تعیین قیمت سفته چگونه است


5- تقلیل ضمانت نامه ; کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه محاسبه و مسترد مي گردد. در هر

نحوه محاسبه کارمزد ضمانتنامه بانکی

، پرداخت وجه معین مورد تعهد اشخاص حقیقی با حقوقی را در قبال ذینفع در مدتی معلوم ، تضمین نماید.

ارکان ضمانت نامه ها:

1- متفاضی = ضمانت خواه یا مضمون عنه یا مدیون اصلی

2- ذینفع = ضمانت گیر یا مضمون له

3- مبلغ ضمانت نامه =وجه الضمان

4- ضامن = بانک (صادر کننده ضمانت نامه/تضمین کننده مضمون عنه)

5- سررسید = تاریخ انقضای ضمانت نامه

6- موضوع ضمانت نامه = عنوان برگه ضمانت نامه / تضمین پرداخت وجه معین به مضمون له

بانک مرکزی ج.ا.ا نرخ کارمزد انواع ضمانت نامه ها را براساس نوع وثیقه ای که بانک ها برای تضمین از متقاضی اخذ می کنند، معین و به بانک ها ابلاغ می نمایند

شناسه مربوطه

نوع وثیقه/اقدام

حداکثر مبلغ کارمزد

1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه، مزایده و سایر ضمانت نامه ها

در مقابل 100 درصد وجه نقد

مقطوع 500،000 ریال

در مقابل سپرده مدت دار ( ریالی )

0.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل سپرده مدت دار ( ارزی )

0.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل طلا*

0.75 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل ضمانت نامه هاي موسسات اعتباري داخلي

0.75 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل ضمانت نامه هاي اعتباري (ارزي-ريالي) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران و ساير صندوق هايي كه به موجب قانون تاسيس مي شوند.

0.75 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل ضمانتنامه های بانک های خارجی معتبر

1.75 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل اوراق بهادار بدون ریسک**

0.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل سایر اوراق بهادار***

1 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل سهام پذيرفته شده در بورس****

1 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

درمقابل اموال غير منقول سهل البيع (با تشخيص بانك)

1 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

درمقابل ساير اموال غير منقول

1.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در قبال توثيق سند كشتي و هواپيما داراي بيمه نامه معتبر

1.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

درمقابل سفته معتبر

2.25 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل رسيد انبارهاي عمومي

2 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

تمديد و تجديد ضمانت نامه

كارمزد تمديد برابر با نرخ صدور ضمانتنامه در زمان تمديد حداقل 500،000 ریال

تقليل ضمانت نامه

كارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه به نفع بانك، محاسبه و مسترد مي گردد. در هر حال حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانتنامه(500،000 ريال) غير قابل برگشت ميباشد

ابطال ضمانت نامه قبل از سررسيد

كارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه به نفع بانك، محاسبه و مسترد مي گردد. در هر حال حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانتنامه( 500،000 ريال) غير قابل برگشت ميباشد.

صدور المثني ضمانتنامه هاي بانكي

مقطوع 500،000 ریال

* سکه طلا، شمش طلا و . ( حداکثر تا 80درصد ارزش روز )

** انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضمین دولت، بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری مجاز، اوراق گواهی سپرده خاص و عام

*** انواع اوراق مشارکت بخش خصوصی، نهاد تعیین قیمت سفته چگونه است های عمومی، صکوک، اوراق گواهی صندوق های سرمایه گذاری و .

**** حداکثر تا 40 درصد ارزش بازار

نحوه محاسبه كارمزد در خصوص ضمانتنامه هاي داراي وثائق تركيبي: پس از كسر سپرده نقدي از مبلغ كل ضمانتنامه، بر اساس بالاترين سهم

وثائق و در صورت برابري سهم وثائق بر اساس بالاترين ريسك هاي مترتب بر وثائق (مطابق ترتيب وثائق در جداول فوق)، محاسبه گردد.

نکته ها:

1- از آنجایکه روز صدور ضمانت نامه و روز سررسید ضمانت نامه (بر خلاف محاسبه سود تسهیلات که فقط روز پرداخت یا روز سررسید اعمال می شود) هردو رو

ز در نظر گرفته می شود لذا در محاسبه، مدت به روز بعلاوه یک می شود.

2- نرخ کارمزد در زمان تمدید ضمانت نامه معادل نرخ کارمزد زمان صدور است ولی مدت به روز بعلاوه یک نمی شود زیرا روز سررسید قبلا در محاسبه کارمزد صدور

ضمانت نامه لحاظ شده است.

3- حداکثر مدت ضمانت نامه یک سال شمسی است.

4- کارمزد صدور ضمانت نامه نقدی مقطوع 500،000 ریال

5- تقلیل ضمانت نامه ; کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه محاسبه و مسترد مي گردد. در هر

حال حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانتنامه( 500،000ريال) غير قابل برگشت مي باشد.

6- ابطال ضمانت نامه قبل از سررسید; كارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه محاسبه و مسترد

در هر حال حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانتنامه(500،000ريال) غير قابل برگشت مي باشد.

7- فرمول مجاسبه کارمزد ضمانت نامه بانکی :

کارمزد ضمانت نامه = ( 365 * 100) / ( ( مدت به روز ) * نرخ وثیقه * ( مبلغ سپرده نقدی - مبلغ ضمانت نامه)

محاسبه برگشت کارمزد ضمانت نامه قبل از سررسید

مشروط بر اینکه فاصله تاریخ ابطال ضمانت نامه (قبل از سررسید) تا تاریخ سررسید بیش از یک ماه باشد کارمزد مدت روزهای استفاده شده ضمانتنامه تا روز ابطال بعلاوه یک ماه محاسبه و مابقی به حساب متقاضی برگشت می شود.

به عبارتی کارمزد مدت باقی مانده تا سررسید منهای یک ماه محاسبه و مابقی به حساب متقاضی مسترد می گردد.

شوراهای حل اختلاف

سفته چیست،نحوه تنظیم سفته،ضمانت در آن و نحوه وصول آن توسط وکیل

سَفتِه یا فَتهِٔ طَلَب سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.

سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود

سفته در لغت به معنای چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند.

سفته از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند. طلبکار می‌تواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن، آنچنان که در رساله‌های علمیه آمده، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی می‌کنند، یعنی برای نمونه پشت سفته می‌نویسند: «این سند به آقا/خانم . انتقال یافت.»فردی که سفته را در اختیار دارد همچنین می‌تواند در صورت نیاز به پول آن قبل از زمان سررسید، به بانک مراجعه کند و با ارائهٔ سفته مبلغی پایین‌تر از مبلغ آنچه در سند قید شده را دریافت نماید. در این حالت بانک پس فرارسیدن زمان تعیین قیمت سفته چگونه است مقرر، مبلغ را از بدهکار اصلی دریافت خواهد کرد. از شرایط این کار این است که بدهی به سبب امور بازرگانی به وجود آمده باشد و تا زمان سررسید سند بیش از ۹۰ روز نمانده باشد. به این عمل بانک تنزیل می‌گویند

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد…

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.
امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.
سفته سندی معتبر اما ناشناخته!

طبق ماده ۳۰۷ سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.

اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک، جایگاه اولیه خود تعیین قیمت سفته چگونه است را از دست داده است، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خیلی راحت می‌شود با گرفتن یک دسته چک، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد تومان که می‌خواهید چک صادر کنید. اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند.

سفته تنها از2 طریق وبه شرح ذیل قابل پیگیری است:

1- اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :


دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزوماًمی بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرکننده سفته نموده وپس از تعیین سررسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسنادتجاری (بطورمثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی )می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می باشد (درحدود 25/2درصد مبلغ مندرج در
سفته )ودرنهایت نیز باتنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.

2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی:

درهرصورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت استفاده ازمزایای سند تجاری منتفی است .

مواردی که باید در سفته درج شود
مطابق ماده 308 قانون تجارت درسفته باید موارد زیر درج شود:
1- میزان مبلغی که باید پرداخت شود با حروف نوشته شود. نظر به سقف اعتبار سفته هر فرد با توجه به مبلغ و کاربرد آن، میزان مبلغ طلب یا بدهی خویش را در آن درج می‌کند و اگر مبلغی در آن قید نشود مشخص است که میزان بدهی حداکثر تا سقف اعتبار و ارزش سفته مذکور است.
2- نام گیرنده وجه و نام شخص طلبکار باید قید شود البته امروزه با توجه به عرف حاکم بر اجتماع، در روابط تجاری عدم قید نام فرد طلبکار و قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری؛دلالت بر حامل بودن سفته مذکور دارد.
3- در سفته باید تاریخ پرداخت وجه مشخص گردد. در صورت عدم قید زمان پرداخت بنا بر اصول کلی حقوقی تجاری موجود دلالت بر حال بودن دین فرد بدهکار دارد. لازم به ذکر است به‌دلیل مشابهت برات با سفته تمام مقررات قانونی برات نسبت به ((سفته)) جاری است.
4-تاریخ صدور سفته: صادرکننده، طبق قانون و به خاطر اهمیت آن باید تاریخ صدور سفته را قید کند وگرنه آن سند اعتبار و ارزش تجاری خود را از دست می‌دهد و تبدیل به سند عادی می‌شود.
5- امضا یا مهر صادرکننده: درج امضای بدهکار در سفته به‌طور اساسی دلیل صحیح و قانونی بدهکار بودن شخص صادرکننده سفته است.

مزایای سفته
1-از جمله مزایای واخواست سفته؛مطابق ماده 286 قانون تجارت امکان مطالبه وجه سفته از شخص صادرکننده و سایر مسئولان سفته مانند رجوع به شخص ضامن و ظهرنویسان آن است
2-همچنین می‌توان به امکان صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال به میزان وجه سفته از اموال بلامعارض بدهکار و ضامن یا ضامنین و ظهرنویسان بدون سپردن خسارت احتمالی بیان نمود. همانگونه که در بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی این چنین حقی بدان اشاره شده است.
- مهلت طرح دعوا علیه ظهرنویسان سفته
همانگونه که گفته شد احکام برات در خصوص سفته نیز لازم الاجراست، بنابراین مطابق ماده 286 قانون تجارت ((اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه(پرداخت) شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد اقدام قضایی کند باید طی یک سال از اعتراض اقامه دعوا نماید.))
مراجع قضایی مطالبه وجه سفته
طبق قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی تا سقف 50میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان در صلاحیت شوراها و مازاد آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.
درخصوص صلاحیت محلی مراجع دادگستری نیز قانونگذار در ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی 3مرجع قضایی را صالح به رسیدگی دانسته است و طلبکار و دارنده سفته می‌تواند به آنجا مراجعه کند.
1-دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد 2-دادگاه محل ایفای تعهد (پرداخت وجه) 3- دادگاه محل اقامت خوانده(صادرکننده سفته یا ضامن و ظهرنویسان) انتخاب هریک از این محل‌ها از اختیارات شخص خواهان است.
ضمانت اجرای حقوقی مطالبه وجه سفته
درصورت رعایت مواعد قانونی می‌توان دادخواست توقیف اموال(تامین خواسته) و مطالبه وجه سفته به‌انضمام خسارات تأخیر تادیه (دیرکرد) و خسارات دادرسی و هزینه واخواست را (درصورت واخواست کردن) از ظهرنویسان و صادرکننده مطالبه کرد که البته اختیار آن با دارنده سفته است و پس از قطعیت رأی صادره درصورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه می‌توان در مواردی تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی علیه بدهکار یا بدهکاران سفته نمود.
امید تعیین قیمت سفته چگونه است است با دقت و آگاهی کامل از این مطالب بتوانیم در رونق کسب و کار و معاملات خویش گام‌هایی مستحکم برداشته و از مشکلات بعدی احتمالی جلوگیری به‌عمل آوریم که خود و دیگران و مراجع قانونی را دچار مشکل نکنیم.

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:

- دارنده سفته باید در سررسید سفته را تعیین قیمت سفته چگونه است مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.

واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت)ابلاغ می شود.البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

از کی بگیرم؟

در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت ، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارد. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسوول پرداخت تعیین قیمت سفته چگونه است وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح مسوولیت تضامنی نامیده می شود.

 • مهر صادر کننده: در صورتی که سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است، سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛
 • ب) تاریخ صدور: با توجه به مقررات مربوط به برات در تعیین قیمت سفته چگونه است مواد 223 و 226 قانون تجارت، قید روز، ماه و سال تاريخ صدور سفته ضروری است و إلّا سفته اعتبار نخواهد داشت.
 • ج) مبلغ سفته: بند 1 ماده 308 قانون تجارت تعيين مبلغ سفته را با تمام حروف ضروري دانسته است.
 • د) نام گيرنده وجه: ذكر نام گيرنده وجه سفته در صورتي ضروري است كه سفته در وجه شخص معين يا به حواله كرد تعیین قیمت سفته چگونه است باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، بايد عبارت «حامل» در سفته قيد گردد. در مورد اينكه آيا صادر كننده مي‌تواند سفته یا برات را به نفع خود صادر كند، در بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه ماده 224 قانون تجارت اين امر را در مورد برات مجاز اعلام كرده است.

ه) تاريخ پرداخت: مطابق بند 3 ماده 308 قانون تجارت، ذكر تعیین قیمت سفته چگونه است تاریخ پرداخت در سفته ضروري است كه با توجه به مقرّرات ذكر شده در مورد تاريخ پرداخت در برات، اين تاريخ مي‌تواند به رؤيت يا به وعده از رؤيت يا به وعده از تاريخ سفته و يا روز معين باشدوکیل سفته

اختلاف در مبلغ سفته:

اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هردو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر خواهد بود.

اگر زمان پرداخت سفته روز معینی باشد و آن روز با تعطیل رسمی مصادف شود در روز بعد از تعطیل کار سازی می شود.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته قید می گردد و اگر مشخصات گیرنده قید نگردد به جای نام او « در وجه حامل » نوشته می شود.

عبارت در وجه حامل و حواله کرد که بر روی سفته قید می گردد، شخص می تواند آنرا به دیگری انتقال دهد؛ و اگر این جمله فوق نیز قید نگردد دارنده سفته می تواند با ظهر نویسی برای وصول یا انتقال اقدام نماید.

در موارد فوق اگر ظهر نویسهای زیادی در سفته امضا نموده باشند چه کسی مسئول پرداخت وجه سفته می باشد؟ پاسخ به این مسئله این است؛ کسی که سفته را امضا نموده و تمامی ظهر نویسها همگی در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند.

در ضمن هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهد کردن دارد و همان مبلغی که به صورت حروفی بر روی سفته درج گردیده قابل مطالبه است و قابل افزایش نیست.

و در پایان ملزم به بیان تعاریف الفاظی که در متن و ظاهر سفته به لسان حقوقی بیان شده و درک آنها برای اشخاصی که به الفاظ حقوقی آشنایی زیادی ندارند مشکل می باشد میپردازیم:

عندالمطالبه: یعنی اینکه به محض مطالبه‌ی دارنده سفته، صادر کننده باید آنرا بپردازد.

ظهرنویسی: امضای برای انتقال و یا وصول آن که در پشت سفته صورت می گیرد.

محیل: کسی که حواله می دهد (صادر کننده سفته).

محال علیه: کسی که حواله بر سر اوست. (پرداخت کننده سفته؛ به عنوان مثال: بانک).

محال له: گیرنده سفته (دارنده).

ضمانت در اسناد تجاری

ضمانت در اسناد تجارتی دارای ویژگی مهم تضامنی است که بموجب آن ضامن متضامنا با مضمون‌عنه‌ در مقابل دارنده، مسئول پرداخت سند قرار می‌گیرد. این قاعده در جهت افزایش اعتبار سند و جلب اطمینان دارنده از طریق فراهم ‌ساختن زمینه رجوع وی به مسئولین بیشتر سند وضع شده و موجب سرعت در معاملات آن می‌شود. در عین حال با ماهیت‌ ضمانت مدنی که عبارت از نقل ذمه به ذمه می‌باشد و در نتیجه آن ذمه مضمون‌عنه بری‌ و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود، متفاوت است.

در ضمانت اخیر بدون اینکه‌ تضمین علیحده و بیشتری در وصول طلب طلبکار بوجود آید، فقط مدیون تغییر می‌کند و به جای مدیون اصلی(مضمون‌عنه)ضامن، مسئول پرداخت دین می‌شود. تفاوت‌های‌ دیگری نیز ممکن است بین ضمانت‌های مذکور وجود داشته باشد. مانند موردیکه اگر در ضمانت مدنی، ضامن بدون اذن مضمون‌عنه ضمانت‌نموده و مورد ضمان را به‌ مضمون‌له بپردازد به استناد ماده ۲۶۷ قانون مدنی که می‌گوید: …کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والاّ حق رجوع ندارد، نمی‌تواند به مضمون‌عنه مراجعه کند در حالی‌که ضمانت در اسناد تجاری‌ اینچنین نیست و ضامن پس از پرداخت مبلغ می‌تواند به عنوان دارنده سند به‌ مضمون‌عنه و امضاءکنندگان قبل از او رجوع کند.

در میان اسناد تجاری اگرچه سند نسبت به چک کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما هنوز یکی از اسناد تجاری پرکاربرد محسوب می‌شود. این سند تجاری در حال حاضر ممکن است برای تضمین استفاده شود اما مهمترین کابرد این سند تجاری به عنوان وسیله پرداخت در آینده است.

به وبلاگ ما خوش آمدید .
در این وبلاگ مطالبی در رابطه با شوراهای حل اختلاف و امور قضایی و انواع جرائم و علل به وقوع پیوستن این گونه جرائم را خواهید دید.
در ضمن کامیاران از توابع استان کردستان میباشد.
آمار عملکرد موجود در وبلاگ مربوط به همین شورا در کامیاران میباشد.
در ضمن شما می توانید از طریق بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را در مورد این وبلاگ مطرح فرمایید و ظرف 48 ساعت جواب خود را دریافت کنید.
امیدواریم که استفاده کافی را ببرید.

تنزیل چک و سفته در حسابداری

تنزیل-چک-و-سفته-در-حسابداری-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-خدمات-حسابداری-مشاورین-تهران-و-شرکا-TCP

تنزیل چک و سفته یعنی نقد کردن چک و سفته زود تر از زمان مقرر.

شرکت ها در صورت نیاز داشتن به وجوه نقد و یا برای افزایش نقدینگی خود چک و سفته های مدت دار خود را قبل از وصول شدن با قیمتی کمتر در بازار به فروش می رسانند و به این عمل در حسابداری تنزیل چک و سفته گفته میشود.

ثبت ها و انجام حسابداری تنزیل چک و سفته کاری تخصصی است که شرکت حسابداری / موسسه حسابداری میتواند تمام خدمات حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نماید.

امور حسابداری تنزیل چک و سفته بسیار مهم است که کارشناسان شرکت حسابداری / موسسه حسابداری باید شرایط تنزیل ر در نظر قرار داده و بسیار مهم است که مسئولیت پاس نشدن و یا وصول نشدن چک و سفته بر عهده ی شخص فروشنده است و یا شخص خریدار.

اگر مسئولیت پاس نشدن و یا برگشت خوردن چک ها برعهده ی شخص فروشنده باشد کارشناسان شرکت حسابداری / موسسه حسابداری باید حساب تعهدات و یا حساب اسناد دریافتنی تنزیل شده شرکت را با توجه به تعهد داده شده در گیر کرده و بدهی های احتمالی شرکت در یادداشت های توضیحی همراه افشاء کنند.

و درصورتی که فروشنده ی چک و یا سفته هیچ گونه تعهدی نسب به پاس و یا وصول شدن چک نداشته باشد حساب مربوطه بسته شده و فقط کارشناسان متخصص شرکت حسابداری / موسسه حسابداری باید باتوجه به مابه التفاوت ملبغ چک و یا سفته و مبلغ دریافتی بابت فروش چک و یا سفته ی مد نظر قبل از تاریخ وصول حساب تخفیفات شناسایی کنند .

هزینه ی تنزیل

مابه التفاوت مبلغ دریافتی بایت فروش چک مد نظر و مبلغ چک را میتوان در حساب تخفیفات و یا هزینه تنزیل شناسایی کرد .تعیین قیمت سفته چگونه است تعیین قیمت سفته چگونه است

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری باتوجه به قوانین مالیاتی و استاندارد های مالی ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد می کند که هزینه تنزیل را در حساب های خود بعنوان تخفیفات شناسایی کنند.

هزینه ی تنزیل را باتوجه به فرمول زیر محاسبه میکنیم :


هزینه تنزیل = مبلغ واقعی چک × نرخ تنزیل × مدت تنزیل

نرخ تنزیل معادل نرخ بهره ملبغ دریافتی توسط فروشنده چک و یا سفته می باشد.

لازم به ذکر است که مدت تنزیل به فاصله زمانی تاریخ وصول چک و یا سفته با تاریخ تنزیل چک و یا سفته می گوییم .

ثبت های حسابداری

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری پیشنهاد می کند که ثبت های تنزیل در شرکت ها به شکل زیر زده شود

لازم به ذکر است که در ایران تنزیل چک و سفته جنبه بهره را داشته و از نظر شرع اسلام حرام است و همینطور روال قانونی برای آن وجود ندارد و فقط بصورت کاملا مختصر در کتاب های حسابداری بصورت گذرا به آن اشاره شده است.

ثبت بابت فروش خدمات و کسب درآمد در موسسه(دریافت چک) :

اسناد دریافتنی (بدهکار)

درآمد حاصل از ارائه ی خدمات (بستانکار)

هنگام تنزیل چک:

صندوق / بانک (بدهکار)

اسناد دریافتنی تنزیل شده (بستانکار)

_ در این ثبت ملبغ دریافتی حاصل از فروش چک در قسمت بدهکار و مبلغ چک در قسمت بستانکار ثبت میشود و متخصصان شرکت حسابداری / موسسه حسابداری باید مابه التفاوت مبلغ چک و مبلغ دریافتی را در این ثبت ،

در صورتی که ملبغ بدهکار باشد با حساب های هزینه ی بهره و یا تخفیفات (بدهکار) و در صورتی که مبلغ بستانکار باشد با حساب درآمد بهره (بستانکار) شناسایی کنند .

هنگام سر رسید چک :

اسناد دریافتنی تنزیل شده (بدهکار)

اسناد دریافتی (بستانکار)

لازم به ذکر است که حساب اسناد دریافتنی تنزیل شده ماهیت بستانکار دارد ، شرکت حسابداری میتواند خدمات حسابداری مدنظر را با توجه به سابقه ی و سطح علمی متخصصین خود با بهترین سطح کیفیت به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نماید.

قانون مطالبه سفته در وجه حامل۱۴۰۱

قانون مطالبه سفته در وجه حامل1401

قانون جمهوری اسلامی ایران برای مطالبه سفته در وجه حامل مراحلی را در نظر گرفته است؛ دادگاه، شورای حل اختلاف یا اداره ی ثبت موظف هستند که این مراحل را پیگیری کنند. لازم به ذکر است که تنظیم سفته در وجه حامل تاثیر بسیار زیادی در مطالبه آن سفته دارد؛ یعنی اینکه در هنگام تنظیم سفته، باید نکاتی را مد نظر بگیرید تا مطالبه سفته از این طریق ممکن شود. در ابران وکالت قصد داریم اطلاعات مفیدی را در زمینه مطالبه سفته ها در وجه حامل به شما ارائه دهیم.

سفته چیست؟

سفته مانند چک و برات یک نوع وسیله پرداخت محسوب می شود که مطابق آن، صادر کننده متعهد می شود در تاریخ مقرر و یا بدون تاریخ و به صورت عندالمطالبه (سفته ای که تاریخ ندارد وبا طلب کردن مبلغ باید پرداخت شود)، مبلغ معینی را در وجه حامل یعنی هر کسی که سفته در دست اوست یا یک شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید. در غیر این صورت، دارنده سفته می تواند یک فرایند قانونی با عنوان مطالبه سفته در وجه حامل یا مطالبه سفته به هر شکل دیگری را به جریان بیندازد.

مطلب پیشنهادی: وکیل چک

به عنوان مثال منظور از حواله کرد سفته در وجه آقای رضایی و به حواله کرد او یعنی اینکه یا به اقای رضایی پرداخت شود و یا به هر شخصی که آقای رضایی، سفته را به او انتقال می دهد.

تنها تفاوت سفته‌ها با چک این است که هر مبلغی می‌تواند بر آن نوشته شود، متعهد را ملزم به پرداخت مبلغ خاصی می‌کنند.

پس، مطالبه سفته یعنی پیگیری قانونی وجه سفته به وسیله مراجع قضایی؛ همان‌طور که گفتیم، قانون‌گذار این حق را به دارنده سفته داده است که در صورت نیاز با رعایت نکاتی مانند زمان پرداخت، وجه سفته را طلب کند.

بخش‌های مختلف یک سفته معتبر

اگر با بخش‌های مختلف یک سفته معتبر آشنا باشیم؛ می توانیم به درک درستی از مطالبه سفته بدون تاریخ برسیم.

هر سفته ای بخش های زیر را دارد:

۱. تحویل‌گیرنده

تحویل گیرنده یکی از مهم‌ترین رکن‌ها در مطالبه سفته است. تنظیم‌کننده سفته باید در خصوص شخصی که قرار است سفته را تحویل بگیرد و در موعد مقرر نیز آن را مطالبه کند، اطلاعاتی بر روی سفته بنویسد. سفته از نظر تحویل‌گیرنده به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:

تعیین دقیق فرد تحویل‌گیرنده: تنظیم‌کننده به‌صراحت بیان می‌کند که چه کسی قرار است سفته را تحویل بگیرد؛ در این صورت، باید اطلاعات شناسنامه‌ای تحویل‌گیرنده را بر روی سفته بنویسد.

سفته در وجه حامل: سفته در وجه حامل یعنی تنظیم‌کننده سفته نام شخص خاصی را بر روی سفته ننوشته است و سفته در دست هر کسی باشد، آن شخص می تواند آن را مطالبه کند.

سفته در حواله: در این حالت، سفته به نام یک شخص نوشته شده است اما او ترجیح می‌دهد اطلاعاتی را به سفته ضمیمه کند و وصول آن را به شخص دیگری بسپرد؛ این مورد تا حدودی شبیه به پشت‌نویسی چک است.

تاریخ پرداخت

یکی دیگر از بخش‌های مهم در یک سفته تاریخ پرداخت آن است. دارنده سفته می تواند در تاریخ مشخص شده یا پس از آن وجه سفته را طلب کند.

بخش‌های مختلف یک سفته معتبر

ظهرنویسی

ظهرنویسی یا به عبارتی پشت‌نویسی یکی از فرایندهای غیر ضروری در سفته است؛ یعنی حتما لازم نیست که سفته پشت نویسی شود ولی ظهرنویسی اعتبار خاصی به سفته خواهد داد.

در برخی موارد، صادرکننده و تحویل‌گیرنده سفته به این نتیجه می‌رسند که علاوه بر ضمانت صادر کننده سفته، ضمانت دیگری هم برای پرداخت وجه سفته در نظر بگیرند؛ در چنین مواقعی، یک یا دو نفر از نزدیکان صادرکننده سفته پشت آن را امضا خواهند کرد و عبارت “برای ضمانت” را در زیر امضای خود می نویسند.

اگر در زمان مطالبه سفته در وجه حامل، صادر کننده توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، کسانی که سفته را ضمانت کرده اند باید آن را پرداخت کنند.

عوامل تاثیر گذار در مطالبه سفته در وجه حامل

همانطور که گفتیم مطالبه سفته در وجه حامل سفته‌هایی هستند که در بخش تحویل گیرنده اطلاعاتی درباره تحویل‌گیرنده آن نوشته نشده است.

حال چه عواملی در مطالبه سفته در وجه حامل تاثیرگذار هستند. در ادامه این عوامل احتمالی را مورد بررسی قرار می دهیم.

عامل اول مربوط به زمان پرداخت است که بر روی سفته نوشته می شود. دارنده سفته فقط زمانی می تواند وجه سفته را مطالبه کند که موعد پرداخت سفته فرا رسیده باشد یا از آن تاریخ گذشته باشد؛ در غیر این صورت، مطالبه سفته، وصف قانونی نخواهد داشت.

مطلب پیشنهادی: وکیل چک برگشتی

این مؤلفه بستگی به نوع سفته از جهت ضمانت دارد. برخی از سفته‌ها حسن اجرای کار را ضمانت می کنند و در یک قرارداد نیز از آن‌ها با عنوان سفته ضمانی یاد می‌شود؛ مطالبه سفته در وجه حامل ضمانتی، سخت‌تر از نوع بدون ضمانت است.

اگر سفته در وجه حامل یک سفته ضمانتی است، ابتدا باید در دادگاه ثابت کنید که صادرکننده سفته تعهدات خود را انجام نداده است، سپس به سراغ مطالبه سفته در وجه حامل بروید.

نحوه مطالبه سفته در وجه حامل

هر شخصی قادر خواهد بود که مطالبه سفته به صورت وجه حامل را به جریان بیندازد؛ از این رو، هیچ‌گاه سفته‌های امضا شده در وجه حامل را نگه ندارید.

اگر قصد دارید سفته در وجه حامل را مطالبه کنید، سه روش زیر را در پیش رو دارید:

۱- دفاتر ثبت دارایی‌ها و املاک

یکی از بهترین روش‌های مطالبه سفته در وجه حامل، دفاتر ثبت دارایی ها و املاک است. در این روش دارنده سفته دارایی‌های صادرکننده سفته را توقیف می کند. اداره ثبت دارایی ها و املاک در ابتدا یک اخطار ده روزه به صادرکننده سفته می‌دهد و پس از آن فرآیند توقیف اموال را به جریان می‌اندازد.

۲- دادگاه‌ها

در این روش دارنده سفته یک دادخواست حقوقی تنظیم می کند و به این شکل دادگاه فرایند مطالبه سفته در وجه حامل را پیگیری می کند. لازم به ذکر است که دادگاه درصدی از مبلغ سفته را در ازای خدماتی که ارائه می‌دهد، برداشت خواهد کرد.

۳- شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف دردسرهای مطالبه سفته در وجه حامل از طریق دادگاه را ندارد. به همین دلیل گزینه مناسبی به نظر می‌رسد. البته سفته هایی را از این روش می توان مطالبه کرد که مبلغی کمتر از ۲۰ میلیون تومان دارند.

مسئولیت قانونی عدم پرداخت مبلغ سفته

عدم پرداخت وجه سفته، جرم نیست و صدور سفته بلامحل مجازات کیفری ندارد. دارنده سفته، در صورتی که نتواند آن را به پول تبدیل کند، فقط می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و اقدامات لازم را که در زیر به آن اشاره شده انجام دهد.

مطلب پیشهادی: وصول چک کیفری

اقدامات لازم به منظور وصول سفته و شکایت از سفته

دارنده سفته باید در تاریخ سررسید سفته، آن را مطالبه کند و مبلغ آن را وصول کند. ولی در صورتی که مبلغ سفته پرداخت نشد، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست یعنی اینکه دارنده سفته علیه صادر کننده آن، مبنی بر اینکه سفته در سررسید آن پرداخت نشده است، شکایت کند.

این اعتراض یا واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده، به صادر کننده سفته ارسال می شود. علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست ‌نامه چاپی مخصوص به خود را دارند.

در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دادگاه دستور پرداخت وجه سفته را در زیر آن قید می کند.

دارنده سفته برای اینکه بتواند از مزایای اسناد تجاری از جمله خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری بهره مند شود باید واخواست سفته را تهیه کند.

اگر چه مطالبه وجه سفته بدون واخواست نیز امکان پذیر است، اما در این حالت سفته در حد رسید عادی خواهد بود و دعوی ناشی از آن نیز یک دعوای مدنی خواهد بود.

اقدامات لازم به منظور وصول سفته و شکایت از سفته

میزان خسارت تاخیر تادیه سفته

بر طبق ماده ۵۲۲ ” قانون آیین دادرسی مدنی ” خسارت تاخیر تادیه در سفته با وجود سه شرط زیر قابل مطالبه می باشد:

۱. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

۲. تمکن مالی صادر کننده و امتناع وی از پرداخت مبلغ سفته

۳. مطالبه دارنده سفته

۴. بانک مرکزی میزان خسارت را طبق نرخ سالانه اعلام می کند. مبدأ محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه، زمان مطالبه وجه سفته می باشد.

مطلب پیشنهادی: وصول چک حقوقی

سخن پایانی

در این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی سفته و به بحث در مورد مطالبه آن پرداختیم. سه روش مطالبه سفته یعنی دادگاه، شورای حل اختلاف و دفاتر ثبت‌اسناد را نیز معرفی کردیم. سفته ممکن است در وجه شخص معین یا هر شخصی که او تعیین می کند، باشد یا در وجه حامل باشد که به این معناست که حمل کننده سفته، دارنده آن است. دارنده برای اینکه به حق و حقوقش برسد باید در تاریخ سفته آن را مطالبه کند و واخواست انجام دهد.

سوالات متداول

هزینه واخواست سفته به چه میزان است؟

هزینه واخواست سفته در حال حاضر حدود ۲ درصد مبلغ کل سفته می‌باشد که در زمان زدن تمبر بر روی واخواست نامه دریافت می‌گردد.

مهلت واخواست سفته به چه میزان است؟

مهلت قانونی برای واخواست سفته حداکثر ده روز از تاریخ سررسید سفته می‌باشد.

تعیین قیمت سفته چگونه است

محجور کیست، انواع حجر

آیا دست فروشی جرم است؟

مراحل ثبت شرکت در خارج از کشور

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

عقد جعاله

ترکه و رد ترکه چیست؟

پابند الکترونیکی چیست؟

حق حبس چیست ؟

مهریه زن پس از فوت

آیا امکان تغییر مهریه و شروط ضمن عقد پس از ازدواج وجود دارد؟

مشاوره حقوقی

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید

سفته چیست؟

سفته سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی که آن را صادر می کند متعهد می شود ک مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد. در سفته طرفی که متعهد نامیده می شود ، در مقابل طرف دیگر تعهد می کند که در زمانی در آینده ، معادل مبلغ مندرج در سفته را به وی پرداخت نماید. این تعهد ممکن است مبنی بر پرداخت مبلغ به صورت یکجا و یا طی چند قسط باشد.ممکن است که در سفته جزییات مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب نیز ذکر شده باشد. سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود.

سفته یک سندی است که در ادبیات حقوقی بعنوان سند تجاری شناخته میشود .مهم ترین نکته در خصوص سفته این است که شما با امضای این برگه اعلام میکنید که معادل وجه این سند بدهکارمیبا شید ، پس باید در امضای آن دقت لازم را داشته باشید .
امروزه مشاوره بسیاری از اشخاص در خصوص این سند تجاری ، در مواردی است شخصی در جایی مشغول کار شده است و بعنوان تضمین ، سفته ای را به کار فرما سپرده است؛ در چنین مواردی حتماً باید به سپردن سفته و علت آن در قرارداد کار اشاره شود. ضمن اینکه در متن سفته درج شود که بابت تضمین تعهدات قرارداد کار صادر شده است.
درخصوص نحوه وصول وجه سفته شما می توانید در ابتدای کار، سفته را واخواست نموده و سپس اموال صادرکننده سفته را توقیف کنید و پس از آن نسبت به اخذ حکم دادگاه اقدام نمایید و یا اینکه هزینه واخواست را پرداخت نکرده و دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه بدهید و پس از صدور حکم دادگاه در مرحله اجرای حکم نسبت به توقیف اموال شخص صادرکننده اقدام نمایید.

نحوه نوشتن سفته

مطالب که ضروری است در متن سفته نوشته شود در ماده 308 قانون تجارت بیان گردیده که از آن جمله عبارتند :

 • امضا یا مهر طلبکار
 • تاریخ تنظیم و تحریر سفته
 • مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف
 • گیرنده وجه یا به حواله کرد وی

سفته

کاربرد سفته

 • وسیله پرداخت کالا برای معاملات غیرنقدی
 • سند پرداخت دین
 • بانک ها برای تضمین پرداخت وام از وام گیرنده، سفته می گیرند.
 • شرکت ها گاها از کارگران یا پیمانکارها برای تضمین انجام تعهد سفته می گیرند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.

انواع سفته

انواع سفته به موضوع و مکان و زمان آن بستگی دارد . ممکن است سفته در قبال پرداخت وام یا دینی مطالبه شود یا در قرار دادهایی که بین موسسات اداری و شرکت ها با پیمانکاران و کارمند منعقد می شود، به عنوان ضمانت حسن انجام کار استفاده شود.

سفته ضمانت کار

امروزه بیشتر کارفرمایان زمان عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم “حسن انجام کار” مبادرت می ورزند . استخدام اشخاص در شرکتها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست:

 1. سپردن ضامنی معتبر
 2. تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام کار.

متن سفته برای ضمانت کار

در رو یا پشت سفته قید کنید:

« در وجه شرکت … آقای …. بابت تضمین حسن انجام کار موضوع قرارداد کار مورخ …. »

در متن قرارداد هم شماره سفته ذکر کنید:

« آقای … یک فقره سفته به شماره …. به مبلغ …. ریال بابت حسن انجام کار در اختیار کارفرما / مدیر عامل شرکت … قرار داد تا چنانچه آقای …. طبق مفاد قرارداد عمل ننمود کارفرما / مدیر عامل شرکت مجاز خواهد بود پس از اثبات موضوع نسبت به وصول سفته مذکور اقدام قانونی را به عمل آورد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن میبا شد. در صورتیکه پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می گیرد. همچنین دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

مجازات سفته

مجازات سفته

سفته در حقوق ایران ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و صادرکننده مسئولیت کیفری ندارد. برای مطالبه وجه سفته در صورتی که دارنده سفته بخواهد بدواً توقیف اموال صادرکننده را دریافت کـننده مستلزم واخواست می بـاشد و باید سفـته را از طریق بانـک واخواسـت کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمـین خواسته بگیرد در غیر اینصورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحلة اجرا توقیف مال انجام شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.