درصورت دریافت نکردن حق فنی از بیماران، امکان ورشکستگی داروخانه‌داران وجود دارد.»

البته این موضوع فقط مختص تهران نیست و داروساز دیگری که اهل تبریز است به خبرنگار فارس می گوید: «در شهر ما قیمت مجوز یک داروخانه شبانه‌روزی کمتر از ۴ میلیارد تومان نیست. البته همه اینها به این دلیل است که اولا یک انحصار در این زمینه ایجاد شده و به بهانه‌های مختلف به متقاضیان مجوز تاسیس داروخانه را نمی‌دهند.»

مهران.ر که یک داروساز است، می گوید: «داروخانه‌های شبانه‌روزی در همین شهر تهران ازنظر تعداد به گونه‌ای هستند که گاه یک بیمار یا همراه وی باید فاصله زیادی را در ساعات شب یا روزهای تعطیل طی کند تا به یک داروخانه شبانه‌روزی و اگر آن داروخانه داروی نسخه او را نداشته باشد، پیدا کردن داروخانه بعدی واقعا زمان بر است. به هرحال باید دید چه دستهایی پشت پرده هستند که اجازه تاسیس داروخانه به تعداد مورد نیاز را به مردم نمی‌دهند.»

پیش‌فروش مجوز داروخانه!

این پزشک داروساز که به گفته خودش هنوز موفق به کسب مجوز تاسیس داروخانه نشده، در ادامه می‌گوید: «نکته بعد این است که خرید و فروش مجوز داروخانه در کشور ما مجاز است. یعنی شما کافی است از طریق پارتی و رانت و هر طریق دیگر، چند مجوز داروخانه بگیرید و با آرامش کامل و بطور کاملا قانونی آنها را بفروشید؛ آنوقت دیگر نه نیاز به طبابت دارید و نه حتی داروخانه داری. این واقعا سوال برانگیز است که چرا وزارت بهداشت باید اجازه خرید و فروش مجوز داروخانه و حتی پیش فروش آن را بدهد؟

شکایت از دستورالعمل جدید آقای وزیر به دیوان عدالت

پس ازابلاغ دستورالعمل جدید وزیر بهداشت مبنی بر اخذ تعرفه دارویی از نسخه بیماران و همچنین از داروهای بدون نسخه، دیوان عدالت اداری، باز هم شکایتی دیگر در این زمینه دریافت کرد:

در متن شکایت جدید به رئیس دیوان عدالت اداری آمده است: « با توجه به اینکه مطابق آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۶۸۳ مورخ 16 تیر 93 دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال شده است و در متن رای فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیص، درمان و دارویی بهزیستی به وزارت بهداشت است و تعیین مبانی، غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان است، با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه ای در تاریخ 27 اسفند 97 و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده ۱ مرقوم) به داروخانه ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی بر خلاف صریح آراء قبلی هیات عمومی از جمله رای شماره ۶۸۳ این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود. بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکبلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد، بصورت فوق العاده در اولین جلسه هیات عمومی مطرح شود.»

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا دیوان عدالت اداری بر اساس این شکایت، اقدام موثر و بازدارنده‌ای درباره استمرار این عمل خلاف قانون انجام خواهد داد یا خیر.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.