شاخص CPI یعنی چه؟


شاخص قیمت مصرف‌کننده

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تغییرات در سطح قیمت سبد بازار کالاهای مصرفی و خدمات خریداری شده توسط خانوارها را نشان می‌دهد. CPI یک برآورد آماری است که با استفاده از قیمت نمونه ای از اقلام نماینده که قیمت آن‌ها به صورت دوره ای جمع‌آوری می‌شود، ساخته شده‌است. [1] زیر شاخص‌ها (شاخص‌های جزئی) و شاخص‌های جزئی تر برای طبقه‌بندی‌های مختلف محاسبه شده‌اند و طبقه‌بندی‌های جزئی از کالاها و خدمات ترکیب می‌شوند برای تولید و ارائهٔ همهٔ شاخص‌ها و با انعکاس وزن‌ها و سهم شان در مجموع مخارج مصرف‌کننده با این شاخص پوشش داده می‌شوند. آن یکی از چندین شاخص‌های قیمتی جمع‌آوری شده بوسیلهٔ اغلب نمایندگی‌های آماری ملی است. درصد تغییر سالانه در (CPI) استفاده می‌شود به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری تورم شاخص (CPI) می‌تواند به عنوان شاخص (یعنی: تعدیل اژوتورم) برای ارزش واقعی و دستمزدها، حقوق‌ها، مستمری‌ها و برای تنظیم قیمت‌ها و کاهش قیمت‌های اندازه‌ای پولی برای نمایش تغییرات در ارزش‌های واقعی استفاده شود. شاخص (CPI) همراه با سر شماری (آمار) جمعیتی و درآمد ملی آمریکا و صورت حساب‌های تولید، یکی از اغلب واقعیت‌های و مشاهدات و بررسی‌های آمارهای اقتصادی ملی است.

مقدمه

دو نوع داده‌ها و اطلاعات پایه و اساسی برای ایجاد CPI نیاز است؛ قیمت داده‌ها و وزن داده‌ها قیمت داده‌ها جمع‌آوری می‌شود برای یک واحد (نمونه) کالاها و خدمات از یک نمونه فروشگاه‌های فروش در یک نمونه از موقعیتها برای نمونه و واحدی از زمان (وقت‌ها و اوقات و زمان‌ها) وزن کردن داده‌ها برای تخمین سهم‌هایی از شکل مختلف مخارج در مجموع مخارج پوشش داده شده بوسیلهٔ این شاخص محاسبه می‌شود. وزن‌ها معمولاً بر داده‌های مخارج شامل برآوردهای مخارج برای یک نمونه از خانوارها یا تخمینی از ترکیب مخارج مصرفی در درآمد ملی و صورت حساب‌های تولید پایه‌گذاری می‌شود. اگرچه بعضی از نمونه‌گیری از ارقام برای جمع‌آوری قیمت انجام می‌شود، با استفاده از یک فرمول (قالب) نمونه‌گیری و روش‌های نمونه‌گیری احتمالی، تعداد زیادی ارقام و بازارهای فروش در یک نمونه‌گیری سودمند انتخاب شده‌است که اجازه نمی‌دهند برآوردو تخمین صورت گیرد که فاصله‌های اطمینان و اعتماد است؛ بنابراین، مغایرت و اختلاف نمونه‌گیری محاسبه نمی‌شود.

در هر مورد یک برآورد، تنها نیازمند آنست که در اغلب اهداف برای هر شاخصی استفاده شود این شاخص معمولاً ماهانه محاسبه می‌گردد و در بعضی کشورها به صورت فصلی، به عنوان وزن متوسط از زیر شاخص‌ها برای اجزای مختلفی از از مخارج مصرفی مانند غذا، خانه، پوشاک و هر چیزی که در گردشه یک‌وزن متوسط شاخص‌های جزئی تر هست.

در سطح جزئی تر، در سطح انبوه بتدایی (برای مثال، پیراهن‌های مردانه فروخته شده در فروشگاه‌های شبه در سان فرانسیسکو) اطلاعات وزن جزئی غیرقابل دسترس است. هم چنین از شاخص‌های محاسبه شده به عنوان یک میانگین حسابی یا میانگین هندسی از قیمت‌های پیش نهادهای تولید نمونه‌گیری شده‌استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها قیمت‌های هر ماه را با قیمت‌های ماه پایه مقایسه می‌کنند.

این وزن‌ها برای ترکیب آن‌ها به توده‌های سطح بالاتر استفاده می‌شود، سپس تبدیل به همه شاخص، شرح و بازگوکردن مخارج‌های تخمین طول تمام سال مصرف‌کنندگان پوشش داده می‌شود بوسیلهٔ این شاخص روی تولیدات در حدود قلمرو آن در منطقه‌ای که تحت پوشش است بنابراین این شاخص یک شاخص وزن ثابت است اما به ندرت یک شاخص لاسییرز ثابت باشند (این چنین باشد) ازاینرو وزن دوره‌ای پایه (مبدأ) از یک سال و قیمت دوره‌ای پایه معمولاً بیش از ماه گذشته‌است که باهم منطبق نیستند.

گاهی اوقات برای جمع کردن و تهیه اطلاعات مورد استفاده برای وزن علاوه بر برآوردهای مخارج خانوار، ممکن است مخارج دیگر هم باشد که شامل داده‌ها و اطلاعات تجاری و مایاتی است؛ فرضاً وزن‌های مربوط به ترکیب مخارج در طول زمان بین قیمت‌ها پایه و ماه قبل باشد، یک تکنیک بزرگ ادبیات اقتصادی روی فرمول این شاخص وجود دارد که نزدیک شود به این شاخص و اینکه نزدیکی و تقریب نزدیکی که نظریه پردازان اقتصادی گفته‌اند شاخص هزینه معاش که تحقق می‌یابد می‌تواند نمایش دهد همچنین نمایش می‌دهد که چگونه مخارج مصرف‌کننده باید جابجا شود برای جبران تغییرات بطوری‌که اجازه می‌دهد مرف کنندگان یک استاندارد ثابت زندگی (معاش) را حفظ کنند (در یک استاندارد ثابت باقی بمانند) تقریب‌ها می‌تواند از آنچه مربوط به قبل است محاسبه شود. از آنجائیکه این شاخص باید ماهانه نمایان شود، ترجیحاً کاملاً زود صورت گیرد. با این وجود در بعضی کشورها خصوصاً آمریکا و سوئد فلسفه (حکمت) شاخص این است و بوسیلهٔ تقریب‌ها الهام شده‌است که نظریه (مفهوم) شاخص هزینهٔ زندگی (سطح ثابت) تصدیق می‌شود و تحقق می‌یابد. با این وجود در اغلب اروپا واقع بینانه تر به این شاخص توجه می‌کنند شمول این شاخص ممکن است محدود باشد. مخارج مصرف‌کنندگان خارج از کشور معمولاً محدودکننده‌است (مانع است) مخارج مهمان‌ها مطابق کشور اصولاً اگر از روی تکرار نباشه ممکن است مانع شود. گروه‌ای معین مانند خیلی ثروتمند یا خیلی فقیر ممکن است محدودکننده و مانع باشد. پس‌انداز و سرمایه‌گذاری همیشه مانع هستند. با این حال پرداخت قیمت‌ها بابت سرویس‌های مالی در صورتی‌که بوسیلهٔ واسطه‌های مالی باشد ممکن است همراه با بیمه محدودکننده و مانع باشد.

شاخص دوره پایه (مبدأ) معمولاً سال پایه نامیده می‌شود. اغلب اختلافات هر دو از وزن پایه و قیمت دوره پایه است. این فقط یک موضوع از نقشهٔ کامل سرهای زمانی برای ایجاد ارزش است. برای مشاهده شاخص دوره پایه معادل با ۱۰۰ وزن‌های تجدید نظر شده سالانه مطلوب و خوش آیند هستند. اما این از ویژگی‌های پر خرج این شاخص است. به عنوان نمونه قبلی وزن ایی که بزرگتر است یک واگراش بین الگو خارج قبلی و وزن دوره پایه (مبدأ) ایجاد می‌شود.

محاسبهٔ CPI

جایی که ۱ معمولاً سال مقایسه‌است و PCI۱ معمولاً شاخص از ۱۰۰ است. متناوباً CPI می‌تواند به عنوان اجرا و انجام شود. update cost (یعنی قسمت یک رقم در سال معین به عنوان نمونه قیمت نان در ۱۹۸۲) تقسیم شده بر سال اول (قیمت نان در سال ۱۹۷۰) سپس ضرب در ۱۰۰

وزن شاخص‌های جزئی (زیر شاخص‌ها)

وزن‌ها می‌توانند به عنوان تقسیمات و مجموع سهم‌ها (مقدار جیره بندی شده) برای یک بیان شوند به عنوان مجموع درصدها برای ۱۰۰ یا به عنوان مجموع اعدادی در هزار برای ۱۰۰۰. در اتحادیه ی اروپا شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP)، برای مثال هر کشور مقدار ۸۰ زیر شاخص‌های معین را محاسبه می‌کند. میانگین وزن‌ها کشورهای HICP را تشکیل می‌دهد. این وزن‌ها برای زیر شاخص‌ها شاملمجموع وزن‌های یک عضو و رقم از اجزای شاخص‌های سطح پایین‌تر این طبقه‌بندی بر طبق مفید بودن است و توسعه در زمینه (مفهوم) حسابداری ملی. این نیست لزوماً که این نوع از طبقه‌بندی است تغییر و جابه جایی هم‌زمان (در یک زمان) دارد ممکن است مناسب تر باشد. برای مقداری از شتخص‌ها سطح پایین‌تر میزان دوبارهٔ جزئیات برای ایجاد آنان قابل دسترس است.

اجازه و پذیرش محاسبات هر جا که قیمت فردی مشاهدات بتواند هم وزن داشته باشد. ممکن است این وضعیت باشد، برای مثال وقتی همهی فروش در استان یک سازمان ملی تنها (مجزا) است که دسته‌بندی اطلاعات برای گردآورندگان شاخص ممکن است. برای اغلب شاخص‌های در سطح پایین‌تر، اگرچه وزن شامل مجموع وزن‌های شاخص‌های اعضای جمع شدهٔ ابتدایی (مقدماتی) است، هر وزنی مسئول جوابگوئی این است که کسری (شکاف) مجموع مخارج سالانه پوشش داده شود به وسیلهٔ این شاخص یک تراکم مقدماتی (مجموع مقدماتی) شاخص CPI یعنی چه؟ پایین (کمترین) سطح اجزای مخارج است، یکی که وزن دارد به اندازهٔ (در حدود مطابق) با این، وزن‌های این اجزای جزئی معمولاً ناقص اند؛ بنابراین برای مثال: متوسط ‌های وزن شاخص‌های کلی مقدماتی (جمع شده مقدماتی) (مثلاً، برای پیراهن‌های مردانه، لباس‌های زمستان و پوشاک زنان و…) شاخص‌های سطح پائین ساخته می‌شود. (ترکیب می‌شود) (مثلاً پوشاک بیرونی)، متوسط‌های وزنی از این‌ها در گردش زیر شاخص‌ها را در سطح بالاتری فراهم می‌کند. (پیش رفت دهد) (مثلاً پوشاک) و متوسط‌های وزنی عقب‌تر فراهم می‌کند هنوز زیر شاخص‌های کلی‌تر (مثلاً پوشاک و کفش). مقداری از شاخص‌های کلی مقدماتی از زیر شاخص‌ها می‌توانند به سادگی در اصطلاخاتی از اقسام (انواع) کالاها یا خدمات آن پوشاک تعریف شود، بطوری‌که در وضعیتی مانندتولیدات روزنامه در تعدادی کشورها و سرویس‌های پستی، هر کدام قیمت‌های واحد شاخص CPI یعنی چه؟ ملی دارند. اما جایی که تغییرات قیمت تفاوت دارد یا ممکن است تفاوت ایجاد کند بین نواحی یا انواع بازار فروش (فروشگاه)، تفکیک منطقه‌ای یا نوع فروشگاه تراکم‌های مقدماتی ما هستند. آرمان (هدف) مورد نیاز برای هرطبقهٔ جزئی تر از کالا و خدمات، هر کدام با وزن خودش. یک مثال ممکن است یک تراکم کمی باشد برای تکه‌ای نان فروخته شده در فروشگاه‌های بزرگ در نواحی شمالی. مقداری از شاخص‌های جمع شده (تراکم) کلی لزوماً متوسط‌های وزنی سبک (کم وزن) هستند برای نمونه‌های از تولیدات داخل فروشگاه‌های نمونه برداری شده، بنابراین در وضعیتهایی که مناسب است برای انتخاب نمونه‌ای از فروشگاه‌های این قیمت جمع‌آوری شود. همچنین برای انعکاس سهم فروش مصرف‌کنندگان از انواع نختلف فروشگاه پوشش داده شده، وزن شخصی (فردی) شاخص‌های تراکم کمی ممکن است محاسبه شود. مشابهاً، اگر سهم‌های بازار از انواع مختلف تولید نمایش داده شود. به وسیله شکل‌های تولید شناخته می‌شود، حتی فقط تقریباً، ارقام تولید مشاهده برای قیمت گذاری هریک از آن‌ها می‌تواند نسبتی از سهمشان را درست کند.

برآورد وزن

اهمیتهای فروشگاهی و منطقه‌ای ذکر شده در بالا بدین معنی است که تخمین وزنه مقدار بیشتری از آنچه که عیناً وجود دارد (انصاف) فقط تفکیک مخارج بوسیلهٔ انواع کالاها و خدمات است و ارقامی از شاخص‌های وزنی جداگانه که ترکیب می‌شوند در سراسر شاخص وابسته‌اند به دو عامل:

 1. جزئیات برای هر کدام از داده‌های در دسترس اجازهٔ تفکیک مجموع مخارج مصرفی دوره پایه به وسیلهٔ نوع مخارج، منطقه و شکل فروشگاه. اگرچه دلیلی وجود دارد که معتقداست تغییرات قیمت تفاوت ایجاد می‌کند بین اغلب دسته‌های جزئی‌تر.
 2. طوری‌که وزن‌ها محاسبه می‌شود و چگونگی جزئیات بیشتر، وابسته‌است به قابلیت استفاده اطلاعات و بر قلمروی این شاخص در اوکراین RPI وابسته به همهی مصرف نیست، برای جمعیت مرجع، همهی خانواده‌های خصوصی است به استثنای:

برای تولیداتی که همهٔ تغییرات قیمت می‌تواند تفاوت داشته باشد بین مناطق و بین فروشگاه‌ها، اشکال مختلف: ایده‌آل است که مخارج تخمینی برای هر دسته مصرفی جزئی تر را در نظر بگیرند، برای هر شکل از فروشگاه و برای هر ناحیه در نقطهٔ مقابل، عدم اطلاعات منطقه‌ای روی مجموع مخارج اما فقط روی گروه مردم (مثلاً ۲۴٪ در مناطق شمالی) و فقط برآوردهای ملی برای شکل‌های سهم‌های مختلف برای دسته‌های بزرگتر مصرف (مثلاً ۷٪ از غذای فروخته شده در فروشگاه‌های بزرگ) وزن قطعه‌های نان فروخته شده در فروشگاه‌های بزرگ در منطق شمالی باید تخمین زده شود به عنوان سهم قطعه‌ای نان در مجموع مصرف ۲۴٪ ۷٪ وضعیت در اغلب کشورها در مکانی بین دو کران قرار می‌گیرد. این نکته بهترین استفاده از هر آنچه اطلاعات در دسترس است را به وجود می‌آرود (را باعث می‌شود). دستورات هر کارخانجاتی می‌تواند اشاره به این داشته باشد که روی این موضوع برای دلیل یکسان که منابع آماری در دسترس بین کشورهای متفاوت است؛ بنابراین همهی کشورها باقی‌مانده‌های مخارج خانوار را به صورت دوره‌ای هدایت و اداره می‌کنند و همهٔ تفکیک‌های مخارج مصرفی در گزارش‌های ملی شان ارائه می‌کند. گزارش‌های ملی شامل اجاره‌های مستند شده (نسبت داده شده) برای مسکن‌های خود اشتغالی (شخص، صاحب خانه‌های ساکن در خانه) که ممکن است مطابق با قلمروی شاخص قیمت مصرف‌کننده نباشد. حتی با سازگاری و تطبیق لازم، تخمین‌ها گزارش ملی و مخارج خانوار معمولاً واگرایی‌هایی (اختلافاتی) باقی خواهد ماند. توسعه امکان دارد باقی‌ماندهٔ مخارج خانوار را بهبود بخشد همان طوری‌که سرشماری و آمارگیری ایسلند نشان داد.

منابع

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_price_index

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

شاخص قیمت مصرف‌کننده چیست؟

برای درک بهتر شاخص سی‌پی‌آی ابتدای باید تورم را بشناسیم. به زبان ساده، تورم پدیده‌ای است ناشی از عدم‌تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا. به این ترتیب که هر چه نرخ تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کاهش می‌یابد.
نرخ تورم، شاخصی است برای معرفی ارزش پول رایج و قدرت خرید در یک بازه زمانی. نرخ تورم برابر است با تغییرات نسبی در شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا Consumer Price Index است. این عدد از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه برای سبد کالای پایه و خدمات به دست می‌آید.
طبق تعریف دانشنامه جهانی ویکی‌پدیا و به عنوان یک تعریف عمومی قابل‌قبول شاخص قیمت یا شاخص بها (به انگلیسی‌ Price index ) متغیری در اقتصاد است که تحولات قیمت را بر مبنای یک سال پایه نشان می‌دهد.
شاخص قیمت به طرق گوناگون محاسبه می‌شود که بسته به طریقه محاسبه آن به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:
شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)
شاخص بهای تولیدکننده(PPI)
شاخص بهای کالاهای صادراتی (XPI)
شاخص بهای کالاهای وارداتی (MPI)
شاخص بهای خرده‌فروشی (RPI)
شاخص بهای عمده‌فروشی (WPI)
شاخص بهای هسته‌ای (COPI): با کنار گذاشتن قیمت کالاهایی که تغییرات بسیار شدید دارند، محاسبه می‌شود.
شاخص بهای مصرف‌کننده یا شاخص قیمت مصرف‌کننده(‌Consumer Price Index)
شاخص بهای مصرف‌کننده (به انگلیسی Consumer Price Index)، یا همان (CPI) در حقیقت عیار سنجش میانگین وزنی قیمت‌های یک سبد کالا و خدمات مصرفی است. این شاخص با پیش‌بینی تغییرات قیمت برای کلیه اقلام و خدمات و میانگین‌گیری از آنها محاسبه می‌شود.
تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده برای محاسبه و بررسی تغییرات قیمت‌های مرتبط با هزینه زندگی استفاده شده و به عنوان یک شاخص اساسی محاسبه تورم و دوره‌های تورمی در اقتصاد محاسبه می‌شود.
شاخص بهای مصرف‌کننده سطح قیمت کل در یک اقتصاد را می‌سنجد که نتیجه آن مشخص‌شدن قدرت خرید ارز رایج است.
الگوهای مصرفی عمومی در جامعه مهم‌ترین عامل محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده است. میانگین‌های وزنی و حجم خدمات دریافت شده دو عامل مهم در محاسبه سی‌پی‌آی هستند.
در یک اقتصاد متعادل و پایا، این شاخص در دوره‌های طولانی‌مدت معمولا تغییر چندانی نمی‌کند ولی اگر با یک بازار و اقتصاد نامتعادل و هیجانی روبه‌رو باشید، دوره‌های محاسبه گاه تا ماهانه نیز پایین می‌آید. بخش زیادی از این تفاوت دوره محاسبه به بازار هدف بازمی‌گردد، اینکه شاخص را برای اقتصاد کلان محاسبه می‌کنید یا کسب‌و‌کاری محلی‌.
یکی دیگر از عوامل درگیر در محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده، سطح و نوع پراکنش جمعیت مخاطب یا مصرف‌کننده است. به عنوان مثال در ایران، شهری و روستایی‌بودن و کلانشهر و شهرستان‌بودن در محاسبه این شاخص بسیار تاثیر‌گذار است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده بر مبنای چند پارامتر اصلی محاسبه می‌شود:
مسکن، پوشاک، حمل‌و‌نقل، آموزش و ارتباطات، سایر کالاها و خدمات، تفریح، مراقبت‌های پزشکی، غذا و نوشیدنی.
به صورت کلی آنچه مصرف روزمره ندارد، مانند انواع سرمایه‌گذاری، بیمه عمر، املاک و مستغلات و مانند آن در محاسبه این شاخص استفاده نمی‌شود. همچنین در نظر داشته باشید کلیه پارامترها و هزینه‌ها به صورت ماهانه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و با توجه به الگوی مصرف می‌بایست به‌روز‌رسانی شود.
یکی از مهم‌ترین نکات در جمع‌آوری اطلاعات، تقسیم‌بندی صحیح گروه‌های کالایی و خدماتی و ضرایب اهمیت آنها‌ست که با توجه به بافت منطقه و کشور و عادات زیستی و بافت جمعیتی می‌بایست شخصی‌سازی شود.

روش محاسبه شاخص
پس از جمع‌آوری قیمت‌ها در سطح جامعه مورد‌نظر از فرمول قیمت لاسپیرز برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده می‌شود. در سطح بعدی، استان و سپس کشور با همین روش محاسبه می‌شود. در این روش انتخاب سال پایه و مقایسه اطلاعات به دست آمده با شاخص‌های مختلف اقتصادی بسیار مهم است.
با این روش میزان تاثیر هر یک از شاخص‌ها بر تورم جامعه و اثرگذاری بر سبد مصرفی و خدماتی خانواده به دست می‌آید.
نکته مهم در محاسبه کلیه پارامترهای اقتصادی کلان و خرد از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم و …. لزوم آپدیت‌بودن آنها و در نتیجه لزوم بازنگری مرتب در نوع و حجم و کیفیت سبد مصرفی کالا و خدمات جامعه است.

شاخص قیمت مصرف کننده CPI چیست؟

شاخص قیمت مصرف کننده CPI چیست؟

این شاخص هر ماه از سوی دفتر آمار و ارقام کار (BLS) تهیه و گزارش می شود.
شاخص قیمت مصرف کننده CPI یک معیار است که میانگین وزنی قیمت سبد کالاهای مصرفی و خدمات مانند حمل و نقل، غذا و مراقبت های پزشکی را بررسی می کند. و با درنظر گرفتن تغییرات قیمت برای هر مورد که در سبد کالاهایی که از پیش تعیین شده است محاسبه می شود. از تغییرات شاخص مصرف کننده برای ارزیابی تغییرات قیمت مرتبط با هزینه زندگی استفاده می شود. شاخص تورم مصرف کننده اغلب یکی از آمارهای مورد استفاده برای شناسایی دوره های تورم و یا کسری بودجه است.
اداره آمار کارگری آمریکا "CPI" را به صورت ماهانه گزارش می کند و آن را تا سال ۱۹۱۳ محاسبه کرده است. این در حالی است که تغییر قیمت در محصولات خرده فروشی و سایر اقلام پرداخت شده توسط مصرف کنندگان را اندازه گیری می کند و شامل مواردی مانند پس انداز و سرمایه گذاری نیست، و اغلب می تواند هزینه بازدید کنندگان از کشور دیگری را منع کند.

شاخص قیمت مصرف کننده چگونه استفاده می شود؟

شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص اقتصادی به طور گسترده استفاده می شود. این شاخص گسترده ترین معیار تورم مورد استفاده و نشان دهنده کارآمد بودن سیاست اقتصادی دولت است. CPI به دولت، کسب و کارها و شهروندان ایده ای از تغییرات قیمت ها در اقتصاد را می دهد و می تواند به عنوان یک راهنما برای گرفتن تصمیمات آگاهانه درباره اقتصاد عمل کند. CPI و اجزایی که آن را به وجود آوردند، می توانند همچنین به عنوان یک ابزار ضدتورم برای دیگر عوامل اقتصادی از جمله خرده فروشی ها، دریافتی های ماهانه/هفتگی و ارزش دلار یک مصرف کننده استفاده شود تا قدرت خرید آن به دست آید. در این مورد، قدرت خرید دلار زمانی که قیمت ها بالا می روند، پایین می آید. این شاخص می تواند همچنین به منظور متناسب کردن سطوح شایستگی افراد برای انواع مشخصی از کمک های دولتی از جمله تأمین اجتماعی استفاده شود و به طور خودکار تنظیمات دستمزد و هزینه ی زندگی را برای کارگران محلی ارائه می کند. به گفته BLS، تنظیمات هزینه زندگی بیش از 50 میلیون نفر در تأمین اجتماعی، علاوه بر بازنشستگان نظامی و خدمات مدنی فدرال به CPI متصل شده است.

چه کسی توسط CPI تحت پوشش قرار می گیرد؟

آمار CPI شامل متخصصان، افراد بیکار، فقیر، بازنشسته در کشور می شود. افرادی که در این گزارش نیستند، جمعیت روستایی، خانواده های مزرعه دار، نیروهای مسلح، افرادی که در زندان هستند و همچنین افرادی که در بیمارستان های روانی بستری هستند می باشند.
CPI هزینه های یک سبد کالا و خدمات را در سراسر کشور به صورت ماهانه نشان می دهد. این کالاها و خدمات به هشت گروه اصلی تقسیم می شوند:

 1. غذا و نوشیدنی
 2. مسکن
 3. پوشاک
 4. حمل و نقل
 5. مراقبت پزشکی
 6. تعطیلات
 7. آموزش و ارتباطات
 8. سایر کالاها و خدمات

BLS شامل مالیات های فروش و مالیات غیر مستقیم در CPI است – یا کسانی که به طور مستقیم با قیمت کالاهای مصرفی و خدمات مرتبط هستند – اما دیگران را که از قبیل درآمد و مالیات های اجتماعی تأمین نمی شود مرتبط می کنند. همچنین سرمایه گذاری (سهام، اوراق قرضه، و غیره)، بیمه عمر، املاک و مستغلات و موارد دیگر که مربوط به مصرف روزمره مصرف کنندگان نیستند را شامل نمی شود.

محاسبه CPI BLS نزدیک به 80،000 آیتم را در هر ماه از طریق تماس یا بازدید خرده فروشان، خدمات دهندگان (از جمله ارائه کنندگان شبکه های تلویزیونی، خطوط هوایی، آژانس های اجاره ی ماشین و کامیون)، واحدهای اجاره ای و دفاتر پزشکان در سراسر کشور ثبت می کند تا به بهترین چشم انداز برای CPI دست پیدا کند. فرمولی که برای محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده برای یک آیتم استفاده می شود به شکل زیر است: CPI=هزینه سبد بازار در سال معین شده/ هزینه سبد بازار در سال پایه ​×100 سال پایه توسط BLS تعیین می شود. داده های CPI برای سال های 2017 و 2018 بر پایه برآوردهای جمع آوری شده در سال 2014 و 2015 بودند.

انواع CPI دو نوع CPI در هر زمان گزارش شده است. CPI-W شاخص قیمت مصرف کننده را برای دستمزدبگیران شهری و کارکنان دفتری می سنجد. بین سال های 1913 و 1977، BLS بر روی اندازه گیری این نوع از CPI تمرکز کرده بود. این شاخص بر اساس خانه دارانی بود که درآمدشان شامل بیش از نیمی از مشاغل دارای دستمزد یا دفتری باشد و حداقل یکی از دریافت کنندگان برای حداقل 37 هفته در چرخه 12 ماه گذشته شاغل بوده باشد. CPI-W در درجه اول تغییرات در هزینه های مزایای پرداخت شده به افرادی که در تأمین اجتماعی هستند را منعکس می کند. این سنجش CPI حداقل 28 درصد از جمعیت کشور را نشان می دهد. CPI-U شاخص قیمت مصرف کننده برای مشتریان شهری است. BLS بهبودهایی را در CPI در سال 1978 بوجود آورد و یک جمعیت هدف گسترده تر را معرفی نمود. این نوع از CPI مبتنی بر مصرف تقریباً تمام جمعیتی است که در شهر یا مناطق کلان شهری اقامت دارند و شامل متخصصان، خویش فرمایان، افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند، بیکاران و افراد بازنشسته می شود. این شاخص همچنین دستمزد بگیران شهری و کارکنان دفتری را هم شامل می شود.
منبع: finmag.ir

پیشنهاد ویژه

شما هم می توانید جزء تیم تولید محتوای انبار آنلاین باشید و کسب درآمد کنید.

شاخص قیمت مصرف کننده IPC ، چیست و چگونه زمینه ای است؟

مصرف

شاخص CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده یک شاخص پولی است با استفاده از آن محاسبه ارزش قیمت انواع کالاهایی که بیشتر در اصطلاح سبد خانوادگی یا سبد خانوادگی استفاده می شود ، انجام می شود که نتیجه گیری محاسبه تقریبی یک خانواده در مقدار معمول آنها است محصولات و نوع آن را از نظر قیمت ، مثبت یا منفی بدست آورید ، بسته به مورد خاص ، درصد را افزایش یا کاهش دهید.

CPI یکی از مهمترین ثابتهای اقتصاد فردی است. خوب ، این وظیفه ایجاد تعادل در قیمت کالاها و خدمات کشور را دارد ، از این رو شناختن آن و دانستن اینکه ارتباط نزدیک با افزایش قیمت مواد غذایی و محصولات که ما معمولاً می خریم و بنابراین آن را با بلیط های زیبا و مقایسه با این موارد مقایسه می کنیم.

درصد بالای قیمت های مصرف کننده چیزی غیر از نتیجه از دست دادن زیاد قدرت خرید نیست از آنجا که در امکان کمی خرید کالا و خدمات با همان مقدار پول قبلی منعکس شده است. به این ترتیب چون CPI قیمتها را آنطور که هست بررسی نمی کند ، یعنی باید بگوییم آنچه انجام می دهد این است که تغییرات همه آنها را با هم ماه به ماه و سال به سال بررسی می کند.

کلمات کوتاه و قابل فهم IPC شاخص اقتصادی است که به ما کمک می کند تا درک کنیم و بدانیم که چگونه هزینه ها در مقایسه بین ماه جاری و ماه قبل تغییر می کند ، اما فقط از آن محصولات مهم و ضروری برای زندگی روزمره هر خانواده است و به همین دلیل همه آنها در سبد خانواده متمرکز هستند یا سبد. به طور خلاصه ، این یک ابزار مفید و فوق العاده مهم است که داده های تغییر قیمت را ماه به ماه مراقبت و محافظت می کند و بنابراین مشکلات آینده ناشی از تورم را پیش بینی می کند.

تورم چیست؟

ما نمی توانیم در مورد اگر معنی اصطلاح تورم را ندانیم ، CPI را می دانیم، از آنجا که آنها دو عاملی هستند که همیشه دست به دست هم می دهند. بنابراین در زیر توضیح مختصری به شما خواهیم داد.

آی پی سی

تورم ، سقوط یا کاهش ارزش پول در رابطه با آنچه می توان به صورت غیرعادی خریداری کرد در ازای چنین پولی ؛ به عنوان مثال ، اگر کالایی را روزانه و با گذشت روزها خریداری کنیم ، این هزینه افزایش می یابد ، زیرا ما قربانی تورم می شویم ، به طور خلاصه ، تورم افزایش قیمت کالاهایی است که به طور منظم خریداری می کنیم ، دقیقاً مانند اگر ما هزینه خدمات را پرداخت می کنیم و این هزینه آن را افزایش می دهد ، زیرا ما برای همان کاری که قبلاً انجام داده بودیم ، اکنون ما مجبور به پرداخت هزینه بیشتر هستیم.

اکنون می بینید که بسیار مهم است زیرا به ما کمک می کند اقتصاد کشور را کنترل کنید ، زیرا برخی از مشکلات سایر کشورهای جهان ناشی از عدم کنترل عظیم تورم است. سالم ترین چیز برای اقتصاد این است که قیمت ها به طور متوسط ​​افزایش یابد ، زیرا کاهش قیمت برای تعادل اقتصادی کشورها مناسب نیست ، زیرا این باعث اعتماد بیش از حد به سرمایه گذاری ها و تأخیر در عملکرد آنها می شود ، که منجر به عدم سودآوری آنها می شود و در آینده ناپدید می شوند. ، که باعث بیکاری و هرج و مرج اقتصادی بیشتر شاخص CPI یعنی چه؟ می شود.

به همه این تورم را کنترل کنید ما باید آن را بسنجیم و به همین دلیل این سبد یا سبد خانوادگی حمل می شود.

چگونه می توانم CPI را محاسبه کنم؟

محصولات بی پایان برای فروش و خدمات وجود دارد که همه ما می توانیم آنها را بدست آوریم و امکان ثبت آنها برای همه آنها بسیار کم است. به همین دلیل است CPI بر اساس برآورد آنچه ما سبد می نامیم محاسبه می شود و به این ترتیب است که برخی از محصولات و خدمات را انتخاب می کند و به ترتیب بخش هایی را با گروه ها و زیر گروه ها تشکیل می دهد. این سبد از متداول ترین موارد و همچنین ضروری ترین و مشترک ترین خدمات یک خانواده عادی با اقتصادی به همان اندازه نرمال و واقعی تشکیل شده است.

شاخص قیمت مصرف کننده

برای انجام این کار محاسبه CPI مقایسه ای در تغییرات هزینه 489 محصول انجام شده است. این کار با استفاده از نظرسنجی های انجام شده در 30.000،177 موسسه در 52 شهرداری قلمرو اسپانیا انجام می شود ، یعنی 125 پایتخت و XNUMX پایتخت که به پایتخت ها تعلق ندارند. این بررسی ها یا از طریق تلفن ، نمابر ، ایمیل یا به صورت حضوری انجام می شود. تاکید بر این نکته مهم است که این نظرسنجی ها شامل هیچ خریدی که قبلاً برای پیشنهادها ، مانده ها یا فروش ها بوده است نیست.

حال ما توضیح خواهیم داد که چگونه معادله محاسبه را بسیار آسان انجام دهیم و در زیر خلاصه شود:

 • قیمت جدید کالا برای مقدار قدیمی نسبت به قیمت قدیمی کالا برای مقدار قدیمی.
 • منافع حاصل از گونه هایی مانند موارد زیر:
 • محصولات ساخته شده به خودی خود ، پرداخت به صورت غیرعادی ، غذای رایگان یا پاداش ، درآمد ملک در زمان تملک یا وام ، رایگان و غیره مانند گروه های شانس و قرعه کشی.

چرا CPI اینقدر مهم است؟

El CPI یکی از معیارهای مهم تعادل در زندگی اقتصادی است از کشور زیرا ابزار اصلی شاخص چگونگی تکامل تورم است. این اهمیت زیاد مبتنی بر این واقعیت است که شاخص اصلی برای تجزیه و تحلیل و محاسبه افزایش دستمزدها ، از جمله درآمد از خانه ها یا محل های تجاری است.

IPC

به همین دلیل است که از CPI برای قراردادهای مختلف کاری که مبنای تحقق افزایش حقوق در ابتدای هر سال است استفاده می شود که تقریباً همیشه بخشی از این قرارداد درصد کمی بیشتری برای افزایش دارد. همچنین بر اجاره نامه سالانه افزایش می یابد یا برای محاسبه آنچه باید برای حمایت از غذا داده شود ، در میان دیگران.

همچنین مهم بود درصد افزایش حقوق بازنشستگی در سال 2014 تغییری ایجاد شد که نشان می دهد آنها دیگر برای این محاسبه متصل نخواهند شد ، یعنی این کار با انجام یک عملیات کوچک انجام می شود که با سایر عناصر محاسبه می شود ، این نتیجه را به همراه خواهد داشت. اما هنوز هم مرجع IPC یک معیار مقایسه ای خواهد بود از آنجا که اگر از نوار مقایسه شده کمتر باشد ، تنظیماتی که توسط IPC ایجاد شده باید انجام شود.

CPI بر قیمت شاخص CPI یعنی چه؟ اقلام تأثیر نمی گذارداین تنها زمانی تنظیم می شود که هزینه آنها کم یا زیاد شود و درصدی را متناسب با آن محصولات تنظیم کند.
روش های مختلفی برای ارائه آن وجود دارد ، اما متداول ترین روش این است که هر دو برای تولید شاخص و نوع آن از ماه قبل انجام دهید.

در چه مدت زمانی محاسبه می شود؟

هر ماه انجام می شود و در اواسط ماه بعد از ماه محاسبه شده منتشر می شود. چنین روشی به شما کمک می کند تا ببینید که شرایط اقتصادی در حال تغییر است و البته تورم آن برای مدتی خاص. این تغییر مداوم امکان پیش بینی را می دهد و توسط دولت یا شرکت ها برای تصمیم گیری در مورد اینکه در آینده چه کاری انجام می دهند ، استفاده می شود.

تورم زمینه ای

تورم اصلی نتیجه افزایش CPI است و هنگامی که به دلایل مختلف بین محصولات انرژی زا و غذاهای فرآوری شده به دلیل داشتن تغییرات ناپایدار تفاوت قائل شود

شاخص قیمت مصرف کننده

محصولات انرژی: این بخش شامل سوخت هایی مانند بنزین ، بنزین ، برق و . است.
فرآورده های غذایی فرآوری شده: این بخش شامل میوه ها ، غلات ، سبزیجات و سایر محصولات این گروه است.

التهاب زمینه ای به عنوان زیر دستگاه اعمال می شود که در آن کالاها و خدمات از کالاهایی که ناپایدار هستند و از مشخصات بقیه نیستند تبعیض می یابند ، این به ما می فهماند که آنچه در مورد آن گزارش می شود کمتر از تورم عمومی است.

به همین دلیل است نشانگر غیرقابل جایگزینی است که به ما در درک افزایش قیمت کمک می کند و آنچه بانک ها در مورد آن تصمیم می گیرند و آنچه در اقتصاد در سراسر جهان اتفاق می افتد.

این یک ابزار عالی است که تغییرات قیمت را بدون خطا و از طریق این اندازه گیری تغییر توسط شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) پیش بینی می کند.

روش محاسبه تورم اساسی با کسر 2 بخش شاخص CPI یعنی چه؟ از محصولات (انرژی و تولید شده) برای بدست آوردن آن است.

تورم اصلی در انستیتوی آمار ملی (INE) همراه با CPI عمومی و CPI هماهنگ ثبت و کسر می شود.

وقتی فهمیدیم كه CPI چیست و اهمیتی كه در اقتصاد ما در كشور و جهان دارد ، می توانیم به مزایایی كه برای ما به همراه دارد ، پی ببریم ، زیرا به ما كمك می كند تا بفهمیم چه مشکلی در روند اقتصادی وجود دارد ، زیرا افزایش هزینه اقلام و خدماتی که نیازهای اساسی زندگی روزمره ما را پوشش می دهد.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » سیاست اقتصادی » سیاست های پولی » شاخص قیمت مصرف کننده IPC ، چیست و چگونه زمینه ای است؟

شاخص بهای مصرف کننده (CPI ) چیست؟

تورم، افزایش قیمت کالا و خدمات در طول زمان است. این یک اصطلاح اقتصادی است و به این معنی است که شما مجبور به صرف هزینه بیشتر برای پر کردن مخزن گاز خود، خرید یک پاکت شیر یا رفتن به آرایشگاه هستید. تورم باعث افزایش هزینه زندگی شما می شود.

درواقع تورم باعث کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش هر واحد پول می شود. تورم ایالات متحده باعث کاهش ارزش دلار آمریکا شده است. ارزش امروزی دلار آمریکا را با گذشته مقایسه کنید. همینطور ارزش ریال ایران بر اثر تورم کاهش یافته است.

با افزایش قیمت، ارزش پول شما کمتر می شود. به گونه ای که در طول زمان باعث کاهش استاندارد زندگی شما می شود. به همین خاطر رئیس جمهور ریگان گفت: «تورم همانند یک قاتل، خشن، همانند یک دزد مسلح، ترسناک و همانند ضربه یک مرد کشنده است.»

نرخ تورم چیست ؟

نرخ تورم درصد افزایش یا کاهش قیمت، در طی یک دوره مشخص است. معمولا بیش از یک ماه یا یک سال است. این درصد به شما می گوید که قیمت ها به چه سرعتی در طول یک دوره افزایش یافته است. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم برای یک گالن گاز 2 درصد در سال باشد، قیمت گاز در سال آینده 2 درصد بیشتر خواهد بود. این به این معنی است که اگر هزینه یک گالن گاز در سال جاری برابر 2 دلار است، در سال آینده هزینه ای برابر با 2٫04 دلار خواهد داشت.

اگر نرخ تورم در ماه بیش از 50 درصد باشد، یعنی تورم بیش از حد بالاست. افزایش قیمت ها در دارایی ها مانند مسکن، طلا یا سهام، تورم دارایی یا حباب دارایی نام دارد.

نرخ تورم جزء مهمی از شاخص فقر و بدبختی است. جزء دیگر نرخ بیکاری است. هنگامی که شاخص بدبختی بیش از 10 درصد است، به این معنی است که مردم از رکود اقتصادی، تورم یا هر دو رنج می برند.

عوامل تورم کدامند؟

یک تعریف استاندارد اما غلط از تورم، افزایش عرضه پول است. این یک تعبیر نادرست از نظریه پول نقد است. این بدین معنی است که علت اصلی تورم، چاپ پول از سوی دولت است. در نهایت باید به این نکته توجه شود که چاپ پول به تنهایی به معنی تورم نیست ولی می تواند عاملی برای ایجاد تورم باشد.

شایع ترین آن تورم تقاضا است. این برای زمانی است که تقاضا نسبت به عرضه کالا و خدمات بیشتر می شود. خریداران خواهان این محصول هستند و حاضرند پول بیشتری برای آن بپردازند.

تورم بر اساس هزینه-فشار دلیل دیگر آن است. این مربوط به زمانی است که عرضه محدود است ولی تقاضا نیست. بعد از طوفان کاترینا که خطوط عرضه گاز آسیب دید، این اتفاق افتاد. تقاضا برای بنزین و گازولین تغییری نکرد ولی عرضه هر گالن به اندازه ی 5 دلار افزایش یافت.

شاخص بهای مصرف کننده یا شاخص CPI چیست؟

تورم را با شاخص های مختلف ارزیابی میکننداز جمله شاخص CPI . شاخص بهای مصرف کننده یا شاخص CPI یا Consumer Price Index از متداول ترین معیارهای سنجش تورم و در دسته شاخص های همزمان است . این شاخص از پرکاربردترین معیارهای سنجش اثربخشی بر سیاست‌ پولی بانک ها ست .

این شاخص تغییرات در سطح قیمت سبد کالاهای مصرفی و خدمات خریداری شده توسط خانوارها را نشان می‌دهد.

درصد تغییر سالانه در (CPI) به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری تورم می‌تواند به عنوان شاخصی برای محاسبه ارزش واقعی دستمزدها، حقوق‌ها، مستمری‌ها و برای تنظیم قیمت‌ها استفاده شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده به دولتها امکان سنجش تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد را می‌دهد و می‌تواند راهنمایی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه در مورد اقتصاد باشد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده و مولفه‌هایی که آن را تشکیل می‌دهند را همچنین می‌توان به عنوان شاخصی جانبی برای بررسی سایر عوامل اقتصادی از جمله فروش خرده‌فروشی، درآمدهای ساعتی یا هفتگی و در نتیجه برای یافتن قدرت خرید مصرف‌کنندگان استفاده کرد. بدین صورت که با افزایش قیمت ها، قدرت خرید مصرف کننده کاهش پیدا میکند و بلعکس .

شاخص اصلی یا Core CPI

بیشترین رقمی که توسط تحلیلگران دنبال می شود، شاخص اصلی یا Core CPI است که شامل قیمت مواد غذایی و مشتقات انرژی نیست. به این علت که ، قیمت مواد غذایی، نفت و گاز بسیار ناپایدار هستند ابزارهای بانک‌های مرکزی برای تحلیل آن ها عملکرد کندی دارند. بعنوان مثال اگر قیمت بنزین افزایش قابل توجهی داشته باشد، این می‌تواند منجر به نرخ تورم بالا شود، اما بانکهای مرکزی اقدامی نمی‌کنند تا زمانی که این افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.

شاخص CPI اغلب به عنوان یک فشارسنج سلامت کلی اقتصادی در نظر گرفته می شود ، و اکثر اقتصاددانان ترجیح می دهند یک CPI پایین تا متوسط را در محدوده 2 تا 3 درصد در ساختار اصلی اقتصادی جامعه ببینند.

این شاخص اصلی یک معیار مهم است، و در کنار PCE یکی از معیارهایی است که بانک فدرال رزرو آمریکا از آن برای تنظیم سیاست پولی خود استفاده می‌کند.

تاریخ‌های انتشار CPI

معمولا CPI به‌صورت ماهیانه منتشر می‌شود اما در بعضی کشورها همچون نیوزلند و استرالیا به صورت فصلی منتشر می‌شود. برخی کشورها مثل آلمان نتایج را به‌صورت سالیانه منتشر می‌کنند. اداره آمار کار آمریکا از سال 1913 شاخص قیمت مصرف‌کننده را به‌صورت ماهیانه گزارش می‌کند.

در بیشتر موارد تورم بالاتر به‌صورت افزایش نرخ بهره ازسوی سیاست‌گذاران تعبیر می‌شود تا تورم کنترل شود. ازیک‌طرف هرچه نرخ بهره یک کشور افزایش یابد، احتمال تقویت ارز رایج آن کشور بیشتر است. برعکس کشورهایی که نرخ بهره پایین‌تری دارند، اغلب ارز رایج ضعیف‌تری دارند.

اهمیت این شاخص در فارکس و بورس سهام

شاخص CPI به دلیل تأثیر در سیاست پولی ،در تعیین نرخ بهره، برای تریدرهای فارکس یک شاخص مفید محسوب می‌شود. انتشار و بازبینی ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌توانند سبب ایجاد نوسانات در ارزش پول رایج آن کشور در برابر دیگر ارزها شوند. بدین ترتیب نوسانات بالقوه خوبی ایجاد می‌شود که معامله‌گران باتجربه می‌توانند به‌واسطه آن سود کسب کنند.

تغییرات این شاخص بر پیش بینی قیمت دارایی های «حساس به تورم» مانند اوراق قرضه و کامودیتی ها تأثیر بسیاری می گذارد.

گزارش CPI اغلب بازارهای سهام، ارز و اوراق قرضه را چه در روز انتشار و چه به صورت مداوم به حرکت در می‌آورد. حتی ممکن است روند جدیدی در بازارها ایجاد کند. پس از هضم گزارش CPI، معمولاً در مورد اقدامات احتمالی فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا در جلسات سیاست‌های آینده خود، به تجار و تحلیل گران سرنخی ارائه می‌شود.

انتظارات بازار را در خصوص تورم در نظر داشته باشید

هنگام استفاده از داده‌های CPI به‌منظور تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها در معاملات فارکس، معامله‌گران باید انتظارات بازار را در خصوص تورم در نظر داشته باشند تا در صورت برآورده شدن این انتظارات یا عدم برآورده شدن آن‌ها، برای ارز چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.

درصورتی که اقتصاد در حال توسعه داشته باشیم و نرخ سالانه CPI بیش از حد پیش‌بینی شده در یک دوره معین باشد و با نزدیک شدن به هدف تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی، شتاب بگیرد، این ممکن است به عنوان سیگنالی در نظر گرفته شود که احتمالاً بهبود اقتصادی در پیش است. بنابراین معامله‌گران تمایل به خرید ارز ملی دارند.

درصورتی که اقتصاد کسادی داشته باشیم و نرخ CPI اصلی سالانه با سرعتی کمتر از حد پیش‌بینی شده طی یک دوره مشخص افزایش یابد، این ممکن است به عنوان نشانه‌ای از ضعف فشار تورمی در نظر گرفته شود و برای تحریک اقتصادی هنوز به سیاست پولی سازگار یا انبساطی نیاز است. بنابراین معامله‌گران تمایل به فروش پول ملی دارند.

دقت کنید ما در مورد تورم در محدوده پیش بینی بانک های مرکزی صحبت میکنیم که ثبات قیمت و رشد اقتصادی را تضمین میکند. تورم بسیار بالا و یا بسیار پایین خارج از این محدوده می‌تواند برای اقتصاد مضر باشد.

همانند انتشار هر آمار اقتصادی با تاثیر بالا، نداشتن معامله‌ی باز بلافاصله قبل از انتشار داده CPI می‌تواند اقدامی سودمند باشد. شاید نیاز باشد تا معامله گران ساعتی پس از انتشار و پیش از جستجو برای معاملات احتمالی منتظر بمانند زیرا اسپردهای فارکس می‌توانند دقیقا قبل و پس از گزارش افزایش یابند.

روش تفسیر داده‌های CPI

یک روش برای تفسیر داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده، بررسی DXY شاخص دلار آمریکا است . اگر داده‌های CPI بالاتر از انتظارات یا پیشبینی باشد، منطقی است که این مسئله یکی از کاتالیزورهایی باشد که شاخص دلار را برای صعود تحریک کند و بلعکس .
از آنجاکه شاخص دلار دربرگیرنده عملکرد تمامی جفت‌ارزها نظیر EURUSD، USDJPY و GBPUSD است، با زیرنظر گرفتن این شاخص، می‌توان روند ارزهای دیگر را نیز تفسیر کرد.

هنگامی‌که داده‌های CPI منتشر می‌شوند، معامله‌گران باید در نظر بگیرند که آیا قیمت در حال حرکت به سمت سطوح مهم تکنیکالی بوده یا در حال بازگشت از این نواحی است. این مسئله به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت حرکت قیمتی کوتاه‌مدت و نیز قدرت سطوح تکنیکال و مقاومت را درک کنند و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری در هنگام معامله اتخاذ کنند.

دقت داشته باشید ممکن است آمار اقتصادی به تنهایی روی قیمت ها تاثیر نگذارند و فاکتورهای مهم دیگر مانند سنتیمنت ریسک و حجم نقدینگی بعلاوه شاخص های تکنیکال را نیز باید درنظر گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.